Dr Małgorzata Wosiek

Position

 • Vice-dean for Research and Development

Contact details

 • office phone: 17 872 16 52
 • e-mail: mwosiek@ur.edu.pl
 • correspondence address: street M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, room D1-7

Fields of scientific research

 • Human capital
 • Social capital 
 • Intellectual capital 
 • Regional and local development
 • Socio-economic inequality
 • JEL: D3, D6, E01,  I3, J24, O1, O3, O4, R1

Grants and research projects

 • Wpływ innowacji i inwestycji w kapitał ludzki na realną konwergencję Polski z wyżej rozwiniętymi krajami świata, 2012-2014, project finansed by National Science Centre, Poland – performer
 • Tendencje i warunki rozwoju kapitału ludzkiego w województwie podkarpackim, Wydział Ekonomii UR, 2011-2012 Faculty of Economics UR, 2011–2012 (internal UR grants for scientific research supporting development of young researchers)
 • Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski, project no. NN112 182836, Ministry of Science and Higher Education, collective project realised in Chair of Applied Economics at Cracow University of Economics, 2009–2011
 • „Rzeszowsko- Lwowski Most Współpracy”  - project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the framework of the Neighbourhood Programme Poland-Belarus-Ukraine INTERREG III A / TACIS CBC 2004-2006 - 06.2007-05.2008

International scholarships, placements and research visits

 • 9.04.2018-13.04.2018  - didactic visit  (Erasmus+) - Guangzhou Maritime University, Faculty of Shipping Economics and Trade (China)
 • 4.05.2015-8.05.2015  – didactic visit  (Erasmus+) - University of Zaragozza, Faculty of Business and Public Management
 • 22.04.2013-26.04.2013 – didactic visit  (Erasmus) – Jade University of Applied Sciences (Jade Hochschule), Wilhelmshaven, Germany
 • 24.08.2012–12.09.2012 – research and didactic placement – Institute of Public and Municipal Administration of „Classic Private University” in Melitopol, Ukraine
 • 31.01.2011–04.02.2011 – study visit – University of Huddersfield, The Business School, Huddersfield, United Kingdom

Memberships in institutions and other professional activities

 • editorial secretary in scientific Journal “Social Inequalities and Economic Growth”
 • organization of yearly international scientific conferences within the cycle “Social Inequalities and Economic Growth” 
 • organization of yearly scientific conferences within the cycle „Economy of Poland”
 • membership in Polish Economic Society, branch in Rzeszów
 • membership in  Subcarpathian Association of Organization and Management
 • member of the Faculty Council, 2015/2016 , 2016-2020
 • member of the Program Council of the Academic Pre-Incubator PPN-T in Rzeszow (2017-2018)

