Profil cytokinowy komórek FLS izolowanych z zapalnego płynu stawowego pacjentów chorujących na MIZS / Cytokine profile of FLS cells isolated from the inflammatory synovial fluid of JIA patients

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki medyczne

medical sciences

Promotor / Supervisor

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz ([email protected])

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Profil cytokinowy komórek FLS izolowanych z zapalnego płynu stawowego pacjentów chorujących na MIZS.

Cytokine profile of FLS cells isolated from the inflammatory synovial fluid of JIA patients.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Zarówno MIZS, jak i RZS są chorobami należącymi do autoimmunizacyjnych zapaleń stawów, jednak MIZS jest czymś więcej niż tylko pediatryczną wersją RZS, co można to potwierdzić różnicami w patogenezie i klinicznym przebiegu choroby. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy na temat patogenezy MIZS i molekularnych regulacji procesu zapalnego zachodzącego w MIZS. Mając na uwadze niewielką liczbę publikacji poświęconych MIZS i dążąc do odpowiedzi na pytanie, czy komórki FLS pełnią podobną role w patogenezie MIZS i RZS, w projekcie zrealizowane zostaną następujące cele badawcze: „1” Poszerzenie wiedzy na temat patogenezy MIZS poprzez określenie profilu cytokinowego komórek FLS generowanych z zapalnego płynu stawowego chorych na MIZS. „2” odpowiedź na pytania, czy MIZS i RZS mają wspólny profilu cytokinowego komórek FLS generowanych z zapalnego płynu stawowego. Badanie będzie podstawą do opracowania nowych biomarkerów  i nowych leków mających zastosowane w diagnostyce i terapii MIZS. Ekspresja wybranych cytokin zostanie oszacowana na poziomie mRNA (za pomocą cyfrowego PCR, co zapewni pomiar rzeczywistej liczby kopii mRNA, nawet dla cząsteczek o bardzo niskiej ekspresji) raz na poziomie białka za pomocą testu ELISA oznaczone zostaną stężenia cytokin. Ww. wyniki będą również skorelowana z odsetkiem subpopulacji limfocytów T oszacowanym za pomocą cytometrii przepływowej. W celu wyciągnięcia wniosków wykorzystana zostanie jedno- i wielowymiarowa analiza statystyczna. Wyniki naszego projektu pomogą potwierdzić różnice między MIZS i RZS, a także wskazać pewne podobieństwa między podtypami MIZS, takimi jak zapalenie wielostawowe z dodatnim RF i RZS. Wierzymy również, że wyniki tego projektu mogą zwrócić uwagę na MIZS i zachęcić naukowców do skupienia się na tego typu zapaleniu stawów, co może zaowocować lepszym zrozumieniem tej choroby, opracowaniem nowych narzędzi diagnostycznych i schematów leczenia. Długofalowym efektem tego projektu może być poprawa jakości opieki zdrowotnej i terapii MIZS oraz zmniejszenie niepełnosprawności pacjentów.

Both JIA and RA are autoimmune arthritis diseases, but JIA is more than just the pediatric version of RA, which can be confirmed by differences in the pathogenesis and clinical course of the disease. The project aims to broaden knowledge about the pathogenesis of JIA and the molecular regulation of the inflammatory process in JIA. Considering the small number of publications devoted to JIA and seeking to answer the question of whether FLS cells play a similar role in the pathogenesis of JIA and RA, the following research objectives will be implemented in the project: "1" Expanding knowledge about the pathogenesis of JIA by determining the cytokine profile of FLS cells generated from the inflammatory synovial fluid of JIA patients. "2" answer to the question whether JIA and RA share a common cytokine profile of FLS cells generated from inflammatory synovial fluid. The study will be the basis for the development of new biomarkers and new drugs to be used in the diagnosis and therapy of JIA. The expression of selected cytokines will be assessed at the mRNA level (using digital PCR, which will ensure the measurement of the real number of mRNA copies, even for these with very low expression) and at the protein level, cytokine concentrations will be determined by ELISA. The above the results will also be correlated with the percentage of T cell subpopulations estimated by flow cytometry. Univariate and multivariate statistical analysis will be used to draw conclusions. The results of our project will help confirm the differences between JIA and RA, as well as identify some similarities between JIA subtypes such as RF-positive polyarthritis and RA. We also believe that the results of this project can draw attention to JIA and encourage researchers to focus on this type of arthritis, which may result in a better understanding of this disease, development of new diagnostic tools and treatment regimens. The long-term effect of this project may be to improve the quality of health care and JIA therapy and to reduce the disability of patients.

Słowa klucze / Keywords

cytokiny, komórki FLS, MIZS

cytokines, FLS cells, JIA

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Wymagane: znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium, doświadczenie w realizacji projektów naukowych potwierdzone min. 1 doniesieniem zjazdowym.

Pożądane: min. 1 publikacja naukowa w czasopiśmie z listy JCR, udział w pracach koła naukowego z związanymi z zagadnieniami immunologii i/lub reumatologii, udział w przygotowaniu aplikacji grantowej.

Required: knowledge of the basic principles of working in the laboratory, experience in the implementation of scientific projects confirmed min. 1 by a congress report.

Desirable: min. 1 scientific publication in a journal from the JCR list, participation in the work of a research club related to the issues of immunology and / or rheumatology, participation in the preparation of a grant application.