Dr Beata Kasprzyk

Contact details

 • phone: +48 17 872 1697
 • e-mail: bkasprzy@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-211

JEL Classification Codes

 • D1 Household Behavior and Family Economics
 • D6 Welfare Economics
 • D31 Personal Income, Wealth, and Their Distributions
 • I3 Welfare, Well-Being, and Poverty
 • O15 Human Development, Income Distribiution, Migration
 • C1 Econometric and Statistical Methods
 • L86 Information and Internet Services

Publication

 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy Prognozy i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss.138 [Monografia].
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, [w:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej”, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt Nr 19, Rzeszów 2011, s. 261-271.
 • Kasprzyk B., Fura B., Wykorzystanie modeli logitowych do identyfikacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem, Wiadomości Statystyczne, Miesięcznik GUS, PTS, nr 6, Warszawa 2011, s. 1-16.
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Analiza dyskryminacji w identyfikacji dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych( na przykładzie woj. podkarpackiego, [w:] ”Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, Tom XII/2, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 409-417.
 • Kasprzyk B., Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, [w:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne-regionalne aspekty rozwoju”. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt Nr 23, Rzeszów 2011, s. 343-353.
 • Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R., Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy, [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Tom II, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 88, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 288-296.
 • Kasprzyk B., Leszczyńska M., Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne, [w:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji”, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt Nr 28, Rzeszów 2012, s. 263-273.
 • Kasprzyk B., Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim), [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, (red.) M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt Nr 25, Rzeszów 2012, s. 191-201. 
 • Kasprzyk B., Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss.138.
 • Kasprzyk B., Modelowanie subiektywnych ocen materialnego poziomu życia, Wiadomości Statystyczne, Miesięcznik GUS, PTS, Nr 2, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013, s. 15-32. 
 • Kasprzyk B., Kasprzyk A., Analiza dyskryminacyjna w ocenach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, A. Kasprzyk (red.), Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Zeszyt Nr 3, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 81-93.
 • Kasprzyk B., Kasprzyk A., Dochody i wydatki ludności – Polska a regiony, A. Kasprzyk (red.), Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Zeszyt Nr 3, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 67-81.
 • Kasprzyk B., Kasprzyk A., Polish income inequality compared to other European union in 2006-2010, [w:] Hradec Economic Days 2013, Economic Development and Management of Regions; University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Part III, Hradec Kralove 2013, s. 162-168.
 • Kasprzyk B., Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 r., [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - technologie, informacja i wiedza w gospodarce, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt Nr 35, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 237-251. 
 • Kasprzyk B., Kasprzyk A., The comparison and evaluation of income inequality for the EU-27 and polish regions, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt Nr 34, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 45-53. 
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Application of Logistic Regression in the Subjective Assessment of the quality of life of Poles, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych Quantitative Methods in Economics, Tom XIV, Nr 1, SGGW, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 212-222.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., Teoretyczne i empiryczne kwestie pomiaru dobrobytu ekonomicznego w relacjach miasto-wieś, [w:] Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 100, Zeszyt 3, PAN, SGGW, Warszawa 2013, s. 40-49.
 • Kasprzyk B., Nierówności ekonomiczne – ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność-efektywność - etyka. Podejście praktyczne Część 2, U. Zagóra-Jonszta (red.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 180, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, s. 110-120.
 • Wojnar J., Kasprzyk B., Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989 -2016, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, Zeszyt 4, Wyd. Warszawa-Poznań-Lublin 2014, s. 335-340.
 • A. Kasprzyk, K.W. Krupa, J. Sepioło, P. Scotnyy, Kasprzyk B., Business Intelligence w procesie zarządzania organizacjami produkcyjnymi i usługowymi, Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov, Vyd. Ekonom, Bratislava 2014, s. 84-94.
 • Kasprzyk B., Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu – poglądy historyczne i współczesne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Gospodarka Polski 1990 – 2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt 41 (1/2015), Rzeszów 2015, s. 287-295.
 • Kasprzyk B., Wykluczenie społeczne a wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 44 (4/2015) część 1, Rzeszów 2015, s. 252-264.
 • Kasprzyk B., Wymiar subiektywizmu w badaniach oceny dobrobytu i jakości życia, [w:] Konsumpcja i rozwój, nr 2/2015(11), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015, s. 51-60.
 • Kasprzyk B., Czynniki determinujące subiektywną ocenę jakości życia według modeli logitowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom XVI, Nr 3, Wyd. SGGW, Warszawa 2015, s. 151-161.
 • Kasprzyk B., Subiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego, Ekonomista, PTE, Wydawnictwo Key Text, Nr 2, Warszawa 2016, s. 233- 250.
 • Kasprzyk B., Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt 46 (2/2016), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 396-407.