Nazwa kierunku

Analityka medyczna

Poziom i forma studiów

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych i biologicznych, która pozwala na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka. Są one czaso- i pracochłonne, ale satysfakcja ze zdobytej wiedzy wynagradza trud włożony w edukację. W trakcie studiów student nabywa umiejętności praktycznych i wiedzę umożliwiającą prowadzenie badań laboratoryjnych z zastosowaniem najnowszych technik oraz autoryzację i interpretację uzyskanych wyników.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych, społecznych oraz zaawansowaną - w zakresie medycyny laboratoryjnej. Absolwent jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki oraz z zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biologii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej i cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, cytopatologii oraz toksykologii. Potrafi: pobierać i przygotowywać materiał do badań; wykonywać badania laboratoryjne; autoryzować i interpretować wyniki badań; sugerować rozpoznanie określonej patologii lub jednostki chorobowej. Absolwent jest przygotowany do współpracy zawodowej z innymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie działań diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania leczenia.

Absolwent może pracować w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo - badawczych i ośrodkach badawczo - rozwojowych, jednostkach kontrolno - pomiarowych.

Absolwent kierunku analityka medyczna może kontynuować naukę na studiach doktoranckich, a gdy uzyska prawo wykonywania zawodu i odbędzie staż, będzie mógł również otworzyć specjalizację w wielu dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej takich jak mikrobiologia, transfuzjologia, genetyka medyczna czy toksykologia.

Perspektywy zawodowe

 Możliwość zatrudnienia:
  • publiczne i niepubliczne medyczne laboratoria diagnostyczne,
  • placówki ochrony zdrowia, 
  • instytucje naukowo-badawcze.