Dr Kazimierz Cyran

Contact details

 • telephone: 17 872 16-05 
 • e-mail: kcyran@ur.edu.pl
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Office: D1-116

Position

 • Associate Professor

Teaching experience:

 • Bussinesplan
 • Basics of Entrepreneurship
 • Fundamentals of Marketing 

Scientific interests

 • Organization of food distribution in SME sector
 • Consumer behaviour on food market 
 • Corporate Social Responsibility

Cooperation of  scientific research bodies with business 

 • Cooperation with business environment:
 • Instructor in courses from the field of marketing, sales, customer service, etc.  
 • Consulting in creation of business plans and feasibility studies
 • Help in obtaining financing for business activity
 • Preparation of R+D expert reports for firms 
 • Consulting for companies in the area of product distribution

Internships and study visits:

 • Study visit in frames of the programme „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” UNIVERSITY OF DERBY; Business, Computing and Law Faculty The Derbyshire Business School, 24.09.2010-01.10.2010.
 • Didactic workshops, The Vienna University of Economics and Business, Institute for International Economics and Development Department of Economics, Austria, 19-23.10.2015
 • Teaching visit in frames of Erasmus+, University of Macedonia, Department of Economics, Thessaloniki, Greece, 02-06.03.2015

Publications

 • Cyran K., Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.  [in:] Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr. 45, 2015, pp. 357-365.
 • Cyran K, Dybka S, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  Warszawa 2015, pp. 7-18
 • Cyran K, Kawa M,  Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku  żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s 63-74.
 • Dybka PP., Cyran K. Determinants of the organic food purchasing [w] A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka, Food Product Quality and Packaging, Current State and Challenges, MONOGRAPH, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2015, pp. 17-27
 • Cyran K: Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw MODERN MANAGEMENT REVIEW MMR, vol. XX,  22 (3/2015),  July-September 2015,pp. 23-34.
 • Cyran K., Dybka PP., Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystywania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia,  nr 347, 2014, pp. 78-86.
 • Cyran K, Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności ( na przykładzie mieszkańców woj. podkarpackiego), [in:] Nierówności społeczne a  Wzrost Gospodarczy, nr. 38, (2/2014), pp. 365-376.
 • Dybka PP., K. Cyran, Znaczenie produktów regionalnych w kształtowaniu konkurencyjności regionów (na przykładzie woj. podkarpackiego), [in:]  Marketing i rynek, nr 10/2014, pp. 362-372
 • Cyran K., Znaczenie dystrybucji bezpośredniej w zaspokajaniu popytu na żywność, [in:] Marketing i rynek, nr 8/2014,  pp. 355-364.
 • Cyran K. Cena jako wyznacznik jakości produktów żywnościowych, MODERN MANAGEMENT REVIEW MMR, vol. XIX,  21 (4/2014),  October–December 2014, pp. 47-60.
 • Dybka PP., Cyran. K., 2013, Znaczenie segmentacji nabywców dla skuteczności działań promocyjnych w handlu detalicznym, Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 776, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 31, pp. 137-148.
 • Cyran K., Dybka PP., 2013, Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji, w [red.] J. Gołota. XXVII ZESZYTY NAUKOWE - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, pp. 232-234.
 • Cyran K. „Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach”.  Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10 (59) 2013, 
 • Cyran K., 2012 Znaczenie dystrybucji bezpośredniej w komunikacji przedsiębiorstwa n rynkiem, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej pp. 49-60.
 • K. Cyran, Preferencje konsumentów dotyczące bezpośrednich kanałów dystrybucji jako miejsc zakupu żywności. Handel wewnętrzny, 2012, wrzesień-październik,  Rynek – przedsiębiorstwo- konsumpcja- marketing, Perspektywy rozwoju marketingu, tom 2, pp. 226-237
 • Dybka PP., Cyran K., Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, [w] red. J. Gołota, XXV Zeszyty Naukowe, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2011, pp. 267-282.
 • Cyran K, 2011, Przesłanki i perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów  dystrybucji [w] red. G.Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, pp. 21-32.
 • Cyran K, 2010, Znaczenie dystrybucji w kształtowaniu wartości produktu, [in:]  red. PP. Makarski, Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, Prace naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 7. Rzeszów 2010, pp. 135-165.
 • Cyran K.,  2010 Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności, w Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne problemy usług nr 54, pp. 185-197
