Kryteria oceny kandydata/ Candidate grading criteria

 

Kryterium 1 - dyplom ukończenia studiów / Criterion 1 - University diploma

Kandydat musi posiadać dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0).

W przypadku kandydatów z najwyższej jakości osiągnięciami naukowymi, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia, ale nieposiadających tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego - wymagane jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0).

W przypadku kandydatów z najwyższej jakości osiągnięciami naukowymi, będących studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale nieposiadających tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego - wymagane jest posiadanie średniej ocen z przebiegu dotychczasowego toku studiów co najmniej 4,00.

Wyniki uzyskane w toku studiów lub dyplomów uzyskanych poza granicami Polski zostają przeliczane na skalę właściwą polskiemu systemowi oceniania. Sposób przeliczania ocen dyplomów wydanych poza granicami Polski lub z toku studiów realizowanych poza granicą Polski  przelicza się zgodnie z informacjami podanymi na stronie NAWA w dziale „Opisy zagranicznych systemów edukacji”. Przeliczenia ocen dokonuje właściwa Komisja Rekrutacyjna. W przypadku, gdy sposób przeliczania ocen z kraju, w którym kandydat uzyskał dyplom, nie został opisany na stronie NAWA, decyzja o sposobie przeliczenia ocen na skalę polską należy do właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 

The candidate must have a master's degree, a master's degree in engineering or an equivalent diploma with a grade of at least "good" (4.0).

For candidates with the highest academic achievements, who are graduates of first-cycle studies, but do not have a master's degree, a master's degree in engineering or an equivalent diploma - it is required to have a first-cycle study diploma with a grade of at least "good" (4.0).

For candidates with the highest academic achievements, who are students who have completed the third year of the long-cycle master's studies, but do not have a master's degree, a master's degree in engineering or an equivalent diploma - it is required to have an average grade of their studies of at least 4.00.

The results obtained in the course of studies or diplomas obtained outside Poland are converted according to the scale appropriate for the Polish grading system. The method for converting grades for diplomas issued outside Poland or from a course of study completed outside Poland is calculated according to the guidelines provided on the NAWA website under "Descriptions of foreign education systems". The grade conversion is done by the respective Admissions Committee. If the method of converting grades from the country where the candidate obtained the diploma is not described on the NAWA website, the decision on the method of converting grades to the Polish scale is made by the relevant Admissions Committee.

 

 

Kryterium 2 - minimum jedno osiągniecie naukowe lub artystyczne / Criterion 2 - at least one scientific or artistic achievement

Kandydat musi posiadać minimum jedno udokumentowane osiągniecie naukowe lub artystyczne wymienione poniżej za rok bieżący i/lub za okres ostatnich 4 lat kalendarzowych poprzedzających postępowanie rekrutacyjne. Osiągnięcie musi dotyczyć dyscypliny, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego:

 • opublikowane artykuły naukowe w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • prace opublikowane w materiałach konferencji naukowych międzynarodowych;
 • prace opublikowane w materiałach konferencji naukowych krajowych;
 • opublikowane monografie recenzowane;
 • opublikowane rozdziały w monografiach zbiorowych recenzowanych;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • tabelaryczny wykaz osiągnięć artystycznych: wystawy indywidualne, zbiorowe, upublicznienie dzieła plastycznego – projektowego, nagrody i wyróżnienia;
 • tabelaryczny wykaz koncertów lub nagrania zapisane na nośniku elektronicznym, poszerzone o opis zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej pracy doktorskiej.

Sposób ich punktowania i dokumentowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały rekrutacyjnej.

 

The candidate must have at least one documented scientific or artistic achievement listed below for the current year and/or for the period of the last 4 calendar years preceding the recruitment procedure. The achievement must relate to the discipline in which the candidate enters the recruitment procedure:

 • scientific papers published in ranked scientific journals listed by the Ministry of Education and Science;
 • papers published in the proceedings of international scientific conferences;
 • papers published in the proceedings of national scientific conferences;
 • reviewed monographs published;
 • published chapters in reviewed monographs;
 • presentations at scientific conferences;
 • tabular list of artistic achievements: individual and group exhibitions, public presentation of artistic and design works, awards and distinctions;
 • tabular list of concerts or recordings on an electronic medium, extended by a description of interests and artistic, design and research plans in the context of the planned doctoral dissertation.

