dr Małgorzata Skulimowska


dr Małgorzata Skulimowska

M. Skulimowska

E-mail: mskulimowska@ur.edu.pl

Strona: https://orcid.org/0000-0001-9839-253XZakład Kartografii i Turystyki Historycznej

 

Biogram:

absolwentka turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1999); doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2012); rozprawa pod kierunkiem dr hab. Romana Fedana: „Funkcje obiektów zabytkowych w przestrzeni geograficzno – kulturowej w województwie podkarpackim”.

W latach 2002-2016 wykładowca w PWSTE w Jarosławiu (z-ca dyrektora ds. Turystyki i Rekreacji Instytutu Stosunków Międzynarodowych w roku akademickim 2011/2012); od 2016 r. adiunkt w Instytucie Historii UR.

Od 2016 r. przewodnicząca Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce; od 2018 r. członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział w Rzeszowie; od 2019 kierownik kierunku Turystyka Historyczna i Kulturowa.

Kursy i szkolenia zawodowe:

 • uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej (2022 r.);
 • kurs przewodników beskidzkich (2019 r.);
 • szkolenie Manager HoReCa (2016 r.);
 • kurs animatora czasu wolnego (2015 r.);
 • kurs dla kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych (2008 r.);
 • kurs pilota wycieczek (1997 r.), uaktualnione uprawnienia w 2007r. (instruktor pilotażu).

Zainteresowania badawcze:

 • turystyka kulturowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa podkarpackiego;
 • szlaki turystyczne w tym w szczególności szlaki kulturowe i tematyczne;
 • funkcje i dostępność turystyczna obiektów zabytkowych;
 • uwarunkowania związane ze zmianami w krajobrazie kulturowym Polski;
 • turystyka na obszarach chronionych;
 • potencjał turystyczny.

Projekty badawcze :

 • 2021 – 2022; Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza, misja inwentaryzacyjna szlakiem naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza w ramach projektu Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, ekspert z Urzędu Marszałkowskiego;
 • 2019 – 2020; Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie, w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako metodyk, lektor oraz współautor opracowań;
 • 2017; Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko – słowackim, projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, ekspert z Urzędu Marszałkowskiego;
 • 2009 – 2011; Skarby w drewnie ukryte – polsko – norweska wymiana doświadczenia w dziedzinie konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, projekt realizowany dzięki dotacji z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ekspert Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”;
 • 2009 – 2011; Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy trans granicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska, projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Najważniejsze publikacje:

 • Skulimowska M.: Rola mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego w obszarze wschodniego pogranicza województwa podkarpackiego, Geohistorica nr 9/2021, Warszawa 2021.
 • Skulimowska M., Turystyka w Regionie Karpackim. Przewodnik po pieszych szlakach turystycznych, Rzeszów – Preszów 2020.
 • Skulimowska M., Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim, Turystyka Kulturowa Vol 7 (2018).
 • Skulimowska M., Uwarunkowania geograficzne i historyczne kształtowania krajobrazu kulturowego na obszarze województwa podkarpackiego, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej nr 7, Łódź 2018.
 • Skulimowska M., Zmiany w przestrzeni kulturowej województwa podkarpackiego na przykładzie zespołów dworskich, Galicyjskie drogi i bezdroża, tom III, (red.) Rejman S., Rzeszów 2018.
 • Skulimowska M., Pomiędzy bezpieczeństwem i ochroną przyrody a estetyką i wygodą na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, W: Między swobodą a zakazem, czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej, (red.) Śledzińska J., Stasiak A., Warszawa 2017.
 • Skulimowska M., Powiat grodzki Tarnobrzeg, Powiat tarnobrzeski ziemski; Kanon krajoznawczy województwa podkarpackiego, (red.) Polański S., Rzeszów 2017.

Profile badawcze online:

https://orcid.org/0000-0001-9839-253X