Professor Ryszard Kata

Contact details

 • phone: +48 17 8721604
 • e-mail: rdkata@univ.rzeszow.pl
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Scientific research

 • G2 Financial Institutions and Services
 • G21 Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
 • H7 State and Local Government • Intergovernmental Relations
 • R5 Regional Government Analysis
 • R51 Finance in Urban and Rural Economies

The main contractor (key investigator) on the following research projects

 • The role of cooperative banks in financing agricultural  farms on the example of the Podkarpackie region - the grant of  KBN no 2H02C 004 22, main investigator.
 • The role of local institutions in the restructuring process of agriculture with a small scale farming, N11400931/2320, project financed by Ministry of Science and Higher Education, principal investigator.
 • Endogenous and institutional factors determining relationship between agricultural holdings and Banks - habilitation grant financed by Ministry of Science and Higher Education No. N 113 241836 - manager.
 • Creation and development cooperation network between rural areas small business and research sector, Z/2.18/II/2.6/65/06, project financed by European Social Found, project leader: prof. dr hab. A. Czudec.
 • Methodological aspects of the financial management of local government units, 13/PMKI/U/11, projet financed by Ministry of Science and Higher Education within the University Technology Transfer Center UR (the "Creator of innovation - support innovative academic entrepreneurship"), key investigator R. Kata and A. Czudec.

Participant of three research projects carried out by the IERiGŻ – PIB (Institute of Agriculture and Food Economics – National Research Institute) in Warsaw

 • 2008 - The impact of EU structural funds for the development of rural regions in the first years of membership. The overall concept of development assistance in the years 2007-2013, the structural funds and the cohesion fund - Multi-Annual Programme 2005-2009.
 • 2012 - Evaluation of the effectiveness of coordination between the different institutions working for the development of agriculture and rural areas - research topic in the framework of the Multi-Annual Programme 2011-2014.
 • 2013-2014 - Institutional determinants development of infrastructure as a key factor for sustainable development of agriculture and rural areas - research topic in the framework of the Multi-Annual Programme 2011-2014 (project leader dr hab. D. Kołodziejczyk, the task; "Institutional impact on the attractiveness of investing in rural areas").

Foreign experience

 • Germany (Frankfurt / Main, Munich), France (Strasbourg): departure training on the functioning of the cooperative banking sector in the EU (2005).
 • placements within the framework of the LLP Erasmus - lectures in the field of banking and finance:
  • Spain - Universidad Politecnica de Valencia, Facultad de Administracion y Direccion de Empresas (2008).
 • Czech Republic - Tomas Bata University of Zlin, Faculty of Management and Economics (2009).
 • United Kingdom (Scotland) - University of Aberdeen, Institute of Rural Research, School of Geography & Environment and Digital Economy Research Hub (2010) - an internship for teaching and scientific (funded by the EU). Some research internship also included a visit to The Macaulay Land Use Research Institute in Aberdeen.
 • Australia, University of Melbourne (2014), educational and scientific study tour under the project "UR - modernity and the future of the region".

International scholarships, internships and research visits:

 • China – Guangzhou Maritime University – ERASMUS+, Training Staff Mobility 9-13 April 2018 (project no. 2017-1-PL01-KA107-035904). Visit in College of Economics and Management South China Agricultural University, 11 April 2018.
 • Germany (Bavaria) – Study visit within the project entitled „Establishing cooperation in terms of developing operational groups for manufacturing and distributing organic food in Podkarpackie Province”, Action Plan of National Rural Networks for the period 2014-2020 entitled “European Rural Fund for Rural Areas’ Development: Europe investing in Rural Areas” (”(„Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych dotyczących produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej na Podkarpaciu”, Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”), 21-24 June 2018 .

Functions performed 

 • Dean of the Faculty of Economics (2016-)
 • Head of the Faculty Board  for the periodic evaluation of employees (2016-)
 • Vice-Chairman of the Senate Committee University of Rzeszow on Budget and Finance (2016-)
 • Member of the Commission on Science and Staff Development, Faculty of Economics (2005-2014)
 • Member of the University Electoral Commission (2008-2012).

