Aktualności/News

Wystawy "Spekulacje" w ramach Przeworskich Spotkań Artystyczno-Naukowych 2023 / "Speculations" exhibitions as part of Przeworsk Art and Science Meetings 2023

W dniach 8-12 maja osoby członkowskie doktoranckiego Koła Badań Artystycznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego realizowały wystawy pt. "Spekulacje" w ramach Przeworskich Spotkań Artystyczno-Naukowych 2023. Pierwsza część wystawy odbyła się w Galerii Magistrackiej przeworskiego Ratusza. Druga część -plenerowa - zaistniała przy Domku Ogrodnika Muzeum w Przeworsku. Wystawy towarzyszyły projektowi Art & Science Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Wystawa w Galerii Magistrackiej czynna do 12 czerwca 2023 roku.

 

SPEKULACJE

Jesteśmy osobami członkowskimi doktoranckiego Koła Badań Artystycznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Proponujemy dwie wystawy pod wspólnym tytułem SPEKULACJE, które w różny sposób odnoszą się do spotkania sztuki i nauk biologicznych.

Pierwsza, w Galerii Magistrackiej, gdzie pokażemy prace już gotowe, zdefiniowane i zamknięte. Druga, wystawa plenerowa w Domku Ogrodnika i w parku przy Muzeum Przeworskim, to laboratorium - ma charakter bardziej procesualny, performatywny i efemeryczny. Prace powstają w czasie Przeworskich Spotkań Artystyczno-Naukowych 2023.

Postawiliśmy sobie zadanie, by w czasie kilkudniowego pobytu pracować z miejscem i tematyką konferencji. Każde nas sprawdza, jak się to ma do osobistej praktyki artystycznej. Spektrum możliwości jest szerokie, a w tym główna trudność i wyzwanie zestawienia własnej pracy i rozumienia sztuki z biologią, badaniami i metodami naukowymi.

Spekulowanie o rzeczywistości - fizycznej, biologicznej, świadomościowej. Człowiek - istota białkowa/istota duchowa, człowiek - zwierzę, człowiek - osoba nieludzka, człowiek funkcjonujący biologicznie, człowiek badający sam siebie zanurzony fizycznie w świecie i kosmosie wszelkich potencjalności. Nie mamy odpowiedzi, za to stawiamy sobie coraz więcej pytań. A każde z nas na różne sposoby sprawdza to, co jest, spekuluje i artykułuje formy artystyczne.

Spekulujemy — od użycia materiałów organicznych, kontemplacji ich właściwości, przez biologiczne manipulacje, zetknięcia biologii i biografii. Spekulujemy o wpływie determinantów biologicznych i środowiskowych na podejmowanie decyzji, sytuacje życiowe i procesy twórcze,

Czy sztuka jest też nauką? Oficjalnie podlega tym samym mechanizmom oceny. Być może ważność nowego dzieła nie jest tak istotna jak odkrycia nowych leków czy mechanizmów działania komórek, ale jeśli tylko sztuka zadaje pytania, a nie jest tylko luksusowym produktem, może być głosem w opowiadaniu o człowieku w świecie. Czy jest sprawdzalna? Kontekst zmienia się i co chwilę weryfikuje. Poglądy, mody, trendy, style, wszystko pracuje w czasie. Czy odkrycia naukowe dewaluują się, zastępowane nowszymi? Czy zaprogramowany czas życia komórek ma się jakoś do sztuki efemerycznej? Czy przełomowe odkrycia w biologii można porównywać do kamieni milowych w historii sztuki? Czy są to świadectwa rozwoju świadomości człowieka naszej cywilizacji? Z pewnością sztuka i nauka mają wspólne pola kreatywne.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

From May 8 to 12, members of the Doctoral Artistic Research Group of the Doctoral School of the University of Rzeszow realized exhibitions entitled. "Speculations" as part of the Przeworsk Art and Science Meetings 2023. The first part of the exhibition took place in the Magistrate Gallery of the Przeworsk Town Hall. The second part - open-air - occurred at the Przeworsk Museum's Gardener's House. The exhibitions accompanied the Art & Science project of the University of Rzeszow and the Marcel Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences.

The exhibition at the Magistrate's Gallery is open until June 12, 2023.

 

SPECULATIONS

We are member persons of the Doctoral Artistic Research Circle of the Doctoral School of the University of Rzeszow. We propose two exhibitions under the common title SPECULATIONS, which address the meeting of art and biological sciences in different ways.

The first, at the Magistrate Gallery, where we will show works already completed, defined and closed. The second, an outdoor exhibition in the Gardener's House and in the park at the Przeworsk Museum, is a laboratory - it is more processual, performative and ephemeral in nature. The works are created during the Przeworsk Art and Science Meetings 2023.

We set ourselves the task of working with the site and the theme of the conference over the course of several days. Each of us examines how it relates to personal art practice. The spectrum of possibilities is wide, including the main difficulty and challenge of juxtaposing one's own work and understanding of art with biology, research and scientific methods.

Speculating about reality - physical, biological, consciousness. Man - protein being/spiritual being, man - animal, man - non-human person, man functioning biologically, man exploring himself physically immersed in the world and cosmos of all potentialities. We don't have the answers, instead we ask ourselves more and more questions. And each of us examines what is, speculates and articulates artistic forms in different ways.

We speculate - from the use of organic materials, contemplating their properties, to biological manipulations, the confluence of biology and biography. We speculate about the influence of biological and environmental determinants on decision-making, life situations and creative processes,

Is art also a science? Officially, it is subject to the same evaluation mechanisms. Perhaps the validity of a new work of art is not as important as the discovery of new drugs or cellular mechanisms, but as long as art asks questions and is not just a luxury product, it can be a voice in telling the story of man in the world. Is it verifiable? The context changes and verifies every now and then. Views, fashions, trends, styles, everything works over time. Do scientific discoveries devalue, replaced by newer ones? Does the programmed lifespan of cells somehow relate to ephemeral art? Can breakthroughs in biology be compared to milestones in the history of art? Are they testimonies to the development of the human consciousness of our civilization? Certainly, art and science share creative fields.

wstecz