Dr Małgorzata Leszczyńska

Contact details

 • phone: 17 872 17 17 – KMiSM office
 • e-mail:  [email protected]
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, room D1-111

Research interests

 • The possibility of reducing the disproportions of development by Poland with particular regard to social development progress.
 • Research topics include:
 • socio-economic conditions of households existence in the context of achieving balanced and sustainable development;
 • formation of income and consumption, and their inequality on a micro- and macroeconomic scale after Polish accession to the EU and in the light of ongoing socio-economic transformations
 • integrated development of households, with particular regard to human capital
 • barriers and opportunities to support balanced, sustainable and integrated processes of socio-economic development in household;

References to the areas of research classified by JEL:

 • A 12, A 13, A 14,  D1, D11, D 14, D3, D 33, D 63, E 01, E 21, E 25, E 61, E 64, F 15, F6, F 61, F 62, F 63, H 3, H 31, H 51, H 52, I 3, I 14, I 15, I 24, I 25, I 31, I 32, J 24, J 31, J 43,  O 11, O 12, O 13,O 15, O 57, P 3, P 46, R 1, R 11, Q 01, Q 1, Q 12, Z 13.

Responsibilities, functions and organizational work performed

 • Member of the Committee for Research, Development of Human Resources and International Relations, Faculty of Economics, University of Rzeszow (years 2015- 2016)
 • Member of the Faculty Committee for Teaching and Education (since 2016)
 • Co-organizer of the series of international conferences for "Social inequalities and economic growth" (years 2011-2014)
 • Editor of thematic booklets on "Social inequalities and economic growth," M.G. Wozniak (ed.), University of Rzeszow.
 • Expert in the field of economics at the University Centre of Technology Transfer at the University of Rzeszów.

Selected publications

 • Leszczyńska M., Efekty procesów globalizacyjnych z perspektywy ekonomii [in:] Ekonomìka v umovah globalìzacìï: problemi, tendencìï, perspektivi: zbìrnik materìalìv III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, red. V. M. Šapoval, Dnìpropetrovos'k: NGU, 2015, p. 291-296. ISBN: 78-966-350-544-2
 • Leszczyńska M., Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce. „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2015, No 3, SGGW,  Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, p. 67-76. 
 • Leszczyńska M., Zróżnicowanie efektów rozwojowych w Polsce z perspektywy zmian relacji do-chodów gospodarstw domowych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy., pod red. M.G. Woźniaka,  No 41, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, p. 307-318.
 • Leszczyńska M., Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych,  [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy., pod red. M.G. Woźniaka, No 37, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, p. 410-420.
 • Leszczyńska M., Spójność społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domo-wych w Polsce w świetle wybranych wskaźników społecznych, [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy., Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności spo-łeczno-ekonomicznej, pod red. M.G. Woźniaka, No 34, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, p. 134-143.
 • Leszczyńska M., Kasprzyk B., Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego go-spodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne,  [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodar-czy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, pod red. M.G. Woź-niaka, No 28, Wyd. UR, Rzeszów, 2012, p. 263-273.
 • Leszczyńska M., Wosiek M., Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał ludzki gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, No 1(47), p. 69-88.
 • Leszczyńska M., Luka cyfrowa między gospodarstwami domowymi a kierunki polityki społecznej, [in:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, pod red. C. Halesa i B. Miku-ły, część I. Społeczeństwo informacyjne w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, p. 76-83.