Transfer to the University of Rzeszow from another university

A student of another university, including a foreign university, may apply for a transfer to the UR from the new academic year in accordance with paragraph 11 of the the study regulations at the University of Rzeszow https://www.ur.edu.pl/en/student/the-rules-and-regulations-of-studies-at-the-university-of-rzeszow

For more information please contact the Dean’s Office of a relevant College.

Contact

College of

Field of study PL

Field of study EN

Dyrektor dziekanatu
Director of the Dean's Office -
mgr Dorota Gołąb

room 30, A3 building
tel.: + 48 17 872 12 04
e-mail: dziekanat.ch@ur.edu.pl

Humanities

Archeologia

Archaeology

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Musical Education

Filologia polska

Polish Philology

Filologia angielska

English Philology

Filologia rosyjska

Russian Philology

Filologia germańska

German Philology

Filozofia

Philosophy

Grafika

Graphics

Historia

History

Instrumentalistyka

Instrumental Science

Jazz i muzyka rozrywkowa

Jazz and Popular Music

Komunikacja międzykulturowa

Intercultural communication

Kulturoznawstwo

Cultural Studies

Lingwistyka stosowana

Applied Linguistics

Malarstwo

Painting

Muzeologia

Museum Studies

Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski

Teaching foreign languages - English and Russian

 

Polonistyka stosowana

Applied Polish studies

Sztuki wizualne

Visual Arts

Turystyka historyczna i kulturowa

Historical and Cultural Tourism

Dyrektor dziekanatu Director of the Dean's Office - mgr inż. Anna Wisz

room 214, A2 building
tel.: 17 872 11 07
e-mail: dziekanatcm@ur.edu.pl

Medical Sciences

Analityka medyczna

Medical Analytics

Dietetyka

Dietetics

Elektroradiologia

Electro-radiology

Fizjoterapia

Physiotherapy

Kierunek lekarski

Medicine

Pielęgniarstwo

Nursing

Położnictwo

Midwifery

Ratownictwo medyczne

Emergency Medical Services

Wychowanie fizyczne

Physical Education

Turystyka i rekreacja

Tourism and Recreation

Zdrowie publiczne

Public Health

Dyrektor dziekanatu
Director of the Dean's office -
mgr Dorota Rączka - Laska

room 41, A0 building
tel.: + 48 17 872 85 27
e-mail: dziekanat.cn@ur.edu.pl

Natural Sciences

Agroleśnictwo

Agroforestry

Architektura krajobrazu

Landscape Architecture

Biologia

Biology

Biotechnologia

Biotechnology

Fizyka

Physics

Informatyka

Information Technology

Informatyka i ekonometria

Information Technology and Econometrics

Inżynieria materiałowa

Material Engineering

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Logistics in Agriculture and Food Industry

Matematyka

Mathematics

Mechatronika

Mechatronics

Menedżer rozwoju produktu

Product development manager

 

Ochrona środowiska

Environment Protection

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Renewable Energy Sources and Waste Management

Optometria

Optometry

Rolnictwo

Agriculture

Systemy diagnostyczne w medycynie

Diagnostic Systems in Medicine

Technologia żywności i żywienie człowieka

Food Technology and Human Nutrition

Dyrektor dziekanatu
Director of the Dean's office -
mgr Małgorzata Smyczek

room 32, A2 building
tel.: + 48 17 872 14 52
e-mail: msmyczek@ur.edu.pl

Social Sciences

Administracja

Administration

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Internal Security

Ekonomia

Economy

Finanse i rachnukowość

Finance and Accounting

Nauki o rodzinie

Family Science

Pedagogika

Pedagogy

Pedagogika specjalna

Special Needs  Education

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Preschool and Elementary School Pedagogy

Politologia

Political Science

Praca socjalna

Social Work

Prawo

Law

Psychologia

Psychology

Socjologia

Sociology

Stosunki międzynarodowe

International relations

Studia europejskie

European studies