Professor Jerzy Kitowski

Contact details

 • phone: +48 17 872 16 94 
 • e-mail: kitowski@univ.rzeszow.pl
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 204 

Scientific research: 

 • G17 Financial Forecasting and Simulation
 • G32 Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
 • G33 Bankruptcy; Liquidation
 • C58 Financial Econometrics

Publication

 • Kitowski J.,  Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw – bariery wiarygodnego stosowania, [w:] Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy (ed. by R. Bercik, R. Borowiecki, M. Dudka, M. Nowicka-Skowron). Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2016, p. 223-234. ISBN 978-83-7464-876-9.
 • Kitowski J., Rola kryterium płynności finansowej w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”  Wrocław 2016, No. 440, p. 268-277. ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041; ISBN 978 -83-7695 -595 -7.
 • Kitowski J., Rola kryterium rentowności w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2015, no. 3/1, p. 225-241. ISSN 2084-5189.
 • Kitowski J., Metody dyskryminacyjne w badaniu sprawozdań finansowych. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 74, t. 2”. Szczecin 2015, s. s. 103-116. ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • Kitowski J., Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, pp. 238. ISBN 978-83-7996-156-6.
 • Kitowski J., Metodyczne aspekty ujęcia płynności finansowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [in:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka (ed. by A. Kopiński, T. Słoński), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” No. 365. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, p. 90-102. ISBN 978-83-7695-407-3; ISSN 1899-3192.
 • Kitowski J., Metody oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw - „upadłość" metod [in:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji (ed. by P. Dziwiński, H. Howaniec, Z. Malara, W. Waszkielewicz). Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2014, p. 47-55. ISBN 978-83-7464-706-9.
 • Kitowski J., Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych [in:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka (ed. by A. Kopiński, A. Bem), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” No. 326. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, p. 104-114. ISBN 978-83-7695-412-7; ISSN 1899-3192.
 • Kitowski J., Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 66”. Szczecin 2014, p. 345-360. ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • Kitowski J., Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości firmy. „Zarządzanie i Finanse” 2013, no. 4, p.. 3, p. 197-213. ISSN 2084-5189.
 • Kitowski J., Bariery oraz nowe nurty metodyczne w konstrukcji modeli oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [in:] Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja – zarządzanie – analiza  (ed. by R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, p. 303-320. ISBN 978-83-62511-13-6.
 • Kitowski J., Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych. „Nauki o Finansach” no. 4. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, p. 71-80. ISSN 2080-5993.
 • Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [in:] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji (ed. by D. Zarzecki). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No.r 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 59”. Szczecin 2013, p. 155-166. ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. „Zarządzanie i Finanse” 2012, no. 4, p. 263-286. ISSN 2084-5189.
 • Kitowski J., Próba oceny efektywności finansowej działalności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce [in:] Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek (ed. by R. Borowiecki, M. Dziura). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, p. 369-388. ISBN 978-83-62511-86-0.
 • Kitowski J., Metodyczne aspekty oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym [in:] Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań (ed. by D. Zarzecki). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 50”. Szczecin 2012, p. 283-293. ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • Kitowski J., Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce [in:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (ed. by B. Namyślak). „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego”, vol. 19. Wrocław 2011, p. 23-39. ISBN 978-83-62673-10-0.
 • Kitowski J., Uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych [in:] Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań (ed. by A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, p. 755-770. ISBN 978-83-62511-95-2.
 • Kitowski J., Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie [in:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” no. 88 (2011). Wyd. SGGW, Warszawa 2011, p. 41-57. ISSN 2081-6979.
 • Kitowski J., Analiza finansowa – bariery dydaktyczne (w świetle krajowej literatury przedmiotu) [in:] Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość (ed. by A. Gospodarowicz). „Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, p. 55-63. ISBN 978-83-7695-144-7.
 • Kitowski J., Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody Edwarda Altmana w krajowej literaturze przedmiotu [in:] Rachunek kosztów i pomiar dokonań (ed. by E. Nowak, M. Nieplowicz). „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” no. 182. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, p. 217-227. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7692-125-6.
 • Kitowski J., Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw [in:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością (pod red. D. Zarzeckiego). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 639”. Szczecin 2011, p. 71-80. ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • Kitowski J., Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw [in:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw (ed. by S. Wrzosek). „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” no. 172. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, p. 351-364. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-160-7.
 • Kitowski J., Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [in:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” no. 158, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka (ed. by B. Bernaś, A. Kopiński). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, p. 205-220. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-128-7.
 • Kitowski J., Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu) [in:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” no. 158, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka (ed. by B. Bernaś, A. Kopiński). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, p. 192-204. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-128-7.

Grants and research Project

 • head of research Project Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta w lecznictwie stacjonarnym, projekt nr: NN 113 365340. 

International visits and internships

 • University of Melbourne (2014)

Membership in associations, scientific organizations and editorial committees

 • editor of „Scientific Work Faculty of Economics, University of Rzeszow" - a series of Monographs and Studies,member of the Central Committee of The Economic Knowledge Contest Polish Economic Society

Cooperation

 • member of Supreme Employment Council at the Ministry of Labour and Social Policy,
 • chairman of the Regional Employment Council,
 • member of the Panel of Experts in project „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.