Dr Tomasz Surmacz

Contact details

 • phone: 17 872 16 86
 • e-mail: toms@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Office room: D1-117

Position:

 • Associate Professor

Lectures and classes:

 • Fundamentals of Logistics
 • Infrastructure of Logistics Processes
 • Marketing Logistics
 • Entrepreneur on Free Markets
 • International Marketing
 • Marketing Management In Tourist Places and Health Resorts
 • Logistics Systems

Scientific Intrests:

 • Logistics integration and supply chain management
 • Building green supply chains
 • Relationship management and cooperation in supply chains 
 • Project management
 • E-marketing

Publications

 • Surmacz T., Diversification of Expectations and Buying Behaviours of Internet Users in the Context of Brand Activities in Social Media, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2016, Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth, z. 45, s. 282-290
 • Surmacz T., Supply Chain Relationships in the Context of Innovative Processes, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 49(2015)3, s. 161-168
 • Dybka S., Surmacz T., Wpływ neuromarketingu na decyzje konsumentów, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Wydawnictwo SAN, 2015, Tom XVI, Zeszyt 9, Część II, s. 101–113, ISSN 1733-2486
 • Surmacz T., Miś T., Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2/2015, s. 16-31
 • Surmacz T., Fura B., Znaczenie ósmej zasady zarządzania jakością w budowaniu zielonych łańcuchów dostaw, Logistyka, 2/2015, s. 748-754
 • Kuźniar W., Surmacz T., Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, 2(30), s. 25-36
 • Puchalska K. Surmacz T., The Importance of Transnational Corporations and FDI in Regional Development [w:] Economic development and management of regions, wyd. Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, 2014, Part 5, s. 221-231
 • Surmacz T., Kreowanie zielonych łańcuchów dostaw - proponowany model integracji, Logistyka, 5/2014, s. 2099-2104
 • Fura B., Surmacz T., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach, jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw, Logistyka, 6/2014, s. 13265-13270
 • Surmacz T., Wierzbiński B., 2013. Zaufanie i jego determinanty w procesach budowy relacji biznesowych łańcucha dostaw na przykładzie przedsiębiorstw sfery MSP. Przedsiębiorstwo i region. Budowa strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów nr 5., Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, s. 48-56.
 • Wierzbiński B., Surmacz T., Importance of information exchange in marketing-logistics processes in supply chains, [W:] Marketing Management II,  wyd. Presov University, Zbornik vedeckich prac, Presov University, 2013, s. 65-71
 • Surmacz T., Supply Chain Management and Sustainable Development in Regional Context, ASECU Conference. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2012, zeszyt nr 28. s. 407-413.
 • Surmacz T., Marketing relacyjny i zarządzanie łańcuchami dostaw – wzajemne związki                      i zależności, Handel Wewnętrzny. Warszawa, wrzesień – październik 2012, Tom 1, s. 298-306.
 • Fura B., Surmacz T., Framework for Green Supply Chain integration with the usage of ISO 14001 environmental management system, 38th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), Conference Proceedings
 • Wierzbiński B., Surmacz T., 2012. Advantages of collaborative approach in customer service management, Number 1/2012 Research in Logistics & Productions, Poznań, p. 115-126.
 • Surmacz T., Wyzwania i rezultaty integracji oraz zarządzania łańcuchami dostaw, Logistyka, 5/2011, s. 918-925
 • Wierzbiński B., Surmacz T., 2011, Collaboration in Supply Chains in the Process of Increasing Customer Value, [w:] Management of Global and Regional Supply Chain – research and concepts, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2011, Chapter 8, s. 123-132
 • Wierzbiński B., Surmacz T., 2011, Importrance of Lean Management in Processes of Increasing Competitiveness, Improvement of production processes, Trnava 2011, chapter 4, s.40-49.
 • Surmacz T., 2010, Model SCOR jako sposób na podnoszenie sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw [w:] materiały XIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ QUALITY & ETHICS 2010. Redakcja E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 231-236
 • Surmacz T., 2010, Uwarunkowania partnerstwa i współpracy w łańcuchach dostaw – wyniki badań [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Redakcja G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 83-90
 • Surmacz T., Strategiczna karta wyników jako kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, Handel Wewnętrzny, czerwiec 2009, s. 299-305.
 • Surmacz T., Integracja funkcji marketingu i logistyki w przedsiębiorstwach, [w:] Współczesny marketing. Strategie. Red. Genowefa Sobczyk. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 493-498.
 • Surmacz T., Narzędzia informatyczne a zarządzanie łańcuchami dostaw. [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Zeszyty Naukowe SCENO 2008, Tom 1, Kielce, s. 475-482
 • Surmacz T., Doskonalenie procesów w łańcuchu dostaw jako sposób na poprawę wyników przedsiębiorstw. [w:] „Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. INNOVATION 2008”, Tom 1, Lublin, s. 311-318

