Kryteria oceny dyscyplin

Kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej

W ramach pierwszego kryterium oceniane będą:

  • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism;
  • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
  • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  • patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa do odmian roślin.

 

Kryterium II - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

Efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze.

W tym kryterium można wykazać takie osiągnięcia jak:

  • projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN i NCBR;
  • projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
  • komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
  • usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.