Dr Katarzyna Puchalska

Contact details

 • e-mail:  [email protected]
 • adress:  M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, room D1-114

Research interests

 • Foreign direct investment - motives, the scale, the effects of determinants location.
 • Determinants of the attractiveness of the sectors for foreign investors.
 • Internationalization and globalization of enterprises.
 • JEL codes: C81,C82 F21, F23, H54, L11, L22,L60, L81, O11, O12, O16, P33, P27

Selected publications

 • Puchalska K. Kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w przetwórstwie w opinii inwestorów zagranicznych. Red. Nauk. T. Sporek, S. Talar, Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań. Katowice 2015, s. 96-106.
 • Investment attractiveness of Polish border regions in terms in foreign investment (FDI). red. K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów trans granicznych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Tom 2, s. 81-91
 • The importance of transnational corporations and fdi in regional development. Economic Development and Management of Regions. K. Puchalska, T.Surmacz, Part V. red P. Jedlicka. Hradec Kralove 2014, s. 221- 231.
 • Barwińska–Małajowicz A., Puchalska K. (2012), Przemiany na polskim i niemieckim rynku pracy i kapitału - najważniejsze tendencje w dobie pokryzysowej, Radom, rozdz. V, s. 47-64
 • Puchalska K. Zróżnicowanie polskich regionów  w aspekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-społecznej w Ostrołęce 2/2016(21), s. 296-308.
 • Puchalska K. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki, red. Nauk. M.G. Wożniak,  Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41 (1/2015) ISSN 1898-5084.
 • Puchalska K. Korporacje jako podmioty procesu globalizacji  [w:] Ekonomìka v umovah globalìzacìï : problemi, tendencìï, perspektivi : zbìrnik materìalìv III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, red. V. M. Šapoval, Dnìpropetrovos'k : NGU, s. 331-334. ISBN: 978-966-350-544-2
 • Puchalska K.(2011), Barriers of foreign investment attractiveness in the Podkarpackie region in the opinion of joint venture companies, red. M.G. Woźniak, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wyd. UR, Zeszyt 19, s. 191-202.
 • Puchalska K., Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej, red. M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wyd. UR, Zeszyt nr 38,  Rzeszów 2014, s. 317-330
 • Puchalska K. (2011),Próba oceny przepływów kapitału w postaci BIZ w krajach Unii Europejskiej, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 221, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 594-603.
 • Barwińska-Małajowicz A., Puchalska K.(2011), Wiedza i innowacje a priorytety strategii „ Europa 2020”, Pieniądz, polityka gospodarcza a wzrost gospodarczy”, red. nauk. A. Kosztowniak, I. Pszczółka, M. Sobol, Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Wyd. Politechniki Radomskie, Radom, s. 47-61.
 • Puchalska K. (2011),  Krytyczne spojrzenie na efekty ekspansji korporacji transnarodowych w kraju goszczącym, Iнституціoналъний вектор економічного розвитку, Мeлітопольський інститут державного та муніципального управління, Класичнoгo приватного університету, Melitopol, Ukraina, 2011, część 4 (2), s. 34-37.
 • Puchalska K., Global capital flows in the form of FDI  in contemporary world. Współczesne problem gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 677. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 43, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 183-193
 • Puchalska K. (2012,) Kryzys gospodarczy a przepływy BIZ w Polsce, red. M.G. Woźniak, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Wyd. UR, Zeszyt 24, s. 93-103.
 • Puchalska K. (2012), Korporacje transnarodowe i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Puchalska K. (2012), Ocena zmian przepływów kapitału we współczesnej Europie. red. nauk. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wiśniewski, P. Ziobrowski, Obszary akademickiej wiedzy naukowej,  wyd. Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS sp. zo.o, Poznań, s. 107-125.
 • Puchalska K. (2013), Zagraniczne przepływy kapitału w warunkach kryzysu finansów publicznych - sytuacja Polski, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, 258-267.
 • Puchalska K., (2013), Ocena kryteriów wyboru docelowego sektora inwestycji w opinii inwestorów zagranicznych, w: System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom, 147-165.
 • Puchalska K. (2012) Kryzys gospodarczy a przepływy BIZ w Polsce, red. M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Wyd. UR, Zeszyt 24, s. 93-103.
 • Puchalska K. (2012) Korporacje transnarodowe i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Handel inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, red J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 267, s.203-2013
 • Puchalska K. (2012), Ocena zmian przepływów kapitału we współczesnej Europie. red. nauk. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wiśniewski, P. Ziobrowski, Obszary akademickiej wiedzy naukowej,  wyd. Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS sp. zo.o, Poznań, s. 107-125.
 • Puchalska K., (2011)  Global capital flows in the form of FDI  in contemporary world. Współczesne problem gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 677. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 43, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 183-193
 • Puchalska K (2011)., Determinanty atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia w opiniach firm z kapitałem, Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, prac zbior pod red. T. Sporka, S. Talar, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. UE w Katowicach 2011, s. 231-246