Pedagogika specjalna

      Pedagogika specjalna  -  jednolite studia magisterskie  

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Specjalności do wyboru :

-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

-edukacja i terapia osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Uzyskuje  wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Perspektywy zawodowe

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.