Dr Jolanta Wojnar

Contact details

 • phone: +48 17 872 16 97 
 • e-mail:  [email protected]
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-211

JEL Classification Codes

 • C25 – Discrete regression; Qualitative choice models
 • C38 - Classification Methods; Cluster Analysis; Factor Models
 • C53 – Forecasting and Prediction Methods; Simulation
 • R12 – Size and Spatial Distributions of Regional Economic Activity; Interregional Trade

Publications

 • Wojnar J., 2015: Analiza porównawcza modelowania logitowego i funkcji dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości spółek giełdowych, [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVI, Z 4, SGGW, Warszawa, s. 201-210
 • Ożóg A., Wojnar J., 2015: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej i modeli analizy dyskryminacyjnej, [w:] Przedsiębiorstwo & Finanse, Nr 4(11), s. 91-103
 • Wojnar J., 2015: Wykształcenie ludności na obszarach wiejskich a stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, [w:] Roczniki Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Seria, Tom XVII, Zeszyt 2, s. 247-252. 
 • Wojnar J., 2015: Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne - stan i kierunki rozwoju, UR, Rzeszów, Zeszyt Nr 44, s.744-753 
 • Wojnar J., 2014: Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce – tempo zmian i tendencje, Przedsiębiorstwo & Finanse, Nr 4(7), s. 67-78.
 • Wojnar J., 2014: Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z Zakresu Zarządzania, T. 24, Nr 1, s. 219-232.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2014: Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016, Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, Zeszyt 4, s. 335-340. 
 • Wojnar J., 2013: Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - technologie, informacja i wiedza w gospodarce, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt Nr 32, s. 493-503.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2013: Application of Logistic Regression in the Subjective Assessment of the quality of life of Poles, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Quantitative Methods in Economics, Tom XIV, Z 1, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 212-222.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2013: Teoretyczne i empiryczne kwestie pomiaru dobrobytu ekonomicznego w relacjach miasto-wieś, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T.100, Z.3, SGGW, Warszawa, s.40-49.
 • Wojnar J., 2012: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne - stan i kierunki rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt Nr 22, s. 181-191.
 • Wojnar J., 2012: Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt Nr 24, s. 404-411.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2011: Analiza dyskryminacji w identyfikacji dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w województwie podkarpackim., Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wyd. SGGW, Warszawa, Tom XII/2, s. 409-417.
 • Wojnar J., Cichocka I., 2011: Tendencje zmian oraz zróżnicowanie regionalne produkcji buraków cukrowych w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom XIII, Zeszyt 3, s. 345-350.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2011: Wykształcenie  jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt Nr 19, s. 261-271.
 • Kasprzyk B., Wojnar J., 2010: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie Podkarpackim, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt Nr 17, s.476-485.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2010: Analiza porównawcza modelowania logitowego i probitowego w kwalifikacji dobrobytu gospodarstw domowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 3, s 320-328.
 • Cichocka I., Wojnar J., 2010: Próba wyznaczenia psychograficznych modeli ekokonsumpcji metodą regresji logit. Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, Nr XI, Wielowymiarowa analiza danych, wyd. SGGW, Warszawa, Tom XI/2, s.112-119.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., 2009: Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do klasyfikacji powiatów województwa podkarpackiego według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 4, s. 361-367.
 • Cichocka I., Wojnar J., 2008: Badanie konsumentów żywności ekologicznej., Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, Nr IX, Wielowymiarowa analiza danych, wyd. wyd. SGGW, Warszawa, s. 67-77.
 • Wojnar J., Cichocka I.  2008: Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi analizy skupień, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 2, s. 278-284.
 • Wojnar J., 2008: Zastosowanie metod taksonomicznych do klasyfikacji państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe WSH w Kielcach, Tom 2, Seria 8, Wyd. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość WSH w Kielcach, s. 395-406.