Własności składek ubezpieczeniowych i miary ryzyka w modelach podejmowania decyzji w warunkach niepewności /Properties of the premium principles and risk measures in the models of decision making under uncertainty

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

matematyka

mathematics

Promotor / Supervisor

dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR, jchudziak@ur.edu.pl

dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR, jchudziak@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Własności składek ubezpieczeniowych i miary ryzyka w modelach podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

Properties of the premium principles and risk measures in the models of decision making under uncertainty.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Tematyka badań obejmuje własności składek ubezpieczeniowych i miar ryzyka określonych w różnych modelach podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Badania będą się koncentrować na takich  własnościach składek ubezpieczeniowych i miar ryzyka, jak: porównywalność, równość, translacyjność, dodatnia jednorodność oraz  warunkowa addytywność.

The research concerns the properties of insurance premiums and risk measures defined in various decision-making models under uncertainty. Research will focus on such properties of insurance premiums and risk measures as: comparability, equality, translativity, positive homogeneity and conditional additivity.

 

Słowa klucze / Keywords

Składka ubezpieczeniowa, miara ryzyka, podejmowanie decyzji, niepewność.

Premium principle, risk measure, decision making, uncertainty.

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Znajomość podstawowych pojęć i faktów z dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

Knowledge of basic concepts and facts concerning the decision-making under uncertainty.