Pielęgniatstwo

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, STUDIA I STOPNIA

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów:

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, który potwierdza, że zdobył on określoną wiedzę, umiejętności i postawy:

 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
4) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
5) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
6)modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
7) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

 W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
4) samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
5) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
6) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
8) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
9) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
10) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji
z pacjentem i jego rodziną;
2) przestrzegania praw pacjenta;
3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

W procesie kształcenia uwzględniane są opinie pracodawców, samorządu zawodowego, interesariuszy zewnętrznych o wysokim prestiżu w środowisku zawodowym w celu przygotowania absolwentów studiów o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie. Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej.

Absolwent jest przygotowany zarówno do pracy indywidualnej z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Licencjat pielęgniarstwa może również podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwentów.

Mając na uwadze, że zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia jest przygotowany do kształcenia podyplomowego oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, STUDIA II STOPNIA

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów:

Kształcenie na studiach II stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa, który potwierdza, że zdobył on określoną wiedzę, umiejętności i postawy:

A) W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1) zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2) standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
3) mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;
4) wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
5) zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
6) rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
7) problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
8) uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
9) regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
10) metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
11) wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
12) kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
13) zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
14) uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
15) metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.

 B) W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1) monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;
2) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3) dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
4) opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
5) samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
6) koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
7) ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
8) udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
9) tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;
10) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;
11) określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
12) komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
13) organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
14) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;
15) wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
16) zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17) stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

C) W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
2) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
3) okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
4) rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
5) ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
6) wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

W procesie kształcenia uwzględniane są opinie pracodawców, samorządu zawodowego, interesariuszy zewnętrznych o wysokim prestiżu w środowisku zawodowym w celu przygotowania absolwentów studiów o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie. Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany zarówno do pracy indywidualnej z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie
w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Ukończone studia pozwalają również absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w administracji państwowej i samorządowej w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Magister pielęgniarstwa może również podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwentów.

Mając na uwadze, że zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym, absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).