Systemy diagnostyczne w medycynie

 Systemy diagnostyczne w medycynie

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie (SDM) to 7-semestralne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dyscypliną wiodącą - nauki fizyczne (65%), a także do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina - nauki medyczne (25%) i dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina - automatyka, elektronika i elektrotechnika (5%) oraz dyscyplina - informatyka techniczna i telekomunikacja (5%).                    

Student kierunku SDM ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Metody obrazowania w medycynieAparatura diagnostyczna w medycynie oraz Optyka okularowa (nowa specjalność od roku akademickiego 2020/21).

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwenta kierunku SDM cechują następujące kompetencje zawodowe:

- posiada wiedzę z zakresu podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;

- posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii w aspekcie obsługi aparatury medycznej;

- potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;

- potrafi identyfikować i formułować zadania inżynierskie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji oraz przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych;

- potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich;

- posiada wiedzę z zakresu podstaw etycznych i ma świadomość konieczności ich stosowania w działalności inżynierskiej oraz okołomedycznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Metody obrazowania w medycynie oraz Aparatura diagnostyczna w medycynie mają możliwość podjęcia pracy w:

- szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;

- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych;

- jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych;

- instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych;

- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.

 

Absolwenci specjalności Optyka okularowa mają możliwość podjęcia pracy w:

- poradniach i oddziałach okulistycznych, gabinetach optycznych i optometrystycznych;

- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi;

- instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych;

- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi;

- salonach optycznych.

WIDEO:

https://fil.email/jNSrHRso