Zajęcia z przedmiotu Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości

Zajęcia z przedmiotu Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości odbywają się stacjonarnie według indywidualnego harmonogramu ustalonego ze starostami II roku 1. stopnia oraz I roku roku 2. stopnia. Zainteresowanych studentów prosimy więc o kontakt z przedstawicielami swoich roczników studiów.

 


 

Informacje dotyczące dyplomowania

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ ZASADY DYPLOMOWANIA

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/praca-dyplomowa


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium magisterskie, II rok, studia 2. stopnia, rok. akad. 2020/2021


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium licencjackie, III rok, studia 1. stopnia, rok. akad. 2020/2021

 


 

Przedmioty do wyboru kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia, semestr letni,  rok akademicki 2020/2021

Rok I, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze drugim:

 1. Media regionalne i lokalne - dr W. Maryjka
 2. Problemy kultury współczesnej - dr hab. A. Jamrozek-Sowa, prof. UR
 3. Kultura regionu - prof. dr hab. J. Pasterski

  
Rok II, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze czwartym:

 1.  Formy narracji graficznej - dr M. Żmuda
 2. Warsztat felietonu - mgr A. Żołądź


Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

W ramach przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze szóstym:

 1.  Krytyka literacka  - dr hab. M. Rabizo-Birek, prof. UR
 2. Wywiad - warsztaty - dr D. Hejda


Rok II, studia 2. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot.

 1. Podróżopisarstwo - dr hab. E. Mazur, prof. UR
 2. Najnowsze słownictwo polskie - dr G. E. Błachowicz-Wolny

 

 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
rok I i II studia 1. stopnia oraz rok I studia 2. stopnia
rok akademicki 2020/2021   

Przygotowanie projektu specjalizacyjnego jest obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów 1. stopnia oraz studentów I roku studiów 2. stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Projektowi specjalizacyjnemu na studiach 1. stopnia przypisano 1 pkt. ECTS, zaś na studiach 2. stopnia - 3 pkt. ECTS (1 pkt. ECTS = 25-30 godz. nakładu pracy studenta).

      Zaliczenia projektu dokonują pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa (forma zaliczenia: zaliczenie z oceną) wyznaczeni na każdy rok akademicki przez Dyrekcję IPiD spośród nauczycieli prowadzących zajęcia na danym roku. Opiekunowie projektu oceniają rezultat działań, które mogą być podejmowane przez studentów na uczelni i poza nią. Sprawdzają zadania zwłaszcza pod względem formalnym.

      Projekt edukacyjny ma stanowić przejaw kreatywności studentów, być ekspresją ich zainteresowań, popisem kreatywności i zaradności, dlatego tematykę i sposób realizacji projektu studenci proponują sami, ewentualnie sugerując się wskazówkami opiekunów.
      Projekty są indywidualne i mogą mieć wymiar materialny i niematerialny. Jako projekt może być zaliczona np.:

 1. Organizacja (współorganizacja) jakiegoś wydarzenia kulturalnego (konferencji, konkursu, wystawy, serii wykładów, wernisażu itp.).
 2. Zasiadanie w jury konkursów, przeglądów teatralnych, filmowych itp.
 3. Przygotowanie folderu reklamowego, banneru, strony internetowej.
 4. Przygotowanie spotu reklamowego dowolnego produktu (usługi).
 5. Przygotowanie niewielkiej kampanii promocyjnej dla instytucji, wydarzenia, imprezy itp.
 6. Przygotowanie programu telewizyjnego lub radiowego.
 7. Odbycie stażu (min. 30 godz., niezaliczane do praktyk) w dowolnej instytucji (media, reklama, copywriting).
 8. Przygotowanie cyklu notatek prasowych.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu (forma dowolna).
 10. Przygotowanie 3-5 recenzji, sprawozdań, relacji, esejów prasowych lub radiowych.
 11. Przygotowanie fotorelacji, reportażu (w wersji audio lub video).

Dopuszczalne są także inne formy aktywności studenckiej prowadzące do doskonalenia warsztatu zawodowego studentów.

 

 

Projekt specjalizacyjny

rok akademicki 2020/2021
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


rok I, studia 1. stopnia
Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Krytyka teatralna i filmowa (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Tradycyjne źródła informacji wraz z wyszukiwaniem i oceną jakości informacji (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Językoznawstwo pragmatyczne (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Strategia i narzędzia promocji miasta i regionu (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Kultura języka.

 

rok II, studia 1. stopnia

Studenci drugiego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Nowoczesne źródła informacji wraz z wyszukiwaniem i oceną jakości informacji (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Praktyczny OSINT z wykorzystaniem źródeł internetowych (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Wystąpienia publiczne i teksty użytkowe (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Techniki perswazji (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Kultura języka.


rok I, studia 2. stopnia

Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Pragmatyka językowa;
 • Multimedia i grafika;
 • Copywriting (wraz z SEM i SEO);
 • Twórcze pisanie tekstów.

 

 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia, semestr zimowy,  rok akademicki 2020/2021

Rok I, 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze I:

 1. Kultura mniejszości narodowych i etnicznych dr hab. M. Nalepa
 2. Specyfika językowa regionudr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR
 3. Dziennikarstwo sportowe dr W. Maryjka


Rok II, 1. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze III:

 1. Język w relacjach społecznychmgr M. Bożek
 2. Kultury pogranicza dr hab. T. Półchłopek, prof. UR


Rok III, 1. stopnia
Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze V:

 1. Analiza i ewaluacja gierdr M. Żmuda
 2. Współczesne życie artystyczne dr S. Dłuski


Rok II, 2. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

 1. Webwritingdr M. Żmuda
 2. Krytyka literacka, teatralna i filmowadr S. Dłuski

 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut polonistyki i dziennikarstwa UR, rok akad. 2020/2021

Seminarium licencjackie -  III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  I rok, st. 2. stopnia