Cooperation with economic practice and institutions

 • Agency for  Restructuring and Modernisation of Agriculture
 • Regional Chamber of Audit in Rzeszów
 • Institute of Agricultural and Food Economics – NRI, Warsaw, Poland
 • Institute of Rural and Agricultural Development, PAS, Warsaw, Poland
 • Foundation for the Development of Cooperative Banking in Wroclaw
 • The Polish Bank Association, Modern Business Management Program
 • Regional Chamber of Audit in Rzeszow

Membership in associations and scientific organizations

 • Polish Economic Society
 • Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Publications (selected)

 • Kata R., Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 19(68), 2018, p. 62-72. 
 • Kata R., Poziom oraz struktura wydatków inwestycyjnych gmin w Polsce a ich dochody podatkowe i majątkowe, Finanse Komunalne 9(236), 2018, p. 5-18.
 • Kata R., Chmiel J., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych, [in:] Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE – NATO, I. Oleksiewicz (ed.), Woźny A., Rembler Press, Warszawa 2018, p. 303-320.
 • Kata R.,  Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 119, 2017, p. 23-36. 
 • Filip P., Kata R., Poszerzanie źródeł kapitału a koszty finansowania zewnętrznego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 33, 2017, p. 37-48.
 • Kata R., Chmiel J., Households Financialization – Sense and Scale of this Phenomenon on the Example of Poland, Financial Internet Quarterly e-Finanse, vol.13/2, 2017, p. 62-74. DOI: 10.1515/fiqf-2016-0023 (14 points).
 • Wosiek M., Kata R., Czudec A., The allocation of EU funds in the context of Regional disparities in Poland [w:] Comparative Statistical Studies of Development of Socio-economics Systems, Osaulenko Oleksandr,  National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv 2017.
 • Czudec A., Kata R., Miś T., Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017.
 • Kata R.: Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej, Finanse Komunalne, no. 3 (206), 2016; 27-40.
 • Kata R., Zając D.: Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, no. 1, 2016; 15-31.
 • Kata R.: Konkurencyjność banków spółdzielczych a przekształcenia organizacyjno-biznesowe spółdzielczego sektora bankowego w Polsce [w:] Konkurecnyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, red. M. Poniatowski-Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; 177-200.
 • Jastrzębska W., Cyrek M., Kata R., Wosiek M.: Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego – między wizją a realiami, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016.
 • Kata R.: Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania spójności społeczno-gospodarczej regionów Polski Wschodniej, Finanse Komunalne, no.10(213), 2016; 5-16.
 • Kata R..: Zmiany w mikroekonomicznym i sektorowym modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVIII, z. 4, 2016; 131-138.
 • Czudec A., Kata R.: Processes of Regional Convergence in Poland in the Context of the Use of European Union Funds, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, vol. 14, no. 4, 2016; 715-737.
 • Kata R.: Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 4(76), 2015; 54-71.
 • Kata R.: Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 112, 2015; 47-62.
 • Kata R., Walenia A., Pyrkosz D.: Financial exclusion of the rural population in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development, no 4(38), 2015; 705-716.
 • Kata R., Cyrek M., Wosiek M., Potocki T., Jastrzębska, Strefa euro. Między sceptycyzmem a realizmem, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Kata R.: Dilemmas Related to Imposing Income Tax on Polish Agriculture [in:] Considerations about the Economy…, Oficyna. Wydawnicza SGH, Warszawa 2015; 69-97.
 • Kata R., Kusz D., Gędek S.: Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim [in:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2015, Wyd. PTE, 54-68.
 • Kata R.: Kredyty hipoteczne w Polsce w kontekście stabilności finansowej i makroekonomicznej,  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, t. XXII, Płock 2015; 183-196.
 • Kata R.: Bankowa obsługa rolnictwa w kontekście zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVII, z. 4, 2015; 123-130.
 • Kata R., Walenia A.: Financial exclusion farmers and entrepreneurs, Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 2(36), 2015;225-235.
 • Kata R.: Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 110, Wyd. SGGW, Warszawa 2015; 19-32.
 • Kata R., Kusz D.: Barriers to the Implementation of Instruments Assisting Sustainable Development of Agriculture, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 15, Issue 1, 2015; 239-248.
