DR HUBERT SOMMER

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Szkolnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Socjologia kultury
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Socjologia rodziny
 • Patologie społeczne
 • Mikrosocjologia
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia sportu
 • Polityka społeczna
 • Socjologia zarządzania

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Współredakcja monografii:

 1. Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata, (red.) A. Olak, H. Sommer, Rzeszów 2007, s. 217-228
 2. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych - człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej (red.) K. Szmyd, Z. Frączek, H. Sommer, A. Olak, UR-Rzeszów, 2011

 

Skrypt - redakcja naukowa:

 1. Małe struktury społeczne (wybór tekstów), Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1998, 2002, s. 168

 

Recenzja książki:

 1. M. Libiszowska - Żółtkowska, Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne, Warszawa 1991, w: „Studia Socjologiczne” PAN, nr 1-2, 1995, s. 212-216

 

Artykuły:

 1. Przewartościowania religijne młodej inteligencji (na przykładzie studentów Rzeszowa), w: „Studia Socjologiczne” PAN, nr 3, 1996; s. 91-111
 2. Religijność młodej inteligencji na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (komunikat z badań), w: Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 2, 1996; s. 109-119
 3. Dynamika zmian identyfikacji religijnych młodej inteligencji, w: Społeczne aspekty transformacji systemowej, (red.) M. Malikowski,  WSP, Rzeszów 1997; s. 127-137
 4. Patologiczne aspekty subkultur młodzieżowych w Polsce (na przykładzie ruchu punk i skinhead), w: Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce, (red.) M. Malikowski, Rzeszów 1997; s. 283-291
 5. Geneza i rozwój subkultury punkowej w Polsce i zachodniej Europie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 178, 2000; s. 53-65
 6. Region Podkarpacki u progu wejścia do Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania promocji regionów turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Karpackiego (materiały konferencyjne), Rzeszów - Lesko, 2000; s. 99-109
 7. Teoretyczne ujęcia religii na gruncie socjologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 9, nr 189, 2001; s. 117-135
 8. Przemoc w środkach masowej komunikacji i jej wpływ na proces wychowania, w: Przemoc wobec dzieci - wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, (red.) K. Pikor, W. Walc, UR, Rzeszów 2002, s. 150-155
 9. Problematyka wybranych zjawisk patologicznych w Polsce u progu wejścia w struktury Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pedagogika i Psychologia, nr 5, 2003, s. 133-143
 10. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podkarpackiego (w ujęciu statystyczno-socjologicznym), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna nr 11, 2003, s. 159-173
 11. Prawa dziecka - teoria i praktyka (współredakcja naukowa), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, s. 244
 12. Prawa dziecka we współczesnym społeczeństwie - kilka uwag socjologa, w: Prawa dziecka - teoria i praktyka, (red.) E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, UR, Rzeszów 2003, s. 236-239
 13. Terroryzm jako jedno z największych zagrożeń współczesnego świata - kilka uwag o zjawisku, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 15, nr 224, 2005; s. 221-231
 14. Rodzina patologiczna - fikcja i rzeczywistość (kilka socjologicznych uwag o zjawisku), w: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, (red.) U. Gruca-Miąsik, UR, Rzeszów 2006, s. 49-56
 15. Media jako nośnik informacji i ich wpływ na współczesną młodzież - agresja i przemoc w środkach masowego komunikowania, w: Dziecko i rodzina - społeczne powinności opieki i wychowania, (red.) U. Gruca-Miąsik, UR, Rzeszów, 2007, s. 108-122
 16. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Społeczeństwo polskie - zdrowie, instytucje, pieniądze, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, Nr 1-2, WSSG w Tyczynie, 2007, s. 191-194
 17. Zjawisko przemocy w środkach masowego komunikowania na przykładzie filmów animowanych, w: Przemoc - konteksty społeczno-kulturowe, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, (red.) W. Walc, UR, Rzeszów 2007, Tom II, s. 187-195
 18. Stadionowi bandyci czy ortodoksyjni kibice? (socjologiczna analiza futbolowego fenomenuw: Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata, (red.) A. Olak, H. Sommer, Rzeszów 2007, s. 217-228
 19. Adopcja jako zjawisko społeczne w opiniach młodzieży akademickiej - raport z badań (współautor) w: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, (red.) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, UR, Rzeszów 2008, s. 54-75
 20. Fundamentalizm arabski jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego na świecie (analiza zjawiska terroryzmu islamskiego) (współautor) w: Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, (red.) A. Olak, I. Oleksiewicz, Rzeszów 2008, s. 218-229
 21. Wokół patologii społecznej, (współautor) w: Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych (red.) A. Olak, I. Oleksiewicz, S. Wieczorek, Rzeszów 2009, s. 176-192
 22. Internet - przekleństwo, czy wybawienie dla współczesnej młodzieży w: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej (red.) K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, UR-Rzeszów, 2010, s. 118-144
 23. Problemy wychowawcze w gimnazjum skupiającym uczniów ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego, w: Edukacja dla bezpieczeństwa (red.) A. Olak, F. Kozaczuk, A. Krauz, Ostrowiec Świętokrzyski, 2011, s. 47-62
 24. Patologizacja współczesnego świata w procesie wychowania we współczesnej szkole, w: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych - człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej (red.) K. Szmyd, E. Barnaś-Baran, E. Dolata,
  A. Śniegulska, Tom I, UR-Rzeszów, 2011, s. 296-310.
 25. Muzyka w procesie wychowania, w: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych - człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej (red.) K. Szmyd, Z. Frączek, H. Sommer, A. Olak, UR-Rzeszów, 2011, s. 507-513
 26. Generacja New Romantic - socjologiczna analiza pokoleniowej rewolty w muzyce, w: Medzigeneračné mosty - vstupujemy do roka medzigeneračnej solidarity, (red.) Beáta Balogová, Filozofická fakulta Prešovskiej univerzity v Prešove, Prešov, 2012, s. 282-292.
 27. Narkomania jako zjawisko dysfunkcjonalne - socjologiczna analiza problemu w Polsce w: Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole, (red.) W. Błażejewski,
  I. Kominarec, Cz. Lewicki, Dyskurs Pedagogiczny, Tom 4, PWSTE - Jarosław, 2012, s. 197-223.
 28. Współczesne zagrożenia szkolne. Zjawisko pornografii wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych w: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa, (red.) P. Necas, F. Kozaczuk, A. Olak, A. Krauz, Rzeszów 2012, s. 191-216.
 29. Wybrane aspekty subkultur młodzieżowych w Polsce - analiza problemu, w: Szkoła wobec wyzwań XXI - w poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, (red.) K. Szmyd,
  E, Dolata, A. Śniegulska, UR - Rzeszów, 2012, s. 170-189.

 

Inne publikacje:

 1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w placówkach oświatowo-wychowawczych, UR-Rzeszów, 2011, s. 22
 2. Zarządzanie czasem w szkołach i placówkach oświatowych, UR-Rzeszów, 2011, s. 26
 3. Zarządzanie i marketing, WSEI, PCEN, PRz, Rzeszów, 2011, s. 94.