Dyscypliny i limity przyjęć / Disciplines and enrollment limit

 

Kandydaci przyjmowani są do Szkoły Doktorskiej UR na poszczególne dyscypliny w ramach niżej wymienionych limitów przyjęć określonych zarządzeniem Rektora UR:

Lp.

Dyscyplina

Limit przyjęć

1.       

Informatyka techniczna i telekomunikacja (dyscyplina naukowa)

1

2.       

Inżynieria materiałowa (dyscyplina naukowa)

1

3.       

Literaturoznawstwo (dyscyplina naukowa)

1

4.       

Matematyka (dyscyplina naukowa)

1

5.    

Nauki fizyczne (dyscyplina naukowa)

1

6.   

Nauki medyczne (dyscyplina naukowa)

2

7.   

Nauki prawne (dyscyplina naukowa)

1

8.

Sztuki muzyczne (dyscyplina artystyczna)

1

9.   

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (dyscyplina artystyczna)

1

Ogółem osób

10

 

Kandydaci mogą być również przyjmowani do Szkoły Doktorskiej UR poza w/w limitami w sytuacji możliwości finasowania stypendium doktoranckiego ze środków zewnętrznych w ramach projektów naukowych (np. granty NCN, program - Doktorat wdrożeniowy itp.). Rekrutacja ta odbywa się na obowiązujących zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UR z zastrzeżeniem, że:

 • kandydat zobowiązany jest również do przystąpienia do rekrutacji w ramach projektu naukowego, jeśli wymagają tego regulacje prawne danego projektu naukowego;
 • postępowania rekrutacyjne do projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych odbywają się według indywidualnych harmonogramów, przed lub w trakcie trwania postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UR;
 • konkurs na finansowanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu naukowego przeprowadza Szkoła Doktorska UR na wniosek i w porozumieniu z kierownikiem projektu naukowego zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR;
 • decyzję w sprawie finansowania stypendium doktoranckiego ze środków finansowych projektu naukowego przekazuje się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UR najpóźniej do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej UR wynikającego z harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UR.

Rekrutacja ta odbywa się zgodnie z podziałem na dyscypliny:

 • naukowe: archeologia, ekonomia i finanse, filozofia, historia, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu, nauki prawne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia
 • artystyczne: sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

 

Candidates are admitted to the UR Doctoral School for individual disciplines within the following enrollment limits set by the order of the Rector of the University of Rzeszów:

No

Discipline

Enrollment limits

1.        

Information and communication technology (scientific discipline)

1

2.       

Materials engineering (scientific discipline)

1

3.        

Literary studies (scientific discipline)

1

4.       

Mathematics (scientific discipline)

1

5.       

Physical sciences (scientific discipline)

1

6.       

Medical sciences (scientific discipline)

2

7.        

Law (scientific discipline)

1

8.

Music (artistic discipline)

1

9.       

Fine arts and art conservation (artistic discipline)

1

Total

10

Candidates can be admitted also beyond the enrollment limit on condition there is a possibility of financing a doctoral scholarship from external funds within the framework of scientific projects (e.g. NCN grants, the program - Implementation doctorate etc.). Recruitment is carried out on the basis of the admissions resolution, with the reservation that:

 • the candidate is also obliged to join the recruitment process as part of a research project, if required by the legal regulations of a given research project;
 • admission procedures for research projects financed from external sources are held according to individual schedules, before or during the admission procedure to the UR Doctoral School;
 • the competition for financing a doctoral scholarship as part of a research project is conducted by the UR Doctoral School upon request and in consultation with the head of the research project, in accordance with the guidelines provided on the website of the UR Doctoral School;
 • the decision on financing the doctoral scholarship from the funds of the research project shall be submitted to the Director of the UR Doctoral School, at the latest, by the date of completion of the qualification procedure for the UR Doctoral School resulting from the recruitment schedule to the UR Doctoral School.

This admission is conducted according to the division into disciplines:

 • scientific: archaeology, economics and finance, philosophy, history, information and communication technology, materials engineering, linguistics, literary studies, mathematics, biological sciences, physical sciences, medical sciences, physical culture science, political and administrative sciences, health sciences, law, educational sciences, agriculture and horticulture, food and nutrition technology
 • artistic: music, fine arts and art conservation