Nazwa kierunku

Historia

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia I stopnia na kierunku historia pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych.  W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (studia licencjackie przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia na tej specjalizacji na studiach magisterskich; studia nauczycielskie zgodnie z najnowszymi wymogami ministerialnymi  - Dz. U. z 2.08.2019, poz. 1450- trwają 5 lat); w zakresie przygotowania do zawodu archiwisty (specjalność archiwistyka, daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w archiwum bieżącym np. w składnicy akt, archiwum zakładowym i historycznym na stanowisku archiwisty oraz w kancelarii).

Studia historyczne II stopnia pozwalają pogłębić, rozszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o problemach i metodach badań wybranych dziedzin historii i nauk pokrewnych. Zasób pozyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala mu na pełnienie roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk oraz potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące pomiędzy różnymi obszarami działalności ludzkiej, dzięki czemu jest m.in. dobrze przygotowany do ewentualnego podejmowania pracy naukowej, w tym również studiów doktorskich z zakresu historii i innych nauk humanistycznych.

Ponadto ukończenie studiów magisterskich na specjalności nauczycielskiej uprawnia do nauczania dwóch przedmiotów:  Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Absolwent specjalności archiwistyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego z dowolnego okresu historycznego; przygotowanie teoretyczne i praktyczne obejmujące wdrożenie do pracy w archiwum państwowym oraz dowolnym archiwum o zasobie historycznym funkcjonującym poza siecią archiwów państwowych.

Absolwent specjalności ogólnohistorycznej zdobywa na poziomie rozszerzonym wiedzę z zakresu historii, prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych, posiada umiejętności zawodowe umożliwiające prowadzenie profesjonalnych badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności warsztatowych.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • nauczycielska
 • archiwistyka

Specjalności na studiach II stopnia:

 • nauczycielska
 • archiwistyka
 • ogólnohistoryczna

W ramach kształcenia ogólnego student może dodatkowo sprofilować swe zainteresowania w zakresie:

 • Historii wojskowości
 • Historii Europy Środkowo-Wschodniej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • historii i wybranych nauk społecznych,
 • podstawowych elementów warsztatu historyka, głównych nurtów historiograficznych i metodologicznych,
 • fundamentalnych uwarunkowań historycznych, rozwoju współczesnej cywilizacji,
 • uwarunkowań prawnych i etycznych badań naukowych,
 • zasad współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań historycznych.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • historii, nauk społecznych oraz wybranej specjalizacji,
 • elementów warsztatu badawczego historyka, nurtów historiograficznych i metodologicznych,
 • złożonych uwarunkowań historycznych rozwoju współczesnej cywilizacji,
 • uwarunkowań badań naukowych.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zatrudnienia:

 • w szkołach jako nauczyciel  historii oraz wiedzy o społeczeństwie,
 • w innych placówkach oświatowych,
 • w archiwach: państwowych, zakładowych, prywatnych, w kancelariach,
 • w muzeach,
 • w instytucjach kultury gromadzących zasób historyczny,
 • w instytucjach samorządowych lub administracyjnych,
 • w mediach,
 • może podjąć służbę w Wojsku Polskim,
 • w placówkach badawczych,
 • poświęcić się pracy naukowej,
 • może podjąć studia doktorskie z zakresu historii i innych nauk humanistycznych.