Prawo pracy / Labour law

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Nauki prawne

Law

Promotor / Supervisor

dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR  

akowalczyk@ur.edu.pl

dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR  

akowalczyk@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Prawo pracy

Labour law

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Głównym przedmiotem badań będą zagadnienia z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa związkowego, problematyki autonomicznych źródeł prawa pracy i zasad rozwiązywania sporów zbiorowych. Obszar badawczy związany jest zarówno z analizą bieżących, jak i projektowanych regulacji prawnych.

The main focus of the research will be on individual and collective labour law, with particular emphasis on trade union law, the issue of autonomous sources of labour law and the principles of collective dispute resolution. The research area is related to the analysis of both current and proposed legal regulations.

Słowa klucze / Keywords

Nauki prawne, prawo pracy

Legal science, labour law

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat/ka do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski posiada aktualną wiedzę w zakresie dyscypliny nauki prawne, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią prawniczą, w tym w języku obcym. Zna metodologię badań, potrafi przygotować publikację artykułów naukowych, przygotować i prezentować referaty naukowe podczas konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze. Kandydat ma również świadomość konieczności współpracy z otoczeniem gospodarczym lub społecznym. Kandydat ma świadomość etosu środowiska naukowego oraz odznacza się znajomością obowiązujących zasad etycznych w realizacji prac naukowych, a także regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

A candidate for the Doctoral School conducted by the University of Rzeszów has up-to-date knowledge in the discipline of legal sciences, is able to use specialised legal terminology, including in a foreign language. He/she knows the methodology of research, is able to prepare the publication of scientific articles, prepare and present scientific papers during national and international scientific conferences, plan and implement individual and team research projects. The candidate is also aware of the need to cooperate with the economic or social environment. The candidate is aware of the ethos of the scientific community and has knowledge of the applicable ethical principles in the execution of scientific work, as well as the legal regulations for the protection of intellectual property.