Problemy historii, teorii, antropologii literatury i kultury polskiej XX-XXI wieku oraz badania nad mediami / The issues of history, theory, anthropology of literature and Polish culture of the 20th and 21st centuries as well as the research on media

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Literaturoznawstwo

Literary studies

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

1.       prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg; e-mail: ajakubowska@ur.edu.pl

2.       prof. dr hab. Jolanta Pasterska; e-mail: jpasterska@ur.edu.pl

3.       prof. dr hab. Janusz Pasterski; e-mail: jpasterski@ur.edu.pl

4.       prof. dr hab. Stanisław Uliasz; e-mail:                            suliasz@ur.edu.pl

5.       dr hab. Wojciech Birek prof. UR; e-mail: wbirek@ur.edu.pl

6.       dr hab. Anna Jamrozek-Sowa prof. UR; e-mail: ajamrozek@ur.edu.pl

7.       dr hab. Arkadiusz Luboń prof. UR; e-mail: alubon@ur.edu.pl

8.       dr hab. Roman Magryś prof. UR; e-mail: rmagrys@ur.edu.pl

9.       dr hab. Elżbieta Mazur prof. UR; e-mail: elmazur@ur.edu.pl

10.   dr hab. Zenon Ożóg prof. UR; e-mail:                              zozog@ur.edu.pl

11.   dr hab. Magdalena Patro-Kucab prof. UR; e-mail: mpatro@ur.edu.pl

12.   dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR; e-mail: mrabizo@ur.edu.pl

13.   dr hab. Jan Wolski prof. UR; e-mail:                                jwolski@ur.edu.pl

1.       prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg; e-mail: ajakubowska@ur.edu.pl

2.       prof. dr hab. Jolanta Pasterska; e-mail: jpasterska@ur.edu.pl

3.       prof. dr hab. Janusz Pasterski; e-mail: jpasterski@ur.edu.pl

4.       prof. dr hab. Stanisław Uliasz; e-mail:                              suliasz@ur.edu.pl

5.       dr hab. Wojciech Birek prof. UR; e-mail:                          wbirek@ur.edu.pl

6.       dr hab. Anna Jamrozek-Sowa prof. UR; e-mail: ajamrozek@ur.edu.pl

7.       dr hab. Arkadiusz Luboń prof. UR; e-mail: alubon@ur.edu.pl

8.       dr hab. Roman Magryś prof. UR; e-mail: rmagrys@ur.edu.pl

9.       dr hab. Elżbieta Mazur prof. UR; e-mail: elmazur@ur.edu.pl

10.   dr hab. Zenon Ożóg prof. UR; e-mail:                                zozog@ur.edu.pl

11.   dr hab. Magdalena Patro-Kucab prof. UR; e-mail: mpatro@ur.edu.pl

12.   dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR; e-mail: mrabizo@ur.edu.pl

13.   dr hab. Jan Wolski prof. UR; e-mail:                                  jwolski@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Problemy historii, teorii, antropologii literatury i kultury polskiej XX-XXI wieku oraz badania nad mediami

The issues of history, theory, anthropology of literature and Polish culture of the 20th and 21st centuries as well as the research on media

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Badania nad dziełem literackim obejmują utwory oraz teksty kultury powstałe w XX i XXI wieku, które mogą być rozpatrywane w perspektywie historycznoliterackiej i teoretycznoliterackiej oraz interdyscyplinarnej z zastosowaniem różnorodnych metodologii. Problematyka badawcza może obejmować na przykład analizę tematologiczną czy mitograficzną polskich utworów poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, eseistycznych powstałych w  XX i XXI wieku, opracowanie  monograficzne twórczości nieznanych pisarzy/poetów/twórców kultury (w tym  przedstawicieli polskiej emigracji), jak i rozpoznania teoretycznoliterackie związane  na przykład z zastosowaniem danej kategorii literackiej w kontekście wybranej metodologii badań (np. badania kulturowe, dekonstrukcjonizm, feminizm, postkolonializm). Możliwe są także prace badawcze prowadzone w perspektywie antropologicznej (kultura symboliczna) obejmujące na przykład literaturę, teatr, film, komiks).

The studies on a literary work encompass writings and texts of culture written in the 20th and 21st centuries, which can be analysed from a historical-literary and theoretical-literary as well as interdisciplinary perspective with the application of various methodologies. The research area may encompass e.g. subject-related or mythographical analysis of the Polish poetic, prose, dramatic and essayistic works written in the 20th and 21st centuries, monographic elaboration on works of unknown writers/poets/culture creators (including the representatives of Polish emigration), as well as theoretical-literary studies associated with e.g. the application of a specific literary category in the context of a selected research methodology (e.g. cultural studies, deconstructionism, feminism, postcolonialism). It is also possible to conduct research work carried out from the anthropological perspective (symbolic culture) which encompasses e.g. literature, theatre, film, comics).

Słowa klucze / Keywords

Literatura polska XX i XXI wieku, literatura emigracyjna, antropologia literatury, badania nad mediami, komiks

Polish literature of the 20th and 21st centuries, emigration literaturę, anthropology of literature, research on media, comics

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat/ka powinien/powinna posiadać kompetencje badawcze pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, w tym umiejętność analizy i interpretacji dzieła literackiego i tekstu kultury, a także dobrze przyswojoną wiedzę w zakresie historii i problemów polskiej literatury oraz kultury XX i XXI wieku.

A candidate should have research competence which enables to conduct scientific research  independently, including the ability to analyse and interpret literary works and cultural texts, together with well acquired knowledge of history and issues of Polish literature and culture of the 20th and 21st centuries.