Pracownik prowadzący badania i jego obowiązki

Pracownik prowadzący działalność naukową to:

1) nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych,

2) pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) lub w instytucie badawczym, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736).

3) pracownik zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy lub w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stanowisku naukowym, badawczym lub innym, jeżeli do obowiązków pracownika należy prowadzenie działalności naukowej.

 

Pracownicy zatrudnieni na powyższych stanowiskach powinni obligatoryjnie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy (oświadczenie o dyscyplinach) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy (oświadczenie o zaliczeniu do liczby N).

Pracownikiem prowadzącym działalność naukową może również być pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż te określone powyżej (czyli np. na stanowisku wyłącznie dydaktycznym), jeżeli taki pracownik złożył dwa wyżej wskazane oświadczenia.

 

Pracownik prowadzący działalność naukową ma obowiązek złożenia trzech oświadczeń

Oświadczenie reprezentowaniu dyscypliny

Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika  

 

Podstawą do ustalenia liczby N jest oświadczenie pracownika upoważniającego zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w określonej dyscyplinie lub maksymalnie dwóch dyscyplinach naukowych (art. 265 ust. 5 ustawy)

Oświadczenie to pracownik prowadzący działalność naukową składa w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.

W przypadku podjęcia przez pracownika decyzji o zmianie dyscypliny powinien on niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie (możliwość zmiany osobnego oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie lub dyscyplinach przysługuje pracownikowi jednak nie częściej niż co dwa lata, a tym samym - konieczność dokonania zmiany oświadczenia o zaliczeniu do liczby N również będzie występować najczęściej co dwa lata)

Oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia do liczby N można złożyć tylko w jednym podmiocie i nie więcej niż w 2 dyscyplinach, które pracownik wskazuje w osobnym oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 i 8 ustawy.

Należy podkreślić, że pracownik nie musi każdego roku składać osobnego oświadczenia upoważniającego zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w dyscyplinach naukowych. Oświadczenie takie jest ważne od dnia jego złożenia do dnia jego wycofania, przy czym takie oświadczenie wygasa automatycznie z dniem wygaśnięcia umowy o pracę

W zależności od tego jaką wartość ma liczba N, określa się m.in. limit liczby osiągnięć, które mogą być wzięte pod uwagę w ramach poszczególnych kryteriów ewaluacji 

 

Sankcje dla uczelni za brak oświadczeń

O 3 zmniejsza się liczbę uwzględnianych publikacji (sumy udziałów jednostkowych) w danej dyscyplinie, jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową:

a) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021),

b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach,

c) złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w jednym z podmiotów, w których jest zatrudniony,

- ale nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w danej dyscyplinie z wykazów opublikowanych przez ministra.

O 6 zmniejsza się liczbę uwzględnianych publikacji w danej dyscyplinie, jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową:

a) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021),

b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach,

- ale nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w żadnym z podmiotów, w którym jest zatrudniony.

O 6 zmniejsza się liczbę publikacji uwzględnianych w każdej dyscyplinie naukowej, w ramach której podmiot ten prowadzi działalność naukową, w przypadku każdego pracownika, który:

w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, na których wymagane jest prowadzenie działalności naukowej przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021)

- ale nie złożył oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

 

Zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:

1) korzystali z urlopu bezpłatnego,

2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,

3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa - łącznie przez co najmniej 24 miesiące