Professor Michał Gabriel Woźniak

Position

 • Head of Department of Microeconomics

Contact details

 • office phone: 17 872 16 90
 • e-mail: wozniakg@univ.rzeszow.pl
 • correspondence address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, room D1-112

Fields of scientific research

 • Integrated development
 • Economic growth
 • Social inequalities
 • Socio-economic cohesion
 • Human capital
 • JEL: O11, O12, O15, O16,  O31, O32, O33, O45, O38, O40,I24, I25, E24, E25, J24, D31, D32, D63

Grants and research projects

 • Scientific head and performer of grant no. NN112 182836, “Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski “, Ministry of Science and Higher Education, collective project realised in Chair of Applied Economics at Cracow University of Economics, 2009–2011
 • Scientific head and performer of grant no. NN 112 0824 33,” „Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy” Ministry of Science and Higher Education, collective project realised in Chair of Applied Economics at Cracow University of Economics with collaboration of Kiev National Economic Uniwersity, 2007-2008
 • Scientific head of grant no . NEB/PL/PDK/2.1/06/55 „Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, financed with INTERREG Programme: Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC , 2007-2008
 • Participation in Project of Polish Academy of Science „Polska 2000 Plus” (2009-2012), financed by POKL, agrement no. UDA-POKL.04.02.00-00-083/08-00.:
  • Own sub-theme: “Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju” 
  • Own sub-theme: „Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Szansa czy nowa iluzja przyszłości”
  • Own sub-theme: „O potrzebie nowych procedur dla badania sprzężeń miedzy nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym” 

International scholarships, placements and research visits

 • Karl Marx University in Budapest (scientific internship, August 1976).
 • University of Belgrade (visiting researcher, July 1976).
 • Institute of Plekhanov in Moscow (scientific internship, February 1978).
 • Higher School of Economics in Prague (scientific internship, December 1982)
 • Economic Institute in Sarajevo (scientific internship, December 1984)
 • Grand Valley State University, USA (scientific internship, October and November 1988)

Memberships in institutions and other professional activities

 • Honorary Doctor of Kiev National Economic University of Vadym Hetman (since 2015)
 • Head of Applied Economics Chair At Cracow University of Economics (since 2004)
 • Organization of the annual conferences "Social inequalities and economic growth” at Rzeszów Uniwersity (since 2001)
 • Organization of annual conferences “Polish Economy” at Cracow University of Economics (since 2012)
 • Member of the editorial committee of "Economista" Journal ( 1994- 2004). In. 2005- 2013 Member of the Programme Council of the Journal.
 • Founder and Scientific Editor of "Social inequalities and economic growth" Journal (since 2001). Head of Editorial Board and Scientific Councilof the Journal in 2001 -2012. 
 • Member of the Scientific Board of “Zbirnik Naukowych Prac “ Journal published by  MIDMU, Melitopol (since 2008)
 • Member of the Editorial Committee of the Journal of Economic Policy published by Kyiv National Economic University (since 2011)
 • Member of the Editorial Board of the “Scientific Journal – Polish Air Force Acadamy” published by Polish Air Force Academy in Dęblin.
 • Member of the Programme Council of the Malopolska School of Public Administration of Cracow University of Economics (since 2005)
 • Member of the Polish Economic Society since 1975. In the years 1981- 1990 he served as Head of Cracow Section of Economics organized systematically scientific debates, focused mainly on the need for systemic changes in Poland. For achievements in spreading knowledge about the market economy he has been awarded the Silver Cross of Merit by the President of the city of Krakow in 1990.
 • Since 1983 corresponding member of Polish Academy of Sciences. 
 • Since 2008 active cooperation with the Committee "Poland 2000 Plus". 
 • Since 2004 a member of the economic section of the Polish Academy of Learning
 • Founder member of the Cultural and Educational Assotiation of Eugeniusz Kwiatkowski in Nisko.

Publications

Books (author or co-author):
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł., Soszyńska E., Firszt D., Bal Woźniak T., Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015, p. 290, ISBN 978-83-208-2213-7. Author of the following chapters: 
 • Woźniak M.G., Gospodarka Polski 1990 - 2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom 1: Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, p. 354. ISBN 978-83-01-16826-1 t. s. 354.
 • Woźniak M.G. (ed.), Gospodarka Polski 1990 – 2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej Tom 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 350. ISBN 978-83-01-16828-5 t.3 . Author of the following chapters:
 • Woźniak M.G. (ed.), Gospodarka Polski 1990 – 2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Tom 2: Modernizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, p. 454. ISBN 978-83-01-16827-1. Co-author (with Ł. Jabłoński and T. Tokarski) of chapter 11:. Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw, p. 331 – 374. 
 • Woźniak M.G., Chuzhykow V. I., Lukianienko D.G.(ed.), Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases, KNEU, Kyiv,2013, p. 686, ISBN 978-966-483-711-8.
 • Author of the following chapters::
 • Woźniak M.G., Chuzhykow V. I., Lukianienko D.G.(ed.), Konwiergencija Ekonomicznych Modelej Polszi ta Ukraini, KNEU, Kyiv, 2010. ISBN 978-966-483-339-1, p. 719

