Położnictwo

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

 STUDIA I STOPNIA

Na kierunek Położnictwo - studia I stopnia może się ubiegać kandydat zdający maturę z przedmiotu: biologia, chemia lub matematyka.

Kształcenie na kierunku położnictwo studia I stopnia jest prowadzone w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej (Dz.U.2019.1573). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym przez 6 semestrów (3 lata) z łączną liczbą 4720 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego (w tym, 2300 godz. zajęć praktycznych), za które student otrzymuje w czasie studiów 180 punktów ECTS.

Standard kształcenia na ww. kierunku studiów obejmuje umiejętności praktyczne w grupie zajęć z obszaru nauk: podstawowych (A), społecznych i humanistycznych (B), z zakresu podstaw opieki położniczej (C) i opieki specjalistycznej (D). Grupy zajęć ćwiczeniowych z obszaru C i D odbywają się w wysokospecjalistycznych pracowniach Centrum Symulacji Medycznej. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i odbywają się na sali porodowej, w oddziałach: położniczo-noworodkowym, noworodkowym z Oddziałem Intensywnej Terapii, patologii ciąży, ginekologii i ginekologii onkologicznej, pediatrii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, oddziałach psychosomatycznych, intensywnej opieki medycznej i poradni dla kobiet.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (część teoretyczna i praktyczna) objętym programem studiów i dają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany m.in. do:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych i działalności edukacyjno-zdrowotnej wobec  kobiety  ciężarnej,  kobiety  rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki  położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w okresie przekwitania i senium,
  • rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej
    i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu, a także samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), porodu z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza,
  • wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
    i wyroby medyczne,  niezbędne  do  kontynuacji  leczenia  w  ramach  realizacji  zleceń lekarskich.

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa i może pracować w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

  

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia II stopnia może się ubiegać wyłącznie absolwent studiów licencjackich (I stopnia) kierunku Położnictwo.

Kształcenie na kierunku Położnictwo studia II stopnia jest prowadzone w oparciu
o standard kształcenia (Dz.U.2019.1573). Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przez 4 semestry (2 lata) z łączną liczbą 1300 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego (w tym 240 godzin zajęć praktycznych), którym w toku kształcenia przypisuje się 130 punktów ECTS.

Standard kształcenia studiów realizowany jest w grupie zajęć z obszaru: nauk społecznych i humanistycznych (A), zaawansowanej praktyki położniczej (B), badań naukowych i rozwoju praktyki położniczej (C). Grupy zajęć z obszaru zaawansowanej praktyki położniczej - ćwiczeń odbywają są w wysokospecjalistycznych pracowniach Centrum Symulacji Medycznej UR. Program praktyk zawodowych odbywa się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Uniwersytet Rzeszowski  zawarł umowy lub porozumienia i odbywają się w oddziałach ginekologii onkologicznej/ onkologii ginekologicznej lub chirurgii onkologicznej, poradni leczenia bólu, poradni laktacyjnej, diabetologicznej i pracowni ultrasonograficznej. Efekty uczenia się realizowane na studiach II stopnia wpisują się w kształcenie podyplomowe położnych do tej pory uzupełniane na kursach specjalistycznych lub kursach kwalifikacyjnych.

Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, weryfikującym efekty uczenia się objęte standardem kształcenia kierunku.

Absolwent studiów II stopnia w toku uczenia się nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz metodologii badań naukowych, która może być doskonalona na studiach doktoranckich (III stopnia).