Dr Agnieszka Majka

Contact details

 • phone: +48 17 872 1650
 • e-mail: amajka@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-208

JEL Classification Codes

 • C10 Econometric and Statistical Methods. General
 • R12 Size and Spatial Distributions of Regional Economic Activity
 • I31 General Welfare, Well-Being
 • J10 Demographic Economics: General

Publication

 • M. Krzyśko, A. Majka, W. Wołyński (2016) „Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województw w latach 2003-2013 za pomocą składowych głównych dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych oraz analiza skupień”, Przegląd statystyczny, nr 1/2016, t.63, s.81-98. 
 • D. Jankowska, A. Majka (2016) „Zmiany w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu”, Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016 (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), s. 253-264.
 • A. Majka, D. Jankowska (2016) „Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym”,  Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016 (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), s. 317-328. 
 • A.  Majka (2015)  „Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce”, Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 407 „Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki”, wyd. UE we Wrocławiu, s. 354-363.
 • D. Jankowska, A. Majka (2015) „Zmiany na rynku pracy w Polsce na tle przemian zachodzących w krajach UE”,  Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 406 „Globalizacja – gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem”, wyd. UE we Wrocławiu, s. 268-278.
 • A. Majka (2015). „Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce w ujęciu dynamicznym”, Wiadomości statystyczne, 5/2015, s. 27-42.
 • A. Majka (2015). „Zmiany w poziomie życia ludności”, Konsumpcja i rozwój, 2/2015 (11), s. 37-50.  
 • A. Majka (2015). „Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce” [w:] Cz. Puchalski, G. Gajdek (red. nauk.), Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,  s.100-112. 
 • P. Frączek, A. Majka. (2015). „Kultura energetyczna krajów EU” [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt nr 43 (3/2015), s. 215-225. 
 • A. Majka, K. Puchalska (2015) „Investment attractiveness of polish border in terms of foreign direct investment (FDI))” [w:] „Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych” (tom 2)  pod red. K. Świerczewskiej-Pietras i M. Pyry, wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 81-90. 
 • A. Majka (2014). „Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności województwa podkarpackiego” [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt nr 39 (3/2014), s. 408-419. 
 • A. Majka (2013). „Zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa podkarpackiego” [w:] Prace naukowe UE we Wrocławiu (315) "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", t. 1; wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 493-502.
 • D. Jankowska, A. Majka (2013). „Zmiany na lokalnych rynkach pracy województwa podkarpackiego w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia” [w:] Prace naukowe UE we Wrocławiu (315) "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", t. 1; wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 327-337.
 • A. Majka, D. Jankowska (2012). „An absorption analysis of EU funds using the linear discriminatory function(LDA)“ [w:] Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization,  wyd. Statistical Office in Lodz, s. 19 – 36. 
 • D. Jankowska, A. Majka (2012). “Transformation of three-sector structure of employment in Poland in 2004-2009” [w:] Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization,  wyd. Statistical Office in Lodz, s. 111 – 133. 
 • M. Bratnicki, A. Majka, E. Paszta (2012). „Rozumowanie w kategoriach opcji realnych i orientacja przedsiębiorcza ze strategia w tle” [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty, pr. zb. pod red. K Jaremczuka, t.1., wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, s. 141-151.
 • A. Barwińska-Małajowicz, A. Majka (2011) System szkolnictwa wyższego a szanse zawodowe absolwentów szkół wyższych w starych i nowych krajach unii europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 369-385. 
 • D. Jankowska, A. Majka (2011). „Kształtowanie się dochodów indywidualnych gospodarstw rolniczych w południowo-wschodniej Polsce  (z wykorzystaniem modeli regresji liniowej [w:] B. Batóg, I. Markowicz (red.), Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych., Rozprawy i studia, t.(DCCCLVII)783, wyd. Uniwersytet Szczeciński, s. 56-66. 
 • A. Majka, D. Jankowska (2011). „Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem liniowych funkcji dyskryminacyjnych” [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, wyd. Rozprawy i studia t. 795, Uniwersytet Szczeciński, s. 92-101. 
 • A. Barwińska-Małajowicz, A. Majka, K. Puchalska (2011) „Absolwenci szkół wyższych na polskim rynku pracy wobec oczekiwań pracodawców – raport” Wyd. Agencja Reklamowa TOP, Rzeszów.