Professor, Ph. D. Oksana Weretiuk

Professor, Ph. D. (Dr hab.) Oksana Weretiuk

 

Specialities: Slavonic literatures and comparative literature; literary criticism; contemporary Polish, Ukrainian, Russian, British and Commonwealth literature

 

 

Ph.D. 1991, Lviv University, Ukraine

Ph. Dr hab.  2001, Warsaw University, Poland

Professor’s title, Comparative Literature, 2005

Full professor, Comparative Literature  2008, Rzeszów University

Head of Comparative Literary and Cultural Studies

 

Current Research: comparative study of Slavonic literatures, confrontation of Slavonic literatures with literatures of  English-speaking countries; literatures of borderlands; cultural identity; imagology, problems of literary reception and literary translation; geopoetics and ecocriticism.

 

The most important publications:

 

Books

 

 1. Oksana Weretiuk, Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (L. Buczkowski, A. Kuśniewicz, W. Odojewski, U. Samczuk, I. Wilde, R. Andrijaszyk), Warszawa 1998.
 2. Оксана Веретюк, Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі (Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти), Тернопіль 2001.
 3. Oksana Weretiuk, Podobieństwa i różnice, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2014.
 4. Pogranicze kulturowe (odrębność- wymiana - przenikanie - dialog), red. Oksana Weretiuk, Jan Wolski, Grzegorz Jaśkiewicz, wstęp Oksana Weretiuk. Rzeszów  2009,  527 s.
 5. Oksana Weretiuk, Alina Cybulska (red.), Horyzonty metodologii, Rzeszów: Biblioteka „Frazy” 2010, 250 s.
 6. Wdrożenia metodologiczne, red. Oksana Weretiuk, Rzeszów: Biblioteka „ Frazy”, 2012, 204 s.
 7. Metodologia dzisiaj: na tropach bezsensu, red. Oksana Weretiuk, Greta Jagiełlo, Piotr Domka, Rzeszów: Biblioteka “Frazy” 2014, 251 s.

 

Articles and Chapters (the last 15 years)

 

 1. Prawda i legenda o Polsce w życiu i twórczości Ułasa Samczuka. “Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 2, s. 81-88.
 2. Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej, “Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 3, s. 36-40.
 3. Wchodzimy, wracamy czy wyrzekamy się Zachodu? (Kundera, Gretkowska, Dibrowa), "Akcent", 2003, nr 4, s. 69-79.
 4. Zmiana form czasowo-osobowych a perspektywa narracyjna w sztuce opowiadania, [w:] Punkt   widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004.     
 5. Filozofia porażki: Beresteczko Liny Kostenko, „Przegląd Humanistyczny”, 2006, nr 1, s.123-136.
 6. „Drugie płuco” (o recepcji poezji Karola Wojtyły na Ukrainie – lektura, tłumaczenie)” [w:] Karol Wojtyła – poeta, Warszawa, 2006, s. 68-76.
 7. Tożsamość literatury narodowej w epoce globalizacji [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań 2007.
 8. Британський Їтс, або синдром постколоніалізму (на прикладах сучасної слов’янської прози) [w:] Україна. Тексти і контексти/ Ukraina.Teksty, konteksty. Pod red. B. Nazaruka, W. Sobol, W. Aleksandrowycza, Warszawa 2007, s. 477-484.
 9. Komparatystyczne pułapki czyhające na tłumacza  [w:] Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej,  pod red. Marty Skwary i in., Szczecin 2008.
 10. The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s Writings: Paradox or Norm?, [w:] (Un)masking Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations ed. Kris van Heuckelom, Dieter de Bruyn, Rodopi 2009.
 11. Betwixt and between: literature mniejszości-literatura większości  [w:]  Etniczność, tożsamość, literatura, zbiór studiów, pod red. Paweł Bukowiec, Dorota Siwor, Kraków: Universitas 2010.
 12. Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej (na materiale wybranych publikacji z lat 2001-2007  [w:] Polonistyka bez granic, red. Ryszard Nycz, Władysław Mioduka, Tomasz Kunz, t.1, Kraków: Universitas ) 2010, s.581-590.
 13. Between the Center and the Periphery: the Past and the Present of the Literature of the Polish-Ukrainian Borderland [in:] Acta litteraria comparativa. Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, vol. 5, Vilnius: Vilnians Pedagoginio universitato leidykla 2010-2011, pp. 310-321.
 14. Jurij Andruchowycz  i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię, „Porównania”, nr 9, 2011, s.89-100.
 15. The power of the word – the imagery of shamrock tea (Ciaran Carson, Shamrock Tea ) [in:] Words  in Contexts: from linguistic forms to literary functions, ed. By P. Łozowski & A. Włodarczyk-Stachurska, Radom 2012, p. 213-222.
 16. Olgi Tokarczuk „przesunięcie znaczenia i uwagi z człowieka na to, co nie jest człowiekiem” w powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych [w] Światy Olgi Tokarczuk, M. Rabizo-Birek, M. Pocałun-Dydycz, A. Bienias, Biblioteka „Frazy” Rzeszów 2013, s. 198-205.29.
 17. Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, Porównania, vol. XII, 2013, pp. 25-42.
 18. The Subject of Famine in Irish Fiction of the First Post-Famine Generation [in] Subcarpathian Studies in English Language, Literature and  Culture, vol.2, eds. Małgorzata Martynuska, Barbara Niedziela, Elżbieta Rokosz-Piejko, Rzeszów Wydawnictwo UR 2014, p. 128-140.
 19. Geopoetics in Comparative Literature (from « Pochveniks » to Andrew Suknaski) [in] Clément Lévy et Bertrand Westphal (éds), Géocritique : État des lieux / Geocriticism, PULIM (Presses de l'Université de Limoges), collection "Espaces humains", 2014, pp. 84-92.
 20. The Anonymous Letter in the Construction of Racial Prejudice (Julian Barnes, Arthur & George)
 21. Acta Litteraria Comparativa. Laiškas literatūroje ir kultūroje, No 7, 2015, p. 86-96.
 22. IDENTIFYING THE UKRAINIAN: MARINA LEWYCKA’S A SHORT HISTORY OF TRACTORS IN UKRAINIAN, STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA, Vol.13, 2016, pp. 36-53.
 23. „Arthur &George” Juliana Barnesa w kontekście rasizmu wiktoriańskiego, [w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. Ewa Paczoska, Aleksandra Budrewicz, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2016, s. 138-146.
 24. „Lekcja martwego języka”. Żołnierskie doświadczenia I wojny światowej w Pożegnaniu z bronią Ernesta Hemingwaya, Za granicami bólu Osypa Turiańskiego [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 415-428.
 25. Reflections on Identities in Andrzej Stasiuk’s and Juriy Andruhovych’s  Travel Narratives, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип. 44. - Тернопіль: ТНПУ, 2016, c.104-111.
 26. Indian endurance in Andrew Suknaski’s poems  and Allen Sapp’s painting [in] Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture, ed. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko, Peter Lang Edition 2017, pp. 139-150.
 27. „Lekcja martwego języka”. Żołnierskie doświadczenia I wojny światowej w Pożegnaniu z bronią Ernesta Hemingwaya, Za granicami bólu Osypa Turiańskiego [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 415-428.
 28.  Nowe wyzwania dla komparatystyki nachylonej ku światu przyrody [w:]
 29. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra pod redakcja Ewy Szczęsnej, Piotra Kubińskiego i Marcina Leszczyńskiego. Kraków: Universitas 2017.