 • Kata R., Kusz D., Gędek S.: Macroeconomic Determinants of the Dynamics of Investment in Agriculture (case of Poland), Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 15, Issue 2, 2015; 171-178.
 • Kata R., Kołodziejczyk D., Czudec A., Gospodarowicz M., Lidke D., Łaguna W.: Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa 2014.
 • Kata R.: Działalność banków w sferze obsługi finansowej agrobiznesu w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 360, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014,; 82-90.
 • Kata R.: Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Euroregionu Karpackiego [in:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji (ed. B. Grzebyk, A. Walenia). Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2014; 68-81.
 • Kata R.: Dylematy opodatkowania rolnictwa w Polsce podatkiem dochodowym [w:] Rozważania o gospodarce (ed. D. Niedziółka), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014; 61-87.
 • Kata R.: Przekształcenia i rozwój bankowości spółdzielczej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 5, 2014; 88-94.
 • Kata R.: Społeczne aspekty w rachunku efektywności inwestycji komunalnych, Finanse Komunalne, no. 11(190), 2014; 5-13.
 • Kata R.: Innowacje a efektywność banków w obsłudze finansowej wsi i rolnictwa [w:] Innowacje w bankowości i finansach (eds. I. Pyka, J. Cichy), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 173, Katowice 2013; 189-201.
 • Kata R., Czudec A.: Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, no.5, 2013; 5-20.
 • Kata R.: Czynniki behawioralne determinujące korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 103, 2013; 53-66.
 • Kata R.: Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w Polsce, 2013, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 2, 2013; 144-151.
 • Kata R., Czudec A.: Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów – wzajemne relacje i ich znaczenie ekonomiczne, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 2, 2013; 58-63.
 • Kata R.: Bankowość relacyjna a dostęp rolników do usług finansowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 6, 2013; 243-264.
 • Kata R., Kołodziejczyk D., Czudec A., Gospodarowicz. M., Jabłoński M., Miś T., Smędzik-Jamroży K., Zając D.: Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • Kata R.: Determinants of Banks’ Competitiveness in Local Financial Markets, Finansowy Kwartalnik Internetowy eFinanse, vol. 8, nr1, 2012; 1-13.
 • Kata R.: Wpływ funduszy zewnętrznych na efektywność ekonomiczną gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 3, 2012; 156-161.
 • Czudec A., Kata R.: Metodyczne aspekty oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, no. 10, 2012; 5-20.
 • Kata R.: Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych [w:] Stabilność systemu finansowego – Instytucje, instrumenty, uwarunkowania, (eds.), A. Alińska, B. Pietrzak SGH, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012; 191-202.
 • Kata R.: Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego - metody oceny, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 96, 2012; 129-142.
 • Kata R.: Procesy globalizacji finansowej a dostęp gospodarstw rolnych do usług bankowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 29, 2012; 132-144.
 • Kata R.: Przesłanki oraz mikroekonomiczne determinanty korzystania przez rolników z kredytów bankowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, no. 5, 2012; 241-260.
 • Kata R.: Znaczenie kredytów bankowych w finansowaniu rozwoju rolnictwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. XIII, z. 2, 2011; 196-200.
 • Kata R., Zając D.: Role of Territorial Government in the Development of Agriculture and Non-Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas [in:] Rural Development: Quo Vadis?, ed. Z. Floriańczyk, Rural Areas and Development, vol. 8, 2011; 23-32.
 • Kata R.: Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 98, z. 2, 2011; 116-126.
 • Kata R.: Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 88, 2011; 127-139.
 • Kata R.: Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 98, z. 3, 2011; 73-83.
 • Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Kata R.: Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 4(22), 2011; 87-99.
 • Kata R., Zaręba L.: Wieloczynnikowa analiza rozwoju rynku bankowości detalicznej w Europie Środkowej i Wschodniej [in:] Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych, ed. J. Pietrucha, Studia Ekonomiczne, nr 80, Katowice 2011; 169-178.