Professor Alina Szewc-Rogalska

Contact details

 • phone: +48 17 872 1651
 • e-mail: aszewc@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-207

JEL Classification Codes

 • G23 Non-bank Financial Institutions • Financial Instruments • Institutional Investors
 • G3 Corporate Finance and Governance
 • G 32 Financing Policy • Financial Risk and Risk Management • Capital and Ownership Structure • Value of Firms • Goodwill
 • G 34 Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance
 • C5 Econometric Modeling

Publication 

 • Szewc-Rogalska A., Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw, „Nauki o Finansach” 2015, nr 3, s. 160-176. 
 • Szewc-Rogalska A., Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego, „Nauki o Finansach” 2015, nr 1, s. 91-100.
 • Szewc-Rogalska A., Zmiany w postrzeganiu i szacowaniu wartości ekonomicznych w warunkach finansyzacji gospodarki, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2015, nr 3 (23), t. 5, s. 109-124.
 • Szewc-Rogalska A., Wpływ czynników sektorowych na stopę dochodu i ryzyko akcjonariuszy spółek giełdowych, [w:] J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 165-177 (0,7 ark. wyd.). 
 • Szewc-Rogalska A., Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji wartości dla akcjonariuszy, „Nauki o Finansach” 2014, nr 1, s. 75-86.
 • Szewc-Rogalska A., Wykup akcji własnych przez spółki giełdowe jako forma dystrybucji wartości dla akcjonariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 271, t. 2, s. 365-373.
 • Szewc-Rogalska A., Kapitał intelektualny jako czynnik zmian efektywności i wartości spółek giełdowych [w:] M. Tkáč, M. Babiak, K.W. Krupa (red.), Lewarowa siła personelu MSP, Uniwersytet Rzeszowski, University of Economics in Bratislava The Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Drohobych, Rzeszów – Košice – Drohobych 2012, s. 87-130.
 • Szewc-Rogalska A., Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 337, ark. wyd. 20,45.
 • Szewc-Rogalska A., Development of institutional ownership in Poland, [w:] Hradec Economics Days 2011. Economic Development and Management of Regions, cz. II, University of Hradec Králové, Gaudeamus, Hradec Králové 2011, s. 265-269. 
 • Szewc-Rogalska A., Udział członków rady nadzorczej we własności a kreacja wartości dla akcjonariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 158, s. 375-384.
 • Szewc-Rogalska A., Całkowita stopa zwrotu z akcji w spółkach kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 158, s. 1081-1088.
 • Baran E., Szewc-Rogalska A., Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2011,  z. 18, s. 506-515.
 • Szewc-Rogalska A., Leszczyńska M., Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2011,  z. 19, s. 181-190.
 • Szewc-Rogalska A., Nadwyżkowa stopa zwrotu z kapitału własnego w spółkach z udziałem menedżerów,  „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/6, s. 227-236.