Fourierowska spektroskopia emisyjna izotopologów CO+ (12C16O+, 12C17O+, 12C18O+) w rejonie ultrafioletu / Fourier-transform emission spectroscopy of the CO+ isotopologues (12C16O+, 12C17O+, 12C18O+) in the UV region

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki fizyczne

physical sciences

Promotor / Supervisor

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

email: wszajna@ur.edu.pl

 

dr hab. Wojciech Szajna, associated professor University of Rzeszów,

email: wszajna@ur.edu.pl

 

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Fourierowska spektroskopia emisyjna izotopologów CO+ (12C16O+, 12C17O+, 12C18O+) w rejonie ultrafioletu

Fourier-transform emission spectroscopy of the CO+ isotopologues (12C16O+, 12C17O+, 12C18O+) in the UV region

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Przedmiotem badań będzie uzyskanie i analiza widma emisyjnego odmian izotopowych molekuły CO+ w rejonie powyżej 40 000 cm-1. Prace obejmować będą:

·       skonstruowanie wydajnego źródła widm emisyjnych (lampa wyładowcza z drążona katodą)

·       rejestracja widm za pomocą spektrometru fourierowskiego (Bruker IFS125HR)

·       pomiar widm (program Opus)

·       analiza widm i wyznaczanie parametrów molekularnych (program Pgopher)

The object of the research will be to obtain and analyze the emission spectrum of the CO+ isotopologues in the region above 40.000 cm-1, according with following stages:

·      construction an efficient source of the emission spectra (hollow-cathode discharge tube)

·      registration of the spectra with Fourier-transform spectrometer (Bruker IFS125HR)

·      spectra measurements (Opus program)

·      spectra analysis and determination of the molecular parameters (Pgopher program)

Słowa klucze / Keywords

cząsteczki dwuatomowe, spektroskopia emisyjna, spektroskopia Fourierowska wysokiej rozdzielczości, widmo elektronowo-oscylacyjno-rotacyjne, parametry molekularne

diatomic molecule, emission spectroscopy, high-resolution Fourier-transform spectroscopy, ro-vibronic spectrum, molecular parameters

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Oczekiwane kompetencje/umiejętności kandydata:

•             znajomość podstaw mechaniki kwantowej oraz fizyki atomowej i molekularnej

•             umiejętność planowania i prowadzenia zaawansowanych eksperymentów fizycznych

•             umiejętność współpracy w zespole

•             biegła znajomość języka angielskiego

Expected competences/skills of the candidate

•             knowledge of the basics of quantum mechanics as well as atomic and molecular physics

•             experience in the field of advanced experimental physics

•             ability to work in a team

•             fluency in English