Monographs and chapters in monographs

 • Surmacz T., Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, [w:] Dominik Zimon(red.), Logistyka stosowana, Warszawa 2015, Wydawnictwo CeDeWu, s. 11-29, ISBN: 978-83-7556-809-7
 • Surmacz T., Rynek internetowy w Polsce i na świecie [w:] E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie II, Warszawa 2016, rozdział 3, s. 39-64
 • Wierzbiński B. Surmacz T., Kopeć I., Marketing communication aspects in small and medium enterprises competitiveness strategy [w:] Socio-Economic regional development in the context of European integration, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 144-164
 • Surmacz T., Rynek internetowy w Polsce i na świecie [w:] E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, rozdział 3, s. 32-52
 • Hermaniuk T., Surmacz T., Wierzbiński B., Quality in the process of building relevant relationships with suppliers in the supply chain [w:] Improvement Factors in Entreprises, wyd. Faculty of Logistics, University of Maribor, Celje, rozdział 5, 2013, s. 54-64
 • Surmacz T., Wierzbiński B., Hermaniuk T., Collaboration with customers and quality of customer service [w:] Servqual as Instrument of Services Improvement and Resources Management, wyd. Faculty of Logistics, University of Maribor, Celje,, rozdział 2, 2013, s. 28-37
 • Plán využiteľnosti a regionálna stratégia nasadzovania a rozvoja e-prostredia (red.) Dorcak P. (prof. Ing. Jozef Lachváč, CSc.;  Doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.; Ing. Michal Tkáč, PhD.; Ing. Miloš Prídavok; Mgr. Nella Svetozarovová; PhDr. Martin Mudrík; Ing. Ľudovít Nastišin; Dr. Jana Hurajová; Ing. Radko Lapoš; Ing. Branislav Kolenka; PhDr. František Pollák, PhD.; Dr. Bogdan Wierzbiński; Dr. Tomasz Surmacz; Dr. Inż. Mariola Grzebyk; Dr. Inż. Paulina Filip), 2013 str. 216, ISBN 978 92-79-29949-0.
 • Marketingová stratégia kultúrnych zariadení v pôsobnosti PSK / František Pollák a kolektív ; Pollák  F.,  Dorčák  P.,  Mudrík M.; Wierzbinski B., Surmacz T., Svetozarovová N., Nastišin L. (Recenzenti Radovan Bačík, Jaroslava Gburová.) - [1. vyd.]. - Prešov : Bookman, 2013. - 250 s. - ISBN 978-80-8165-007-9
 • Surmacz T., 2010, Procesy integracyjne w łańcuchach dostaw [w:] Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu. Red. Sylwester Makarski. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Monografie i opracowania nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 196-225.

Script textbooks

 • Surmacz T., Project-based Management, Rzeszów 2010, Wydawnictwo MITEL
 • Surmacz T., Zarządzanie oparte na projektach, Rzeszów 2010, Wydawnictwo MITEL
 • Surmacz T., Relational Strategies in Marketing, Rzeszów 2011, Wydawnictwo MITEL