Selected papers and book chapters:

 • W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju. Nadzieje i obawy, [in:] (red.) Bałtowski M., Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016, p. 248-264, ISBN 978-83-01-18725-5.  
 • Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2016, No. 46, p. 9-27, ISSN 18-98-50-84.
 •  W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2016, No. 46, p.9-27, ISSN 18-98-50-84.
 • The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development, “Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2016, No. 47, p. 9-24, ISSN 18-98-50-84.
 • Corporate Social Responsibility - An Integrated Development Perspective, [in:] Corporate Social Responsibility.  Locating the Missing Link. New Perspectives on Sustainable Management Solutions, (edp.), Linda  O’riordan, Stefan Heinemann, Piotr Zmuda, FOM edition by the Springer Gabler Publishing House, 2015, p. 49 – 70, ISBN 978-3-658-06794-6.
 • Woźniak M.G., Firszt D., Jabłoński Ł., 2014, Development integration via real and technological convergence. Experience of Poland and conclusions for Ukraine, “International Economic Policy”, no. 2(21), p. 29-48.
 • The challenge of socjo-economic coherence for Poland's economic policy in the context of transformation processes, [in:] Zbirnik naukowih prac, Mielitopolskogo ta Municypalnogo Yprawlienija Klasicznogo Priwatnogo Yniwiersitetu, Wipusk 4(1), (ed.) A. Tkacz, Melitopol 2011, p. 170 – 182.
 • O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część II – lekcje na przyszłość, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju”,  No. 42, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2015,  p. 7 -25, ISSN 1898-5084.
 • O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część I – ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju”,  No. 41, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2015,  p. 9-25, ISSN 1898-5084.
 • O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych,” Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju”,  No. 41, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2015,  p. 195-213, ISSN 1898-5084.
 • Rozwój społeczno-ekonomiczny III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 39, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2014, p. 38-54, ISSN 1898-5084, ISBN 978-83-7996-033-0.
 • Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego to proces wielowymiarowy. Rozmowa z Michałem Gabrielem Woźniakiem, [in:] Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, (ed.) Paweł Kozłowski, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, p. 1183-1189, ISBN 978-83-7383-690-7.
 • Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy ‘Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 39, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2014, p. 463-476, ISSN 1898-5084, ISBN 978-83-7996-033-0.
 • Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny”, opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014,”Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 38, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2014, p. 5-14, ISSN 1898-5084; ISBN 978-83-7996-013-2.
 • Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 37, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2014, p. 123-141, ISNN 1898-5084; ISBN 978-83-7996-020-0.
 • Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy  [in:] Nierówności społeczne w Polsce,(ed.) B. Kłos i J. Szymańczak, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014,  p. 9-46, ISBN 978 83 7666 367 8
 • O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości – refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki ”Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości ”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013, p. 447 ,”Ekonomista”, No. 4/2013, p. 563-576.
 • Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna, ”Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 30, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, 2013,  p. 71-89.
 • O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki: Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013, p. 447, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 31, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2013, p. 436-444.
 • Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. „Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform”, Wydawnictwa AGH Kraków, 2013, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 32, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2013, p. 605-615.
 • Od gospodarki „ekonów” do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną, [in:]: IX Kongres PTE, Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”, published online, www.kongresekonomistow.pl and www.pte.pl 
 • O potrzebie nowych procedur dla badań nad sprzężeniami między nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym, [in:] Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, (ed.) Z Sadowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa, 2012, p. 205-220, ISBN – 979 – 8361236 – 42 - 9.
 • Zagrożenia rozwojowe Polski w świetle kryzysu finansów publicznych, [in:] Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego, (ed.) A. Prusek, Katedra Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków- Mielec 2012, p. 64-86.
 • Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu”, No. 25, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2012, p. 5-29.
 • Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Szansa czy nowa iluzja przyszłości?, [in:] Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy Tom I, Państwo i społeczeństwo, (ed.) J. Kleer, A.P. Wierzbicki,  Strzelecki, L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2011 p. 257-282.
 • Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej. Z perspektywy procesu transformacji, „Zeszyty Naukowe UEK”, No. 859, 2011 r., p. 7-28.
 •  Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce, „Zeszyty Naukowe UEK”, No. 867, 2011 r., p. 49-66.
 • Przyszłość może być lepsza. Refleksje na marginesie książki G.W. Kołodko Świat na wyciągniecie myśli „Ekonomista”, Miscellanea,  No.1/2011, p. 107 – 120.
 • Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego wyzwaniem kreatywnej i innowacyjnej gospodarki, [in:] Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku,( red.) A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków, 2011, p. 283-298, ISBN 978-83-61355-31-1.