Publications

A list of selected research publications (2010-2017)

2017

Book chapters in Polish

 1. Garwol, K.: Prywatność w sieci w ujęciu przepisów prawa i analiz badawczych, [w:] (red.) Tomaszycki K., Gwoździewicz S., Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Warszawa, 2017, s. 19-32.

Articles in domestic journals

 1. Garwol K.: Wpływ digitalizacji życia na pogorszenie stanu zdrowia młodego człowieka [w:] (red.) Walat W., Lib W., Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 2/20/2017, Rzeszów, 2017, s. 278-283.
 2. Garwol K.: Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] (red.) Piecuch A., Dydaktyka Informatyki Nr 12(2017), Rzeszów, 2017, s. 51-56.

Other

 1. Suraj, Z., Garwol, K., Grochowalski, P.: „Analiza portalu Matematycy i Informatycy Podkarpacia + z punktu widzenia użytkownika”, Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 27-29 IX 2017, s. 60. (abstract) 

2016

Book chapters in Polish

 1. Garwol K.: Internet w pokoleniu Web 2.0 wartością rzeczywistą czy pozorną [ w:] Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości, Furmanek W (red.), Długosz A. (red.), Rzeszów 2016, s. 189-199.

Articles in domestic journals

 1. Garwol K.: Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka [w:] Edukacja-Technika-Informatyka Kwartalnik Naukowy nr 2(16)2016, Walat W (red.), Lib W (red.), Rzeszów 2015, s. 183-189.

Poster

 1. Internet – miejscem pracy, nauki i wypoczynku młodych użytkowników sieci, konferencja „Technologiczno-społeczne oblicza XXI”, Kraków, 3-5 marca 2016 r.

2015

Book chapters in Polish

 1. Garwol K.: Niewola cyfrowa zagrożeniem dla wolności, Wartości w pedagogice [w:] Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistnienia wartości, Furmanek W (red.), Długosz A. (red.), Rzeszów 2015, s. 256-264.

 2. Garwol K.: Wirtualna przestępczość realnym zagrożeniem dla e-gospodarki [w:]  E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Partycki S (red.), Lublin 2015, s. 340-350.

Articles in domestic journals

 1. Garwol K.: Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów [w:] Edukacja-Technika-Informatyka Kwartalnik Naukowy nr 4(14)2015, Walat W (red.), Lib W (red.), Rzeszów 2015, s. 185-190.

 2. Garwol K.: Wpływ seksualizmu w sieci na młodych użytkowników internetu [w:] Edukacja-Technika-Informatyka Kwartalnik Naukowy nr 4(14)2015, Walat W (red.), Lib W (red.), Rzeszów 2015, s. 203-208.

2014

Book chapters in Polish

 1. Garwol K., Haber L. H., Sieci podstawą kształtowania się kapitału relacyjnego w systemie zarządzania firmą, [w:] R. Sobiecki (red.), Gospodarka w sieciach relacji, Lublin 2014, s. 97-105.
 2. Garwol K., Praca przy komputerze a pogorszenie stanu zdrowia użytkowników, [w:] Juraj Sitáš (red.) i in., Celoživotné vzdelávanie v BOZP, Nitra 2014, s. 50-56.

Articles in domestic journals

 1. Garwol, K.: Język Internetu i SMS-a, zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego [w:] W. Walat (red.), W. Lib (red.), Edukacja-Technika-Informatyka, Rzeszów 2014, s. 322-327.

2013

Book chapter in Polish

 1. Haber L. H., K. Garwol, Telepraca jako aktywna forma przedsiębiorczości w dobie kryzysu, [w:] S. Partycki (red.) Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Lublin 2013, s. 9-18.

Articles in domestic journals

 1. Haber L. H., Garwol K., Pathologies connected with the work of IT specialist in the organizational system of the company, [w:] Management, Zielona Góra 2013, s. 111-123.
 2. Haber L. H., Garwol K., Humanizacja pracy a patologia technologiczna w społeczeństwie informacyjnym, [w:] D.  Walczak-Duraj (red.), Humanizacja pracy, Płock 2013, s. 41-55.
 3. Garwol K., Negatywny wpływ technologii teleinformatycznych na studentów informatyki rzeszowskich uczelni, [w:] W. Walat, W. Lib (red.), Edukacja – Technika – Informatyka, Rzeszów 2013, s. 73-78.

2012

Book chapter in Polish

 1. Haber L. H., Garwol K., Informatycy jako kategoria zawodowa na rynku pracy w okresie kryzysu, [w:] S. Partycki, Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Tom 1, Lublin 2012, s. 838-851.

2011

Book chapters in Polish

 1. Haber L. H., Garwol K..: Informatycy wobec patologii w społeczeństwie sieci. Wybrane aspekty [w:] S. Partycki (red.) Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2011, s. 100-113.
 2. Haber L. H., Garwol K.: Technologie teleinformatyczne jako źródło patologii w społeczeństwie informacyjnym, [w:] C. Hales (red.), B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne: gospodarka, technologie, procesy, Kraków 2011, s. 61-70.

Articles in domestic journals

 1. Garwol K.: Negatywny wpływ technologii teleinformatycznej na obywateli społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Nr 650). Ekonomiczne problemy usług nr 67. Droga dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom I., Szczecin 2011, s. 245 – 253.
 2. Garwol K.: Przegląd polskich badań nad społeczeństwem informacyjnym na podstawie badań prowadzonych w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, [w:] J. Buko (red) Rynek informacji i komunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 672, Ekonomiczne problemy łączności nr 12, Szczecin 2011, s. 137-148.

 Other

 1. Buregwa-Czuma, S., Garwol, K.: Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, [w:] W. Furmanek (red.), A. Piecuch (red.), Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów 2011, s. 30-38.

2010

Article in domestic journal

 1. Garwol K: Droga do powstania społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach, [w:] E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.  Część I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (NR 544) Ekonomiczne Problemy Usług (NR 597), Szczecin,  2010,  pp. 103-113.

Other

 1. Garwol K., Technologie dostępu do informacji w społeczeństwie informacyjnym, [w:] C. F. Hales (red.), Nauka dla gospodarki, 1/2010, s. 61-69, Rzeszów 2010.
 2. Garwol K., Zasady projektowania materiałów multimedialnych na potrzeby edukacji, Edukacja. Studia - Badania - Innowacje, Warszawa 2010, s. 64-68. (dodatek).