Professor Maria Grzybek

Contact details

 • Phone: 17 872 16 16
 • Address: M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Office: D1-317

Position

 • Professor

Lectures

 • Economics of EU markets
 • Master’s seminars
 • Scientific interests:
 • Marketing
 • Entrepreneurship
 • Agri-business

Scientific interests

 • JEL code: L31, M39, R58, Q13

Publications

Grzybek M, Szopiński W. 2016. Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych. [w:] „ Problemy Rolnictwa Światowego”. Wyd. SGGW w Warszawie, Tom 16 (XXXI), z 2, s. 106-113.
 • Grzybek M, Szopiński W. 2016. Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych.[w:] „ Problemy Rolnictwa Światowego”. Wyd. SGGW w Warszawie, Tom 16 (XXXI), z 2, s. 106-113.
 • Grzybek M., 2016. Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Social Inequalites and Economic Growth .Red. Nauk. M.G. Woźniak, Zeszyt 45 (1/2016) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 131-139.
 • Piotr Cyrek, Maria Grzybek, Sylwester Makarski 2016. Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 203 (r. 4 s. 89-124).
 • Szopiński W., Grzybek M. 2015. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego. [w:] Zachowania nabywcze konsumentów a kierunki rozwoju współczesnej organizacji, marketingu i handlu, Red. Nauk. G. Rosa, D. Dąbrowski, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41 Tom 2, Szczecin, s. 165-176.
 • Grzybek M., Szopiński W. 2015. Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów. Handel Wewnętrzny, nr 4(357)rocznik 61,s. 252-262.
 • Grzybek M., Szopiński W. 2015. Działania organów państwowych i administracji samorządowej w ocenie właścicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. Red. Nauk. M.G. Woźniak, Zeszyt 42 (2/2015) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 306-316
 • Grzybek M., Szopiński W. 2015. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Szczecin, s. 243-251
 • Grzybek M. Szopiński W., Rola izb rolniczych w stymulowaniu aktywności społecznej rolników, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 6, 2014, s. 150-154.
 • Grzybek M. Szopiński W., 2014. Rola administracji samorządowej w kształtowaniu wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Nozdrzec, Marketing i Rynek, 10/2014, s. 454-460.
 • Grzybek M. Kawa M., 2014. Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 38, 201, s. 391-400.
 • Grzybek M. 2014. Zakres stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach małej i średniej skali branży budowlanej, Marketing i Rynek, 8/2014, s. 444-449.
 • Kawa M., Grzybek M. 2013. Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych. [w] „Scientific Journals, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa, nr 9 (58)2013, s. 231-241
 • Grzybek M., Szopiński W. 2013. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli. [w] Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, zeszyt 4, Warszawa, s. 128-132
 • Grzybek M., Szopiński M. 2013. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu marki i promocji gminy Ulanów. Wydawnictwo UR, pod red. K. Malickiego, Rzeszów, s. 47-60.
 • Grzybek M., Kawa M. 2013. Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego. [w] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27)2013, Poznań, s. 85-94
 • Szopiński W., Grzybek M. 2012. Zachowania producentów rolnych na rynku usług bankowych. [w] Handel Wewnętrzny. Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice. Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur , maj-czerwiec 2012, tom 1, Warszawa, s. 483-490
 • Grzybek M., Szopiński W., 2012. Młodzi oraz starsi klienci banku – ich zachowania i ocena działań marketingowych. [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”. Szczecin, s. 201-210
 • Grzybek M., Kawa M. 2012. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. [w] „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4(26) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 5-15
 • Grzybek M., Kawa M. 2012. Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw indywidualnych. [w] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich”. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, zeszyt nr 29, s. 155-163
 • Grzybek M. 2012. Zakres i korzyści wynikające ze stosowania systemu CSR w przedsiębiorstwach średniej skali. [w] Handel Wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu – wyzwania praktyki. Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur , wrzesień- październik 2012, tom 3, Warszawa, s. 46-52
 • Grzybek M. 2011. Warunki, jakość i standard życia studentów z woj. podkarpackiego. [w:] „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4(22) 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 75-85
 • Grzybek M. 2011. Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych. [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, s. 491-502