Nazwa kierunku

Położnictwo

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Kształcenie na kierunku odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573).  Kierunek studiów położnictwo jest przyporządkowany do dziedziny: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, i dyscypliny naukowej - nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej, części praktycznej i obrony pracy dyplomowej, obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem i harmonogramem studiów realizowanym w oparciu o standard kształcenia na kierunku położnictwo (Załącznik nr 5, Dz.U. 2019 poz. 1573).

Sylwetka absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii,

- rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,

- etiologię, patomechanizm, objawy, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych jednostkach chorobowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii, 

- uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, 

- system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

- zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób,

- modele opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia, 

- etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu położnej. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium,

- rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu,

- samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza,

- monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,

- podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę,

- sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,

- sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą,

- prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych,

- udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej,

- wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich,

- decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,

- samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach,

- dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej,

- organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej. 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną, 

- przestrzegania praw pacjenta,

- samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem,

- ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe,

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,

- przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

- dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach leczniczych oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach klinicznych, szpitalach o zasięgu regional­nym, ośrodkach położniczej opieki domowej i środowiskowej, szkołach rodzenia),
  • administracji państwowej i samorządowej.

 

Nazwa kierunku

Położnictwo

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Kształcenie na kierunku odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573).  Kierunek studiów położnictwo jest przyporządkowany do dziedziny: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, i dyscypliny naukowej - nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem i harmonogramem studiów realizowanym w oparciu o standard kształcenia na kierunku położnictwo (Załącznik nr 5, Dz.U. 2019 poz. 1573).

Sylwetka absolwenta

Dyplom magistra położnictwa uzyskuje absolwent studiów II stopnia na kierunku położnictwo, który zna i rozumie specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz metodologię badań naukowych.

 W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki podejmowanych czynności zawodowych i warunków ich realizacji, 

- prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki,

- stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej,

- opracowywać założenia polityki kadrowej odpowiednie do zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą, położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną,

- stosować metody i techniki organizacji i zarządzania w badaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz usprawnianiu praktyki zawodowej położnej,

- planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach leczniczych oraz podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • zakładach opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej usług medyczno-położniczych),
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego położnych.