Dr Paulina Filip

Contact details

 • phone: +48 17 872 1688 
 • e-mail: paola@ur.edu.pl
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-201

Scientific research

F36 Financial Aspects of Economic Integration
 • F38 International Financial Policy: Financial Transactions Tax; Capital Controls
 • F65 Finance
 • G23 Non-bank Financial Institutions. Financial Instruments .Institutional Investors
 • G32 Financing Policy. Capital and Ownership Structure. Value of Firms

The main contractor (key investigator) on the following research projects

 • European Integration in Central Europe: the Experience of Visegrad countries.Grant with the financial support of the International V4,international grant financed by Visegrad Fund, No 6L450035/5, sub-contractor
 • Support for regional cross-border e-cooperation, Crossborder Cooperation Programme Poland - Slovak Republic 2007-2013, No WTSL.02.03.00-84-147/10-0 - manager.
 • European Business Competence * Licence, the project European business competencies workers from the Podkarpackie Province, 2HO2C06483, IMC Poland, investigator
 • The impact of the use of business intelligence applications on the financial standing of enterprises, VEGA c. 1/0562/14, co-contractor

Foreign experience

 • Programs Erasmus +, Erasmus, Socrates - lectures within the LLP Erasmus. Lectures in the field of finance, modern forms of financing, corporate finance. Universities in Europe: Universdad de Zaragoza,Escuela de Emresariales de Huesca, Spain (2006),Szent Istvan University Goodolo, Hungary (2007 ), Univesity Sakarya, Turkey (2008)
 • United Kingdom, University of East England (2011) – Norwich Institute for Language Education RU CLL Content and Language Integrated Learning, integrated academic courses. 
 • United States of America, Ohio State University (2011) - College Educational Studies, Columbus. Scientific and educational internship implemented in leading research center. Some research internship also included a visit to The Ohio Industry Research and Development Center. 
 • Germany, Humboldt University Berlin (2014), Trainee Programme. Sniffer dog- creator of innovation, Regional Development Agency Poland, courses, study visit.
 • Australia, University of Melbourne (2014), Melbourne Graduate School of Education Internship program: UR - modernity and the future of the region; scientific internship, study visit.

Cooperation with economic practice and institutions

 • The Accountants Association in Poland
 • The Polish Agency for Enterprise Development (PARP)

Membership in associations and scientific organizations

 • Association of Accountants in Poland, Branch Podkarpackie
 • Polish Association for the Promotion of Entrepreneurship.
 • Polish Economic Society

Publications

 • Filip P ,Myshchyshyn  O., Attempts to modeling reliability of commercial bank , Economic Spectrum , Economic Spectrum, Scientific on-line journal about Economy and Economics, Volume X, no. 4/2016, CAESaR – Center for education, science and research,s.19-26
 • Grzebyk M, P. Filip, J. Lorbiecka, Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, Zeszyty Naukowe. Współczesne Problemy Zarządzania, s.35-46
 • Banociova A, Andrejowska A, Filip P, Grzebyk M., Tax system in the Slovak Republic and Poland Transactions of the Universities of Kosice, nr 2/2016, s.1-8
 • Klatt M, Filip P, Grzebyk M, Understanding youth transition system in Poland through the analysis of partnerships between vocational upper secondary schools and industry, Journal of Youth Studies,vol.18,no 9,2015 s.1187-1203
 • Filip P, Identifying sources of SMEs financing in selected countries of the European Union. approach and limitations, Economic Spectrum, Scientific on-line journal about Economy and Economics, Volume X, no. 1/2015, CAESaR – Center for education, science and research,s.19-26 
 • Filip P., Standing finansowy przedsiębiorstwa a skuteczność funkcjonowania systemu finansowo-księgowego[w] Business Intelligence w procesie zarządzania organizacjami produkcyjnymi i usługowymi,: [Red:] Dugas Jaroslav – Bratislava, Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 92-106
 • Stec M., Filip P., Grzebyk M., Pierścieniak A. ,,Socio-economic development in EU member states - concept and classifications, Engineering Economics, Vol 25, Nr 5 (2014), 2014 r,s.504-512, 
 • Filip P.: Strategies of financing and capital allocation at Polish enterprises under crisis conditions, Actual Problems of Economics, №11(161), Kiev 2014, s.179-185
 • Filip P ,Supporting small and medium sized enterprises in the background available sources of fin,ancing, Zborník vedeckých prác Katedry Ekonómie a Ekonomiky ANNO 2012, Prešovská univerzita v Prešove, 2012,ISBN  978-80-555-0608-1 ,on-line,s.56-67
 • Klatt M,  Filip P, Grzebyk M, Understanding youth transition system in Poland through the analysis of partnerships between vocational upper secondary schools and industry, Journal of Youth Studies,2014, , DOI: 10.1080/13676261.2015.1020938. 
 • Filip P, Znaczenie kapitału finansowego w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Modern Management Review, MMR, vol. XIX, 21 (4/2014), October-December 2014, s.61-71
 • P.Filip, M.Grzebyk, R.Nesterowicz, B.Sowa, Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej Ewidencja Sprawozdawczość. wyd.Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014,s.1-314
 • Filip P, Grzebyk M, Zewnętrzne formy finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu [w:] Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, praca zbiorowa pod red.A. Pruska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, WSGiZ Kraków, Kraków - Mielec 2013, s.133- 145
 • Filip P, Wykorzystanie zewnętrznych form finansowania, jako element zarządzania przedsiębiorstwem [w] Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013,s.57-67
 • Filip P, Sytuacje kryzysowe a pogorszenie wizerunku jednostki sektora publicznego[w] Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, red.K.Malicki, Internetowa Promocja Nauki, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013,s.407-424
 • Filip P, Grzebyk M, Wykorzystanie metod aktywizujących w dydaktyce szkoły wyższej w grupie studentów kierunków biznesowych [w:] Dydaktyka szkoły wyższej - efektywność nowych metod kształcenia, Editor-Mitel, Rzeszów, 2013, s.27-44
 • Filip P, Grzebyk M, Implementation of activating teaching methods in higher education business studies as case study[in :]Didactics at higher education institutions-efficiency of new methods of education, Editor-Mitel, Rzeszów, 2013 ,s.27-44
 • Filip P, Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce.[W] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Przedsiębiorczość i edukacja nr 6,Uniwersytet Pedagogiczny ,Warszawa- Kraków 2013 ,s.128-140
 • Grzebyk M, Filip P, Postrzeganie reputacji wśród mikroprzedsiębiorstw w procesie zarzadzania i budowania trwałych relacji biznesowych, Przedsiębiorstwo i region nr 5/2013 nt Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s.56-64
 • Filip P, Grzebyk M (red), Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej, Internetowa Promocja Nauki, seria Nauka dla gospodarki, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012,s.1-566
 • Filip P.:Venture capital as alternative form of financing enterprises, Нацioнальна Академiя Наук Украiни ), Iнститут Регiональних Дослiджень, Эбiрник наукових праць, Випуск 4 (96), Львiв-2012 s.423-431
 • P.Filip, M.Grzebyk, Kapitał intelektualny a strategie rozwoju przedsiębiorstw [w:] Pracownicy jako akcelerator-teoria i wyniki badań, pod red. Farkasova E, Krupa W. K, Skotnyy P, Koszyce- Rzeszów, 2012, s.172-196
 • P.Filip, Obce źródła finansowania w działalności przedsiębiorstw MSP [w:]Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej, red P.Filip, M.Grzebyk ,Internetowa Promocja Nauki, seria Nauka dla gospodarki, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012,s.53-69
 • M. Grzebyk, P. Filip, Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 183-190
 • P. Filip, Franczyza jako system współpracy i finansowania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna, nr 246,Wrocław 2012, s.65-75.
 • Filip P., Finansowanie MŚP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik ograniczający bariery kapitałowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 168,Ekonomia.tom.1,Wrocław 2011,s.110-118 
 • Filip P., Rentowność i efektywność działania przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 182, Wrocław 2011, s.150-159
 • Filip P, Grzebyk M, L. Kaliszczak, Development of the small and medium enterprises in Poland  in comparison with European Union member states, Prace Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Monografie i Opracowania nr 10, Rzeszów 2011, s.1-189
 • Filip P., Modern methods of financing small and medium enterprises, Hradec Economic Days 2011,Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Kralove,2011,s.68-72
 • Filip P., Зовнiшне iнвестуванння малого та середнього бiзнесу, Coцiaльно-економiчнi пpоблеми сучасного перiоду Украiну, Управлiння фiнансовими Pесурсами Pегiону, Нацioнальна Академiя Наук Украiни , Iнститут Регiональних Дослiджень, Эбiрник наукових праць, Випуск 3 (89), Львiв-2011, s. 105-111