The method of their scoring and documentation is specified as Annex 1 to the Resolution on admissions.

 

Kryterium 3 - rozmowa kwalifikacyjna / Criterion 3 - Interview

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotyczy wiedzy w zakresie wybranej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej i jest oceniana według punktacji: 0 - 40 pkt. Za pozytywny wynik rozmowy uważa się zdobycie minimum 20 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem  dotyczy wiedzy ogólnej z danej dyscypliny  oraz zakresu koncepcji badań. W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi  w szczególności:

 1. wiedza ogólna z danej dyscypliny;
 2. wiedza z zakresu tematyki planu badawczego;
 3. umiejętność określenia koncepcji przyszłych badań;
 4. charakterystyka zainteresowań naukowych lub artystycznych.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. W przypadku kandydatów zamierzających realizować rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych możliwe jest zastąpienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej języka angielskiego językiem niemieckim lub rosyjskim.

Rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona zdalnie z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

 

In order for a candidate to be admitted to the interview, all formal requirements must be met.

The interview with the candidate concerns knowledge in the chosen scientific discipline or artistic discipline and is evaluated according to the following scoring system: 0 - 40 points. A score of at least 20 points is considered a positive result of the interview.

The interview with the candidate concerns general knowledge of the discipline and the scope of the research to be done. In particular, the scope of the interview includes:

 1. general knowledge of the discipline;
 2. knowledge of the subject area of the research plan;
 3. ability to define the concept of future research;
 4. characterisation of scientific or artistic interests.

The interview is conducted in Polish or English in accordance with the candidate's preference as stated in the university's admissions system. If Polish is chosen as the preferred language, the interview may still be conducted partly in English. In the case of candidates intending to pursue a doctoral programme in the humanities or social sciences, it is possible to replace English with German or Russian during the interview.

The interview may be conducted remotely using electronic communication tools.

 

Kryterium 4 - dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne / Criterion 4 - Scientific and artistic achievements

Komisja Rekrutacyjna uwzględnia ponadto udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w ramach której prowadzona jest rekrutacja za rok bieżący i/lub za okres ostatnich 4 lat kalendarzowych poprzedzających postępowanie rekrutacyjne. Komisja Rekrutacyjna ma prawo nie uwzględnić zgłoszonego do oceny osiągnięcia w przypadku braku związku zgłoszonego osiągniecia z dyscypliną, w której Kandydat planuje realizować przyszłą rozprawę doktorską. Szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata, które są uwzględniane oraz sposób ich punktowania i dokumentowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały rekrutacyjnej.

 

The Admissions Committee also takes into account the candidate's documented scientific and artistic achievements (for the current year and/or for the period of the last 4 calendar years preceding the recruitment procedure) in the scientific or artistic discipline within which the admissions are conducted. The Admissions Committee has the right not to take into account an achievement, if there is no connection between the achievement and the discipline in which the candidate plans to pursue his/her future doctoral dissertation. A detailed list of the candidate's scientific and artistic achievements that are taken into account and the way they are scored and documented is enclosed as Annex 1 to the Resolution on admissions.

 

 

Końcowa ocena z postępowania rekrutacyjnego to wartość punktowa obliczana według wzoru:

ilość punktów kandydata = X•1+Y•0.10

Gdzie:

X - liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej

Y - liczba punktów zgodnie z wykazem osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata

 

The final mark in the admissions procedure is a point value calculated according to the formula:

candidate's score = X•1+Y•0.10

where:

X - the number of points obtained at the interview

Y - the number of points obtained based on the applicant's scientific and artistic achievements