Wartość osiągniecia naukowego

Slot publikacyjny = udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Jest istotna w przypadku publikacji wieloautorskich a także przy ustaleniu limitu osiągnięć.

Liczba slotów = okres zatrudnienia x zadeklarowany udział prowadzonych badań w dyscyplinie

 

Udział jednostkowy (wyrażone za pomocą ułamka wypełnienie części slotu) określa zależność:

U=P/Pc*1/k

- gdzie:

P - oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

Pc - oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,

k - oznacza liczbę współautorów będących osobami, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

 

Wartość punktową wypełnienia części slotu (wartość udziału jednostkowego) określa zależność:

Pu= P/k

- gdzie:

Pu - oznacza wartość punktową wypełnienia części slotu (udziału jednostkowego),

P - oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

k - oznacza liczbę współautorów, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

 

Kalkulator slotów oraz punktów dla każdego osiągniecia

 

Limit osiągnięć

1) w przypadku pracownika, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanej zgodnie ze złożonym oświadczeniem o reprezentowanych dyscyplinach ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;

2) w przypadku doktoranta, który w okresie objętym ewaluacją odbywał kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywał rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa - nie może być większa niż 4.

3) limit monografii naukowych autorstwa albo współautorstwa poszczególnych pracowników prowadzących działalność  naukową, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, a także b) limit redakcji naukowych takich monografii oraz c) limit rozdziałów w takich monografiach wynosi:

- nie więcej niż 2 sloty publikacyjne.

4) Limit monografii naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, i redakcji naukowych tych monografii wynosi:

- nie więcej niż 20%*3N (w przypadku dyscyplin humanistycznych, społecznych i teologicznych),

- nie więcej niż 5%*3N (w przypadku pozostałych dziedzin nauki).

5) Limit zgłoszonych patentów - liczba nie może być większa niż 1N.

 

Przepisy przejściowe

artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020

monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017-2020

- nie może być większa niż 2-krotność liczby N, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Dodatkowe informacje

Strona Konstytucja dla Nauki

Przewodnik po ewaluacji MNISW

Wyszukiwarka punktów czasopism za 2017-2018(Link do innej strony)