Dr Roman Chorób

Contact details

 • phone: +48 17 872 1713
 • e-mail: rchorob@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-402

JEL classification codes

 • F15 Economic Integration
 • O31 Innovation and Invention: Processes and Incentives  
 • Q12 Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets
 • Q13 Agricultural Markets and Marketing • Cooperatives • Agribusiness

Publication

 • Chorób R., 2011. Innowacyjne struktury integracyjne jako element nowoczesnego potencjału gospodarczego Podkarpacia [w:] (red.) M.G. Woźniak, C.F. Hales, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 22, Rzeszów 2011, s. 64-75. 
 • Chorób R., 2012., Innowacyjne powiązania integracyjne w agrobiznesie a procesy globalizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Zarządzanie i Finanse” („Journal of Management and Finance”), Rok 10, Nr 1, Część 3 [ISSN 2084-5189], Sopot 2012, s. 489-499. 
 • Chorób R., 2012. Wybrane determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie w dobie globalizacji [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Tom 12 (XXVII) 2012, Zeszyt 1, s. 7-17. 
 • Chorób R., 2012. The significance of innovative integration relations in regional development compared to globalization processes, [w:] (red.) M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 28, Rzeszów 2012, s. 370-377. 
 • Chorób R., 2013. Wiedza jako determinanta rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych [w:] (red.) M. Moszkowicz, R. Kamiński, M. Wąsowicz, Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – modele i doświadczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyt nr 298, ISSN 1899-3192, Wrocław 2013, s. 11-18. 
 • Chorób R., 2013. Wybrane uwarunkowania ekonomiczne rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Tom 13 (XXVIII) 2013, Zeszyt 3, ISSN 2084-5189, s. 36-45. 
 • Chorób R., 2013. Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Zarządzanie i Finanse” („Journal of Management and Finance”), Rok 11, Nr 1, Część 1 [ISSN 2084-5189], Sopot 2013, s. 83-92. 
 • Chorób R., 2013. Czynniki warunkujące rozwój i funkcjonowanie innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, ISSN 1508-3535, s. 45-49. 
 • Chorób R., 2013. Ograniczenia rozwoju i funkcjonowania innowacyjnych powiązań integracyjnych, „EUROPA REGIONUM”, Tom XVII, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ISSN 1428-278X, s. 105-114. 
 • Chorób R., 2014. Wyznaczniki rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w kontekście kreowania gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) J. Buko, Tom I, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 229-237. 
 • Chorób R., 2015. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Szczecin 2015, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 331-339. 
 • Chorób R., 2015. Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową, Zeszyty Naukowe nr XXIX, (red.) J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2015, ISSN 0860-9608, s. 137-147. 
 • Chorób R., 2015. Dilemmas of selection of organizational and legal form of the cluster initiative [in:] (ed.) M. Gębarowski, T. Hermaniuk, Food Products Marketing. Concepts and Research, University of Maribor, Celje, Slovenia 2015, ISBN 978-961-6962-17-9, p. 38-46. 
 • Chorób R., 2015. Możliwości rozwoju klastrów transgranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy [w:] (red.) K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych, Tom I, Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015, ISBN 978-83-64881-21-3, s. 14-38. 
 • Chorób R. 2015. Strengths functioning cluster structures prerequisite for innovation and competitiveness of the economy, SCIENTIFIC JOURNAL, High-Economic Social School in Ostroleka [Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce], No. 4/2015 (19), Ostrołęka, ISSN 2391-9167, p. 74-82. 
 • Chorób R., 2016. Determinants of development of innovative integration links between agriculture and food industry. Selected issues, [Monografia w jęz. angielskim], Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 19, Rzeszów 2016, ss. 139. [978-83-7996-249-5].

Research projects, grants

 • „Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym” [“Determinants of development of innovative forms of integration links between agriculture and food industry”] funded by Narodowe Centrum Nauki (National Science Centre) (DEC-2011/01/D/HS4/03911) - implemented in the years 2011-2016.

Study visits

 • WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU (Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej, Wrocławski Park Technologiczny)  04-05.07.2011 r.
 • WIZYTA STUDYJNA W AMSTERDAMIE I UTRECHCIE [HOLANDIA] (Science Park Amsterdam, University of Amsterdam, Association of Polish-Dutch Enterpreneurs and Polish Foundation “Nederlands Pools Huis”) 06-10.12.2011 r.
 • WIZYTA STUDYJNA W LUBLINIE (Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Lubelskiej, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny) 15-16.12.2011 r.
 • WIZYTA STUDYJNA W HUDDERSFIELD [ANGLIA] (University of Huddersfield, Business School) 23-27.04.2012 r. 

Membership in associations and scientific organizations

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym PTE (członek zwyczajny);
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA (członek zwyczajny).