Harmonogram rekrutacji / Admissions schedule

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR składa się z następujących etapów:

 1. elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego, obejmującej wprowadzenie niezbędnych danych przez kandydata oraz dołączenie dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym w postaci skanów tych dokumentów;
 2. postępowania kwalifikacyjnego:
 • weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów elektronicznie w uczelnianym systemie rekrutacyjnym;
 • weryfikacja znajomości języka obcego;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 1. złożenia niezbędnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR;
 2. wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

The procedure of admissions to the UR Doctoral School consists of the following stages:

 1. electronic registration of candidates via the university's admissions system, which includes entering the necessary data on the candidate and attaching the documents required for the admissions procedure in the form of scans of these documents;
 2. qualification procedure:
 • verification of documents submitted electronically by candidates in the university admissions system;
 • verification of the candidate's knowledge of a foreign language;
 • interview;
 1. submission of the necessary documents by persons qualified for admission to the UR Doctoral School;
 2. inclusion in the list of doctoral students or issuance of an administrative decision of refusal to admit to the Doctoral School.

 

Harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2023/2024 / Timetable of consecutive stages of the admissions procedure to the Doctoral School at the University of Rzeszów for the academic year 2023/2024

Elektroniczna rejestracja kandydatów, w tym dołączenie skanów niezbędnych dokumentów / Electronic registration of candidates, including attachment of scans of necessary documents

Postępowanie kwalifikacyjne / Qualification procedure

Złożenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR / Submission of necessary documents by persons qualified for admission to the UR Doctoral School

Ostateczny wykaz osób przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej UR / Final list of admitted and non-admitted persons 

Weryfikacja dokumentów przez komisje rekrutacyjne oraz powiadamianie  kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej / Verification of documents by admissions committees and notification of candidates' admission to interviews

Rozmowy kwalifikacyjne / Interviews

Wyniki kwalifikacji – listy rankingowe osób  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia / Results of the qualification procedure - ranking lists of persons qualified and not qualified for admission

01.06.2023 – 08.09.2023 

11.09.2023 – 15.09.2023

18.09.2023 – 22.09.2023

26.09.2023

27.09.2023 – 29.09.2023

30.09.2023