 

The whole number 150.

 

Editor: INTERNATIONAL ENGLISH STUDIES JOURNAL. STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA (LITERARY AND CULTURAL STUDIES). Part II. Comparative Studies (2010-2012); Methodology Studies (2010-2016); Naukowi Zapysky. Literaturoznawstwo (TDPU 2001-2017)

Supervision:  promoted doctors 16; promoted Masters of Arts: 125

Membership: ICLA (International Comparative Literature Association), BCLA (British Comparative Literature Association), CCLA; THE EUROPEAN NETWORK OF COMPARATIVE STUDIES (REELC-ENCLS); PSKL.

Organizer of 1 international conference (2009), 1 national (2016) and 2 conferences for post gradual students (2013; 2014).

Subjects: Literary criticism with elements of anthropology; Methodology of literary studies; British literature in the European literature context;  Comparative literature

 

Active participation in the most important international conferences:

 1. II International Congress of Slavic Studies. Kraków 1998 ІV International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Odessa 1999
 2. V International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Czerniowcy 2002 VI International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Doneck, 2005
 3. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 2006; IV Kongres Polonistyki Zagranicznej,
 4. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Kraków 2008; V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole 2012; VI Kongres Polonistyki agranicznej (Katowice 2016).
 5. III International Congress of the RÉSEAU EUROPÉEN D'ÉTUDES LITTÉRAIRES, Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, Vilnius 2009.
 6.  The World of  Bruno Schulz//Bruno Schulz and the World.  Leuven, 2007
 7.  CCLA conference: Representations of European Identity, University of Guelph, Canada, 2010.
 8. BCLA conference: “Fractured, Transformed, Travelling Narratives in Writing, Performance, and the Arts”, Goldsmith University, London 2011
 9.  POWRÓT PRZESTRZENI – ŚRODKOWOEUROPEJSKA GEOPOETYKA I NOSTALGIA , UAM, 7-8 maja 2012 Poznań".
 10. BCLA conference: Migration - British Comparative Literature Association XIII International Conference, University of Essex, 2013
 11. International Comparative Literature Association Congress in Paris, Sorbonne. 18-24 July, 2013. The theme of the Congress is 'Comparatism as a Critical Method' (Geocriticism, Geopoetry, Geopolitics in Comparative Literature
 12.  Animals and Their People, Warsaw 2014 (My Dog and Literary“Translation” Criticism ( the Subjectivity of the Dog in Flush by Virginia Woolf and Two Caravans by Marina Lewycka))
 13. Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, Warszawa, 20-22 maja 2014 r.
 14.  International Conference THE LETTER IN LITERATURE AND CULTURE, September 26–27, 2014, Vilnius, Lithuania.
 15. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, Uniwersytet Warszawski, 17-19 marca 2015 r.
 16. Revolution, evolution and endurance...UR, 13-15 listopada 2015.
 17. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Inny w podróży”, UR 15 marca 2016.
 18. Postcolonial theory and practice in the twenty-first century CROSSING BOUNDARIES, BREAKING TIES, BRIDGING WORLDS Conference 7th to 8th April 2016, Rzeszow.
 19. International Comparative Literature Association XXIst World Congress, Vienna, July 21 – July 27, 2016.
 20. VI Światowy kongres polonistów (Polonistyki Zagranicznej), Kielce, lipiec 2016.
 21. Nowy czlowiek, mięzynarodowa konferencja, Kraków 2-3 grudnia, 2016

 

Training:  1993-1994 Warsaw IBL PAN; 1996-1999 – UW;  2010 School of Humanities, University of Derby ( GB); Universita del Salento, Lecce, Erasmus, 2016.