Nazwa kierunku

Pielęgniarstwo

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą podejmować osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości przedstawiające wyniki egzaminu maturalnego. Studia I stopnia to studia z obszaru nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, których program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,  a także norm prawnych i etycznych. Plan studiów zawiera przedmioty związane w sposób ściśle z pielęgniarstwem i opieką nad osobami w różnym wieku, zarówno zdrowymi, jak i chorymi. Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów i mają profil praktyczny.  Istotną ich częścią są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, w ramach których student poznaje specyfikę pracy zawodowej pielęgniarki / pielęgniarza w poszczególnych oddziałach, jak również ma możliwość nabywania i utrwalania umiejętności praktycznych. Studia na  kierunku pielęgniarstwo przygotowują do świadczenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia, najnowocześniejszy sprzęt i warunki laboratoryjne, we współpracy z praktykami tworzącymi zespół interdyscyplinarny w opiece nad chorym. Kształtowanie umiejętności praktycznych odbywa się m.in. w warunkach Centrum Symulacji Medycznej, które pozwala na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, jak również analizy i syntezy dla podnoszenia jakości opieki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, który potwierdza, że jest osobą o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie. Zdobył  wiedzę, umiejętności i postawy, określone efektami uczenia się, dające możliwość: świadczenia, na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej skierowanej do osób w różnym wieku, zarówno zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, czy umierających. Absolwent jest także przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom oraz do inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się i współdziałania w zespole, jak również działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B1, ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów I stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany  do pracy  z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, czy też medycynie przemysłowej.

Absolwent może podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Absolwent  może  prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

 

Nazwa kierunku

Pielęgniarstwo

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo to studia z obszaru nauk o zdrowiu, trwają 4 semestry, mają profil praktyczny i mogą być podejmowane przez osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, nauk humanistycznych i społecznych oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa. Studia przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uwrażliwiają i uczą zawodowych postaw etycznych, przygotowują do planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia.  Istotną ich częścią są zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym praktyki zawodowe, w ramach których student poznaje specjalistyczny zakres pracy zawodowej pielęgniarki / pielęgniarza w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, jak również poznają  zadania związane z organizacją i zarządzaniem w pielęgniarstwie. Studia magisterskie przygotowują do świadczenia profesjonalnej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia, najnowocześniejszy sprzęt i warunki laboratoryjne, we współpracy z praktykami tworzącymi zespół interdyscyplinarny w opiece nad chorym. Kształtowanie umiejętności praktycznych odbywa się tm.in. w warunkach Centrum Symulacji Medycznej, które pozwala na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, jak również analizy i syntezy dla podnoszenia jakości opieki. Studia magisterskie rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań, umożliwiające prowadzenie badań naukowych i wykorzystywania ich rezultatów w praktyce pielęgniarskiej, w celu poprawy jakości świadczonej  opieki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa, który potwierdza, że jest osobą o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie. Zdobyła  wiedzę, umiejętności i postawy, określone efektami uczenia się, dającej możliwość: świadczenia, na wysokim poziomie, specjalistycznej opieki zdrowotnej skierowanej do osób w różnym wieku, zarówno zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, czy umierających. Absolwent jest także przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom oraz do inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, komunikowania się i współdziałania w zespole, jak również w zakresie prowadzenia procesu badawczego, z zachowaniem zasad etyki, m.in. na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2, ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany  do pracy  z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, czy też medycynie przemysłowej.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie (zakłady nauczania i wychowania, szkoły wyższe, uniwersytety).

Absolwent może podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Absolwent  może  prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.