Biochemiczne badania zmiany składu blaszki miażdżycowej pod wpływem optycznej terapii fotodynamicznej (OTF) / Biochemical studies of changes in atherosclerotic plaque composition under the influence of optical photodynamic therapy (OTF)

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki medyczne

medical sciences

Promotor / Supervisor

Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR ([email protected])

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Biochemiczne badania zmiany składu blaszki miażdżycowej pod wpływem optycznej terapii fotodynamicznej (OTF).

Biochemical studies of changes in atherosclerotic plaque composition under the influence of optical photodynamic therapy (OTF).

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Badania obejmą zastosowanie środka fotouczulającego do blaszki miażdżycowej, a następnie zastosowanie optycznej terapii fotodynamicznej (OTF) która doprowadzi do uzyskania efektu reakcji fotodynamicznej poprzez stopniową resorpcją i apoptozą komórek bogatych w lipidy. Projekt obejmie badania in vitro i in vivo na modelu zwierzęcym. W projekcie przewidziane jest wytworzenie prototypu stosownego narzędzia do angioplastyki balonowej połączonej z OTF. Zmiana składu blaszki miażdżycowej wskutek reakcji fotodynamicznej wpłynie na stabilizację blaszki i zmniejszenie jej podatności na pęknięcie co w przypadku badań in vivo na modelu zwierzęcym spowoduje właściwy skutek angioplastyki balonowej poprzez poszerzenie pola powierzchni tętnicy wieńcowej.

The research will involve the application of a photosensitizing agent to the atherosclerotic plaque, followed by the application of optical photodynamic therapy (OTF) which will lead to the effect of a photodynamic reaction through gradual resorption and apoptosis of lipid-rich cells. The project will include in vitro and in vivo studies on an animal model. The project provides for the creation of a prototype of an appropriate tool for balloon angioplasty combined with OTF. Changing the composition of the atherosclerotic plaque as a result of the photodynamic reaction will stabilize the plaque and reduce its susceptibility to rupture, which in the case of in vivo studies on an animal model will result in the proper effect of balloon angioplasty by expanding the surface area of the coronary artery.

Słowa klucze / Keywords

blaszka miażdżycowa; optycznej terapii fotodynamiczna; biochemia

atherosclerotic plaque; optical photodynamic therapy; biochemistry

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

absolwent studiów medycznych, lekarz

graduate of medical studies, doctor