Dr Marta Kawa

Contact details 

 • tel. 691263898, 
 • e-mail marka@ur.edu.pl

The scope of scientific research

 • JEL: P13, Q13, L31, M31
 • The importance of co-operative societies in solving socio-economic problems
 • The impact of social co-operatives on processes of social integration
 • Market of traditional and regional products

Internships and study visits

 • Study visit in frames of the programme „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” UNIVERSITY OF DERBY Business, Computing and Law Faculty The Derbyshire Business School, 24.09.2010-01.10.2010.
 • Study visit organized by Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Rzeszow Regional Development Agency ) in frames of a programme „Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości -  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości”, Warsaw University, Centre for Technology Transfer, 12-13.07.2012.
 • Didactic workshops, The Vienna University Economics and Business, Institute for International Economics and Development Department of Economics, Austria, 19-23.10.2015.

Functions and activities in scientific bodies:

 • Member of Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu) - from 1996 
 • Member of Polish Economic Society (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) - from 2010 

Cooperation with business practice

 • Cooperation with AGROHURT Wholesale Center (Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S.A.) in Rzeszów

List of publications

 • Kawa M., 2011. Rola promocji w kreowaniu popytu na produkty tradycyjne i regionalne. [in:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego. Redakcja G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Szczecin, s. 461-472(9)
 • Kawa M., 2012. Rola społeczno-ekonomiczna spółdzielczości w czasach kryzysu. [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 25, Rzeszów, s. 273-284(7) 
 • Kawa M., 2012. Spółdzielczość w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej. [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 26, Rzeszów, s. 308-317(7) 
 • Kawa M., 2012. Znaczenie i wybrane obszary wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwach społecznych. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012, tom 3, Wydawca Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 386-392(6)
 • Grzybek M., Kawa M. 2012. Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw indywidualnych. [in:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich”. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, zeszyt nr 29, s. 155-163(7)
 • Grzybek M., Kawa M. 2012. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. [in:] „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4(26) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 5-15(7)
 • Kawa M., 2013, Znaczenie spółdzielni w walce z wykluczeniem społecznym i finansowym [in:] Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań, red. M. Pokrzywa, S. Wilk. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 379-395. 
 • Grzybek M., Kawa M. 2013. Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego. [in:] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27)2013, Poznań, s. 85-94(7)
 • Kawa M., Grzybek M. 2013. Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych. [w] „Scientific Journals, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa, nr 9 (58)2013, s. 231-241(8)
 • Kawa M., Grzybek M., 2014, Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 38(2/2014), Rzeszów, s. 391-400.
 • Kawa M., 2014, Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 39(3/2014), Rzeszów, s. 344-354
 • Kawa M., Augustyńska-Prejsnar A., 2014, Determinanty wpływające na zakup produktów tradycyjnych i regionalnych przez konsumentów Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33)/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 51-59
 • Kawa M., 2014, Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 42(2/2015), Rzeszów, s. 409-418.
 • Kuźniar W., Kawa M., 2015, Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości [in:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, redakcja A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Szczecin, s. 279-287.
 • Kawa M., Cyran K., 2015, Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112(2015), Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s.63-74.
 • Kawa M., 2016, The Marketing Strategies of Modern Cooperative Enterprises (as Illustrated by Cooperative Banks) [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 45(1/2016). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 195-203.
 • Grzybek M., Kawa M.,2016, Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X [in:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu – handel i usługi, redakcja g. Rosa. A. Smalec, Marketing i Zarządzanie nr 3(44), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 407-416.