Nazwa kierunku 

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno-spożywczym,  obejmującą również podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.  Posiada umiejętności z zakresu zarządzania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia jest specjalistą w zakresie logistyki w sektorze rolno-spożywczym. Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych, czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyki surowców. Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych. Absolwent potrafi dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania zadań badawczych i inżynierskich. Posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2. Jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk rolniczych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz bezpieczeństwa żywności. Wykazuje kompleksowe, interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Zna procesy związane z nowoczesną organizacją produkcji, gospodarką magazynową oraz zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej. Potrafi planować, zorganizować oraz kierować fizycznym przepływem towarów oraz informacji, zarządzać przedsiębiorstwem logistycznym wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne do organizacji pracy oraz zarządzania flotą transportową. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych firmach logistycznych zajmujących się przepływem surowców i produktów branży rolno-spożywczej jako usługodawca, instytutach naukowo-badawczych a także ośrodkach badawczo-rozwojowych. Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej ze specyfiką branży logistycznej. Jest przygotowany również do podjęcia dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi i żywnością, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jest przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • pracownik firm spedycyjnych,
  • inżynier - specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem artykułami rolno-spożywczymi,
  • inżynier w dziale zaopatrzenia i dystrybucji,
  • specjalista ds. dostaw,
  • inżynier organizacji logistyki/zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego.