Dr Tomasz Potocki

Contact details:

 • e-mail: tpotocki@gmail.com
 • address: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Room 312
 • Position:

 • Assistant Professor

Courses taught:

 • in English:
 • Financial Markets and Investment Strategy 
 • Sustainability and Corporate Social Responsibility 
 • in Polish:
 • Financial Advisory
 • Financial Markets and Investment strategies
 • Capital and Financial Markets
 • Securities Markets

Scope of scientific research:

 • Household finance and economics (issues: assessment of financial awareness and knowledge, effectiveness of financial decisions, effectiveness of financial education programs, systemic approach to increasing financial awareness and knowledge)
 • Welfare and development economics (issues: subjective approach to alleviating poverty,  Sen and Nussbaum’s Capabilities Approach, happiness economics)
 • Behavioral economics (issues: rationality of financial decisions, adaptability of decision heuristics, risk-challenged decisions, poverty-challenged decisions)

Scope of scientific research according to the JEL classification:

 • R20, D12, D14, I25, I32

International scholarships, internships and research visits:

 • 11.2012–03.2013 – Post-doc internship at the the Business School, University of Huddersfield, UK
 • 04.2012 – Teaching internship at the Faculty of Economics, University of Istanbul, Turkey
 • 05.2014 – Teaching internship at the Faculty of Economics, University of Saragossa, Spain
 • 11.2015 – Study visit to University of California, Berkeley, USA

Past and present functions:

 • Member of the Social Psychology Network, USA
 • Member of the Human Development and Capabilities Association, USA
 • Member of the ASECU Research Group, Greece
 • Reviewer for scientific journal ”Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”

