Historia

Historia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia licencjackie na kierunku Historia pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych.  W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (studia licencjackie przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia na tej specjalizacji na studiach magisterskich; studia nauczycielskie zgodnie z najnowszymi wymogami ministerialnymi  - Dz. U. z 2.08.2019, poz. 1450- trwają 5 lat); w zakresie przygotowania do zawodu archiwisty (specjalność archiwistyka, daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w archiwum bieżącym np. w składnicy akt, archiwum zakładowym i historycznym na stanowisku archiwisty oraz w kancelarii).

Studia historyczne II stopnia pozwalają pogłębić, rozszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o problemach i metodach badań wybranych dziedzin historii i nauk pokrewnych. Zasób pozyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala mu na pełnienie roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk oraz potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące pomiędzy różnymi obszarami działalności ludzkiej, dzięki czemu jest m.in. dobrze przygotowany do ewentualnego podejmowania pracy naukowej, w tym również studiów doktorskich z zakresu historii i innych nauk humanistycznych.

Ponadto ukończenie studiów magisterskich na specjalności nauczycielskiej uprawnia do nauczania dwóch przedmiotów:  Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Absolwent specjalności archiwistyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego z dowolnego okresu historycznego; przygotowanie teoretyczne i praktyczne obejmujące wdrożenie do pracy w archiwum państwowym oraz dowolnym archiwum o zasobie historycznym funkcjonującym poza siecią archiwów państwowych.

Absolwent specjalności ogólnohistorycznej zdobywa na poziomie rozszerzonym wiedzę z zakresu historii, prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych, posiada umiejętności zawodowe umożliwiające prowadzenie profesjonalnych badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności warsztatowych.

Specjalności na studiach licencjackich:

- nauczycielska

- archiwistyka

Specjalności na studiach magisterskich:

- nauczycielska

- archiwistyka

- ogólnohistoryczna

W ramach kształcenia ogólnego student może dodatkowo sprofilować swe zainteresowania w zakresie:

- Historii wojskowości

- Historii Europy Środkowo-Wschodniej

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- historii i wybranych nauk społecznych

- podstawowych elementów warsztatu historyka, głównych nurtów historiograficznych i metodologicznych

- fundamentalnych uwarunkowań historycznych, rozwoju współczesnej cywilizacji

- uwarunkowań prawnych i etycznych badań naukowych

- zasad współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań historycznych 

 

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

- historii, nauk społecznych oraz wybranej specjalizacji

- elementów warsztatu badawczego historyka, nurtów historiograficznych i metodologicznych

- złożonych uwarunkowań historycznych rozwoju współczesnej cywilizacji

- uwarunkowań badań naukowych

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia:

w szkołach jako nauczyciel  historii oraz wiedzy o społeczeństwie

- w innych placówkach oświatowych

w archiwach: państwowych, zakładowych, prywatnych, w kancelariach

- w muzeach

- w instytucjach kultury gromadzących zasób historyczny

- w instytucjach samorządowych lub administracyjnych

- w mediach

- może podjąć służbę w Wojsku Polskim

- w placówkach badawczych

- poświęcić się pracy naukowej

- może podjąć studia doktorskie z zakresu historii i innych nauk humanistycznych