Analiza ekspresji i metylacji długich niekodujących RNA w raku jajnika / Analysis of the expression and methylation of long non-coding RNAs in ovarian cancer

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki medyczne

medical sciences

Promotor / Supervisor

Prof. dr hab. n. med. Izabela Zawlik ([email protected])

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Analiza ekspresji i metylacji długich niekodujących RNA w raku jajnika.

Analysis of the expression and methylation of long non-coding RNAs in ovarian cancer.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Celem pracy doktorskiej jest ocena ekspresji i metylacji wybranych długich niekodujących RNA w tkance nowotworowej pobranej od chorych z rakiem jajnika i korelacja tych zaburzeń z parametrami klinicznymi tj. wiek, stopień zaawansowania czy odpowiedź na terapię. LncRNAs (ang. long non-coding RNAs) stanowią̨ liczną i zróżnicowaną klasę niekodujących transkryptów dłuższych niż 200 nukleotydów, które pełnią istotną rolę w wielu procesach komórkowych. Rola długich niekodujących RNA w patogenezie rozwoju raka jajnika nie została w pełni poznana. Materiał do badań będzie stanowić tkanka nowotworowa pobrana od 100 pacjentek z rakiem jajnika. Analiza ekspresji i metylacji wybranych lncRNA będzie wykonana przy użyciu metod Real-time PCR i Methylation Specific PCR.  

The aim of the doctoral thesis is to assess the expression and methylation of selected long non-coding RNAs in tumor tissue collected from patients with ovarian cancer and to correlate the abnormalities with clinical parameters, i.e. age, stage or response to therapy. LncRNAs (long non-coding RNAs) are a large and diverse class of non-coding transcripts longer than 200 nucleotides, which play an important role in many cellular processes. The role of long non-coding RNAs in the pathogenesis of ovarian cancer development is not fully understood. The research material will be cancer tissue collected from 100 patients with ovarian cancer. Expression and methylation analysis of selected lncRNAs will be performed using Real-time PCR and Methylation Specific PCR methods.

Słowa klucze / Keywords

ekspresja, metylacja, długie niekodujące RNA, rak jajnika

expression, methylation, long non-coding RNAs, ovarian cancer

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Absolwent następujących kierunków: Biotechnologii, Analityki Medycznej, Lekarskiego i innych kierunków pokrewnych. Wymagany angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie naukowych artykułów, łatwość uczenia się, łatwość przyswajania zasad pracy w laboratorium biologii molekularnej, umiejętność pracy w zespole.

A graduate of the following majors: Biotechnology, Medical Analytics, Medicine and other related majors. English required at a level that allows understanding of scientific articles, ease of learning, ease of assimilating the rules of work in a molecular biology laboratory, ability to work in a team.