 • Cyran K., 2009, Efektywność bezpośrednich kanałów dystrybucji (na przykładzie sklepów firmowych), [in:] Handel Wewnętrzny, wydanie specjalne, Red: Makarski S, pp. 154-160.   
 • Cyran K., Dybka PP., 2009, Kreowanie wartości marki produktu w kanale dystrybucji, [in:] Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558  Ekonomiczne problemy usług nr 41, pp. 329-336. 
 • Cyran K., 2008, Sprzedaż bezpośrednia jak narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Seria, Tom X, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Lublin. pp. 81-86.
 • Cyran K., Cyrek P., 2008, Sprzedaż bezpośrednia żywności jako narzędzie promocji oferty firmy, [in:] Socjalno-ekonomicznij razwitok Ukrainy: ewropejskij wybir, czastina 1, A.A. Tkacz (red.), MIDMU „KPU”, Melitopol, pp. 121-124.
 • Cyran K., 2007, Nowe spojrzenie na sprzedaż bezpośrednią jako element wspierania dystrybucji żywności, [in:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp.147-156.
 • Cyran K., 2007, Korzyści z udziału w programach lojalnościowych – w opinii konsumentów, [in:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Red. Makarski PP., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 242-250. 
 • Cyran K., 2007, Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w województwie podkarpackim, Red Adamowicz M., SGGW Warszawa.
 • Cyran K., Cyrek P. 2006, Czynniki konkurencyjności wybranych kanałów dystrybucji żywności w opinii konsumentów, [in:] Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, Tom 1. Red. nauk. Urban PP. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1118. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 147-152.
 • Cyran K. 2006, Konkurencyjność bezpośrednich kanałów dystrybucji (na przykładzie rynku żywności), [in:] Handel Wewnętrzny nr 10/2006, wydanie specjalne, pp. 51-56.
 • Cyran K., Cyrek P. 2005. Uwarunkowania i kierunki rozwoju strategii działania firm handlowych (na przykładzie województwa podkarpackiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA. Warszawa-Poznań-Zamość. pp. 44-50.
 • Surmacz T., Cyran K. 2005. Wybrane aspekty  jakości procesu obsługi klienta. [in:] „Konsument a rynek”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 343-348
 • Cyran K., Wierzbiński B. 2005. Czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu żywności. Akademia Ekonomiczna Wrocław, Prace Naukowe Nr 1070, Tom 1., pp. 102-108.
 • Wierzbiński B., Cyran K. 2004. Lokalizacja placówek handlowych czynnikiem determinującym wybór miejsca zakupu (na przykładzie woj. podkarpackiego). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pp. 209-218.
 • Cyran K., 2004. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego małej skali na obszarze województwa podkarpackiego. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, pp. 102-109.
 • Kuźniar W., Cyran K. 2003. Wpływ rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na zachowanie konsumentów na rynku (na przykładzie województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, ser. Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, z. 1, pp. 44-52.
 • Woźniak M., Cyran K. 2003: Wpływ jakości krajobrazu na konkurencyjność obszarów wiejskich. AE Wrocław 2003, Prace Naukowe Nr 983, Tom 2., pp. 531-536.
 • Hajduk G., Cyran K. 2003. Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców – wyniki badań. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pp. 211-222.
 • Kuźniar W., Cyran K. 2002. Uwarunkowania i perspektywy dystrybucji artykułów żywnościowych [in:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich i ich następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 941, Wrocław, Wrocław.530-535. 
 • Makarski PP., Cyran K. 2002. „Zróżnicowanie warunków rozwoju agrobiznesu w Polsce (na przykładzie województwa podkarpackiego)” Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, pp.93-101.
 •  Cyran K., Cyrek P., Łuszczki M. 2002 „Kooperacja czynnikiem podnoszącym konkurencyjność małych firm na przykładzie przedsiębiorstw handlowych” [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 2, Wyd. Mitel, Rzeszów, pp. 319-328.
 • Gil K.; Cyran K. 2001. Ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Pilzno). [in:] „Przyrodnicze i ekonomiczne warunki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, Zeszyty Naukowe AR, zeszyt 76, Sesja naukowa, Polańczyk, s: 127-131.
 • Gil K.; Cyran K. 2001. Jakość produktów żywnościowych a jakość życia. Materiały Konferencji Naukowej pt. „Agrobiznes 2001”. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. AE Wrocław, pp. 121-127.
 • Kuźniar W., Cyran K. 2001. Wpływ strategii merchandisingu na postępowanie konsumentów na rynku [in:] „Strategie rozwoju firm handlowych”. Red. J. Sikorski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 134 – 139.