Nazwa kierunku

Kulturoznawstwo

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych  i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas  świat kultury. Studia na  tym kierunku pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wybranych dziedzin kultury. Dzięki temu absolwent zyskuje umiejętności analizy i interpretacji zjawisk i tekstów kultury, współczesnych, jak i tych z przeszłości, odnoszących się zarówno do kontekstu polskiego jak i wybranych obszarów świata. Wychowankowie kierunku kulturoznawstwa w trakcie studiów stają się z jednej strony świadomymi odbiorcami i interpretatorami kultury, z drugiej zaś zyskują umiejętności, doświadczenia i wiedzę pozwalające na stawanie się aktywnymi  animatorami i twórcami kultury. Wielu wykładowców współpracuje z szeregiem regionalnych i ogólnopolskich instytucji kultury, niektórzy z nich kierują instytucjami kultury, dzięki czemu studia na kulturoznawstwie zyskują atrakcyjną formułę kontaktu ucznia z mistrzem praktykiem.

Specjalności na I stopniu studiów:

 • Animacja społeczności lokalnych
 • Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Turystyka kulturowa
 • Pracownik instytucji kultury
 • Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki
 • Edukacja w placówkach kultury

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Animacja społeczności lokalnych dysponuje interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi mu inicjować działania i projekty z zakresu animacji w zróżnicowanych społecznie środowiskach lokalnych.

Absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej dysponuje interdyscyplinarną i ogólną wiedzą z zakresu zjawisk kulturowych zachodzących w centralnej części kontynentu europejskiego, w tym także procesów związanych z migracją i pamięcią społeczną i historyczną. 

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na pracę w instytucjach kultury i turystyki na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem daną jednostką. Absolwent posiada także kwalifikacje do powoływania własnych inicjatyw związanych z sektorem organizacji pozarządowych.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności  Edukacja w placówkach kultury otrzymuje przygotowanie pedagogiczne dające mu kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Dzięki temu uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć i warsztatów dla wspomnianych grup we wszelkiego rodzaju ośrodkach i instytucjach kultury.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Turystyka kulturowa otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalającemu na podejmowanie działań na styku kultury i turystyki w tym opracowywanie szlaków kulturowych, tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Pracownik instytucji kultury otrzymuje wiedzę i umiejętności przybliżające mu zasady funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i organizacji z sektora kultury dzięki czemu zyskuje on możliwość podejmowania zatrudnienia w tego typu jednostkach.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kulturoznawstwa mogą pracować w:

 • instytucjach kultury,
 • muzeach,
 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach turystyki.