Publications

 • Potocki, t. (2018). Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach  domowych o niskich dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Potocki, t. (2018). Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160/2018, p.151-168
 • Potocki, t. (2018b). Problem niestabilności finansowej na przykładzie gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich. Bezpieczny bank, nr 1(70)/2018, p. 95-123.
 • Potocki, T. (2016). Kompetencje finansowe [w:] Ł., Jabłoński (ed.) Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej (133-164). Wydawnictwo Cedewu, Warszawa
 • Potocki, T. (2016). Financial Capabilities and Poverty Alleviation: The Role of Responsible Financial Decisions  [in :] Vertigans, S., Idowu, S.O. (eds). Corporate Social Responsibility. Academic Insights and Impacts (23-44). Springer, New York
 • Potocki, T., Opolski, K. (2016). Metody podnoszenia świadomości finansowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 98: 255-275
 • Potocki, T. (2016). Poziom wiedzy finansowej wśród mieszkańców terenów peryferyjnych, zagrożonych ubóstwem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 437: 360-372
 • Potocki, T. (2016). The level of financial capabilities among poor households from rural region of Poland. Proccedings of the HDCA 2016 Conference, Tokio, Japan, dostęp: https://hd-ca.org/publications 
 • T.Potocki, K.Opolski (2015) Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk”– rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN Finanse Numer 1(8)/2015, s.43-70
 • T.Potocki, A.Rogozinska (2015) Art as an Investment in Poland – the first 20 years after the collapse of central planning economy. Finansowy Kwartanik Internetowy e-Finanse, vol 11 nr 3, 2015, s. 28 - 42.
 • T.Potocki (2015). Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia świadomości finansowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 395. s.274- 285
 • T.Potocki (2015). Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa – rola inkluzji finansowej i świadomości finansowej.. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 42. s.117- 139
 • T. Potocki (2015). Narodowe strategie edukacji finansowej w Unii Europejskiej [w:] K. Opolski, J. Górski (red.) Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (s.153-166). Warszawa
 • T. Potocki (2015). Corporate Social Responsibility in Poland – From Theory to Practice [w:] S. O. Idowu, R. Schmidpeter, Fifka, M.S. (red.) Corporate Social Responsibility in Europe. United in  Sustainable Diversity. Springer (s.245-270). New York
 • Kata, R., Cyrek, M., Wosiek, M., Potocki, T., Jastrzębska, W. (2015). Strefa Euro. Między sceptycyzmem a realizmem. Wydawnictwo Fachowe Cedewu. Warszawa 
 • Potocki, T., i Opolski, K., (2014). Dualizm decyzyjny w podejmowaniu ryzykownych decyzji. Ekonomika Organizacji i Przemysłu 10 (177), s.3-19
 • Potocki, T., (2014). Finansjalizacja i jej wpływ  na racjonalność indywidualnych decyzji finansowych. w: K. Opolski, J. Górski (red.) Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Wydawnictwo WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 273-285
 • Potocki, T., i Wierzbiński, B. (2014). Reputation Perception in Small to Medium-Sized Enterprises . Ekonomika Organizacji i Przemysłu 1 (768). s.11-30
 • Potocki, T. (2014) Altruism as a missing concept in economic rationality – the need for multidisciplinary perspective w: L.O’Riordan, S. Heinemann, P.Zmuda (red.) Corporate Social Responsibility:  Locating the Missing Link. Springer Gabler, s.127-147 
 • Potocki, T., i Wierzbiński, B. (2014). Rola badań poświęconych szczęściu w teorii ekonomii dobrobytu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 37. s.43-67
 • Czudec A., Jabłonski L., Potocki T. (2014) Regional wellbeing – limitations of economic and social indicators,–  dilemmas and challenges in regional development  research. w: F.S., Coppola Economia, Finanza e societa: scenari e nuovi equilibi (ebook edition), Giannini Editore 2014, Bari 
 • 2013
 • Potocki, T., i Opolski, K., (2013). Pojęcie racjonalności w naukach ekonomicznych z perspektywy ekonomii behawioralnej w: M. Ratajczyk (red.) Ekonomia – teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s.36-61
 • Janik, A., i Potocki, T. (2013) Wpływ decyzji banku centralnego na polski rynek międzybankowy w dobie kryzysu finansowego, w K. Opolski, J. Górski (red.): Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych w Warszawie, Warszawa, s.199-209
 • Potocki, T., i Świst, T., (2013) Stopa bezrobocia a poziom szczęścia Polaków w obliczu światowego kryzysu finansowego – geneza problemu badawczego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 31, s.359-272
 • Czudec A., I Potocki T. (2013).  Specific conditions of the development of rural regions: the case study of  podkarpacievoivodeship –  dilemmas and challenges in regional development  research. w: A., Corvino, F.S., Coppola (red.), Aspetti e misure  territoriali del benessere , Giannini Editore, Bari, s.69-97
 • Potocki, T., i Wierzbiński, B. (2013). The importance of trust and reputation on small and medium enterprises (SMEs) in their business activity, EBES Anthology, Istambul. s.64-75
 • Potocki, T. (2013). Subjective well-being in transition economies w L. Jabłoński, M.D. Gavriletea (red.), Selected issues of economic modernization: A Central-East European Perspective, Cracow University of Economics Foudation, Kraków, s. 15-39
 • Potocki, T., (2012). Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej, Ekonomia 31, Warszawa, s.71-96
 • Potocki, T., (2012). Zapewnienie ciągłości działania w zarządzaniu operacyjnym i ochronie reputacji przedsiębiorstw, Ekonomia 29, s.34-55
 • Potocki, T., i Wierzbiński, B. (2012). Znaczenie systemów jakości w działalności MSP i ich wpływ na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim,  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 28, s.357-370
 • Potocki, T., i Opolski, K., (2012). Znaczenie dokonań ekonomii behawioralnej w kształtowaniu polityki gospodarczej w A. Alińska, B. Pietrzak (redakcja) Stabilność systemu finansowego, Cedewu, Warszawa, s.255-273
 • Potocki, T., i Świst, T., (2012). Empirical test of the strong form efficiency of Warsaw Stock Exchange: The analysis of WIG 20 index shares, SEEJE 10 (2), Athens, s.155-172
 • Potocki, T., (2012). Effective teaching methods of multicultural students – challenges and directions w A. Pierścieniak (red.) Didactics at higher education institutions – efficiency of new methods of education, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s.7-27
 • Potocki, T. (2012). (Redakcja naukowa wydania polskiego) R.Koppel Inwestowanie a irracjonalny umysł, Cedewu, Warszawa
 • Potocki, T., i Opolski, K., (2011). The use of behavioral finance in Wealth Management, efinanse 7 (4), Rzeszów, s.55-65
 • Potocki, T. (2011). (Redakcja naukowa wydania polskiego) Mark P. Kritzman Paradoksy inwestycyjne – efektywne narzędzia budowy portfela aktywów finansowych, Cedewu, Warszawa
 • Opolski, K., Potocki, T. i Świst, T. (2011). Ograniczanie ryzyka odejścia klienta w obliczu kryzysu finansowego – skuteczne strategie segmentacyjne klienta zamożnego, Ekonomia 26, Warszawa 12.2011, s.45-58
 • Potocki, T. (2011). Ciągłość biznesu jako sposób ograniczenia ryzyka operacyjnego, w K. Opolski, M. Waśniewski, Zarządzanie jakością i ryzykiem w służbie zdrowia, Cedewu, Warszawa , s. 67-77
 • Potocki, T., i Świst, T., (2011). (Redakcja naukowa wydania polskiego) H.Rachlin Sztuka samokontroli, Cedewu, Warszawa
 • Opolski, K., Potocki, T. i Świst, T. (2010). Bankowość dla Bogatych - Wealth Management, Cedewu, Warszawa
 • Potocki, T., i Opolski, K., (2010). Sposoby pomiaru bogactwa narodów w obliczu zmieniającego się otoczenia ekonomiczno-społecznego świata, efinanse 6 (3), Rzeszów, s.1-10
 • Potocki, T. (2010). Wyzwania jakości w kształceniu wyższym w G. Ślusarz (redakcja), Podnoszenie kompetencji dydaktyczno-naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s.9-23
 • Opolski, K., Potocki, T. i Świst, T. (2010). Teorie inwestycyjne a zarządzanie bogactwem w instytucjach Wealth Management, , Bank i Kredyt, Warszawa, s.77-101
 • Potocki, T., i Opolski, K., (2010). Kryzys i jego wpływ na bogactwo narodów, Mazowieckie Studia Regionalne 4, Warszawa, s.53-65
 • Potocki, T., i Świst, T., (2010). (Redakcja naukowa wydania polskiego) T.Hens, K.Bechmann Psychologia rynku dla doradcy finansowego Cedewu, Warszawa