Publications

Books (author or co-author):
 • M. Wosiek, Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, 243 p., ISBN: 978-83-7338-808-6
 • R. Kata, M. Cyrek, M. Wosiek, T. Potocki, W. Jastrzębska, Strefa euro – między sceptycyzmem a realizmem, CeDeWu.pl, Warszawa 2015.
 • W. Jastrzębska, M. Cyrek, R. Kata, M. Wosiek, Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego – między wizją a realiami, CeDeWu.pl, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-881-3.
Papers, book chapters:
 • M. Wosiek, M. Stec,  Zróżnicowanie rozwoju społecznego województw na tle zmian w sferze gospodarczej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" tom  XIX, z. 4, ISSN:  2543-8190,  s.  311-326.
 • M. Wosiek,  Sektor ekonomii społecznej z perspektywy lokalnej – przykład woj. podkarpackiego,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 529, Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 412-422, DOI: 10.15611/pn.2018.529.37 ; ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041.
 • M. Stec, M. Wosiek,  Evaluation of the socio-economic situation of European Union countries, taking into account accuracy of statistical data [w:]   M. Papież and S. Śmiech (red.) The 12th  Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings,  Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2018, pp. 483-492, ISBN:978-83-65907-20-2. 
 • M. Wosiek,  Rola handlu przygranicznego z Ukrainą dla polskiej gospodarki – wybrane aspekty [w:] O. Osaulenko (red.),  Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку (Statistics in Ukraine and the world: state, trends and development prospects),  National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kijów, 2018, s. 238-245,  ISBN: 978-617-571-156-9.
 • Wosiek M., Human and social capital facing challenges of economic convergence processes in Poland “Managerial Economics”, vol. 18, no. 2, ISSN 1898-1143. 
 • Stec M., Wosiek M.,  Statistical evaluation of sustainable development of Polish voivodeshipsin respect of social domain [in:] M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University. 
 • Wosiek M.,  Kapitał społeczny i jego relacje z czynnikami wytwórczymi, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, ISSN 1898-5084, 2017, numer 52 (4/2017), s. 80-94,  DOI: 10.15584/nsawg.2017.4.5. 
 • Wosiek M., Kata R., Czudec A., The allocation of EU funds in the context of regional disparities in Poland [w:] Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічної системи (Comparative statistical studies of development of socio-economic system), ISBN 978-617-571-148-4, National Academy of Statistic, Accounting and Audit, Kyiv 2017, s. 191-197. 
 • Wosiek M., Refleksje wokół obrazu człowieka w ekonomii [w:] K. Jaremczuk (red.), Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, PSOIZ, Rzeszów, 2017, s.47-62, ISBN: 978-83-946119-5-8.
 • Wosiek M., Jabłoński Ł, Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015 [w:] M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1995-2017. Kręte ścieżki rozwoju, PWN, Warszawa 2017, s. 107-145.
 • Wosiek M., Komplementarna rola kapitału ludzkiego oraz społecznego w inteligentnym rozwoju gospodarczym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach no. 276, Katowice 2016.
 • Wosiek M., Social capital under conditions of economic crisis — the example of Southern European countries, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", Vol. 15, No. 3/2016
 • Wosiek M., Mobilność siły roboczej w roli amortyzatora wstrząsów makroekonomicznych - przykład Unii Europejskiej i strefy euro, "EuroExpress" no. 7, p. 1, 3-4, ISSN: 2082-3940.
 • Wosiek M., Kapitał społeczny w kontekście nierówności ekonomicznych - wybrane aspekty teoretyczne, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2016, no. 2 (80), ISSN 1506-7637
 • Wosiek M., Ścieżki rozwoju kapitału intelektualnego [in:] Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej,. Ł. Jabłoński (ed.), CeDeWu.PL, Warszawa 2015, p.65-88, ISBN: 978-83-7556-777-9
 • Wosiek M., Komplementarna rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów, „Turystyka i Rozwój Regionalny”, 2015, no. 3, ISSN 2353-9178, p. 155-168
 • Wosiek M., Realna konwergencja krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla pogłębiania procesów integracji [in:] R. Kata, M. Cyrek, M. Wosiek, T. Potocki, W. Jastrzębska, Strefa euro. Między sceptycyzmem a realizmem, CeDeWu.Pl, Warszawa 2015, p.95-126, ISBN:978-83-7556-744-1 
 • Wosiek M., Integrowanie rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego jako wyzwanie polskiej gospodarki, "EKONOMIA XXI WIEKU" no. 1(5) 2015, ISSN 2353-8929 p. 68-89 
 • Wosiek M., Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część 1: Kapitał ludzki a kapitał społeczny, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" no. 41 (1/2015), ISSN 1898-5084, p. 340-353
 • Wosiek M., Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" no. 42 (2/2015), p. 327-339
 • Wosiek M., Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE, „Unia Europejska.pl” No. 4 (227), ISSN  2084-2694, p. 34-43¬
 • Wosiek M., Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce,  „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, no. 37 (1/2014), ISSN 1898-5084 , p. 276-295
 • Wosiek M., Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce przez pryzmat międzynarodowych porównań, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no. 38 (2/2014), ISSN 1898-508, p. 253-266
 • Wosiek M., Regionalne dysproporcje rozwojowe w Polsce a integracja walutowa. Czy integracja walutowa zwiększy regionalne dysproporcje rozwojowe w Polsce?, „Euro Express” no. 5, 2014, ISSN  2082-3940, p. 8-10.
 • Wosiek M., Warunki do rozwoju kapitału ludzkiego na regionalnych rynkach pracy w Polsce, „Modern Management Review” vol. XVIII,  20 (4/2013),  October–December 2013, (p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758),  p. 299-312
 • Wosiek M., Economic Policy towards territorial diversification of intellectual capital development process in Poland [in:] Selected issues of economic modernization. A Central-East Europe Perspective,   Ł. Jabłoński, M.D. Gavriletea (ed.), Fundacja UEK, Kraków 2013, p. 108-126, ISBN 978-83-62511-42-6
 • Wosiek M., Uwarunkowania rozwoju regionów peryferyjnych w Polsce w czasach kryzysu finansów publicznych – wnioski dla spójności społeczno-ekonomicznej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” no. 31, 2013, p. 318-333, ISSN: 1898-5084.
 • Wosiek M., Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” no. 34, 2013, p. 144-158, ISSN: 1898-5084 
 • Wosiek M., Uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w kontekście sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego[in:] Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 4/2012, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, p. 258–274.
 • Wosiek M., Regionalne zróżnicowanie kapitału intelektualnego [in:] M.G. Woźniak (ed.), Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom 2. Modernizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, p. 49–76.
 • Wosiek M.,  The relationship between intellectual capital and development of regions, " Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" no. 28, 2012, p. 190–199.
 • Wosiek M., Rozwój kapitału intelektualnego wyzwaniem modernizacji regionów Polski Wschodniej " Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" no. 24, p. 374–386.
 • Wosiek M., Leszczyńska M., Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał ludzki gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej, „Studia Regionalne i Lokalne”2012,  no. 1(47), p. 69–88.
 • Wosiek M., The Conditions of Development of Pheripheral Areas In the Context of Present-day Transformations of the International Environment, „Folia Oeconomica Stetinensia” 2011/1, no. 10(18), p.228–237.
 • Wosiek M., Kapitał intelektualny jako wyznacznik procesów modernizacji, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" no. 18, 2011, p. 232–245.
 • Wosiek M., Zastosowanie koncepcji kapitału intelektualnego w kształtowaniu jakości w szkolnictwie wyższym [in:] G. Ślusarz (ed.), Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych, Wyd. Mittel, Rzeszów 2011, p. 65–84