Dr Ewelina Rabiej

Contact details

 • telefon: 17 872 1645
 • e-mail: erabiej@univ.rzeszow.pl
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Scientific research

 • F4 – Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance
 • H5 – National Government Expenditures and Related Policies
 • I1 – Health
 • L3 – Nonprofit Organizations and Public Enterprise
 • L5 – Regulation and Industrial Policy
 • M4 – Accounting and Auditing
 • O1 – Economic Development
 • O5 – Economywide Country Studies

Publications

 • Rabiej E., Funkcjonowanie niepublicznych podmiotów leczniczych w modelu Beveridge’a – w aspekcie reformy polskiego systemu ochrony zdrowia (w:) Przedsiębiorczość w służbie zdrowia. Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Warszawa 2016, s. 15–20.  
 • Rabiej E., Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego – narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego? (w:)  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Nr 43 (3/2015), red.  M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski,  Rzeszów 2015, ISSN 1898-5084, s. 151–162  
 • Rabiej E., Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia – szansa czy zagrożenie dla województwa podkarpackiego? (w:) Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Nr 38 (2/2014), red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski,  Rzeszów 2014, ISSN 1898-5084, s. 211–223 
 • Rabiej E., Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-916-8, 196 s.
 • Rabiej E., Formy organizacyjne podmiotów leczniczych – uwarunkowania prawne i ekonomiczne (w:) Przedsiębiorstwo i Region. Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów, Nr 5/2013, red. R. Fedan, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISSN 2080-458X, s. 100–108
 • Rabiej E., Sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej w świetle przekształceń własnościowych w sektorze ochrony zdrowia (w:) Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ISBN 978-83-7252-553-6, s. 246–256

Research projects

 • Kalkulacja kosztów projektów informatycznych, 2015, project realized in the framework of Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (principal investigator)
 • Analiza systemu księgowości w kierunku wykorzystania technik rachunkowości zarządczej w projektach informatycznych, 2014, project realized in the framework of Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (principal investigator)
 • Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta  w lecznictwie stacjonarnym, 2011-2012,  The National Science Centre, NN 113 365340 (principal investigator)

Cooperation with economic practice and institutions 

 • cooperation with the business: ASSECO Poland S.A., IDEO Sp. z o.o. (in the framework of research projects) 
 • cooperation with health care organizations: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Rzeszowie, Centrum Medyczne MEDICOR Sp. z o.o. w Rzeszowie (in the framework of research projects) 
 • cooperation with government: The functioning of the non-public health care organizations in Beveridge’ model – in the context of the reform of the Polish health care system – speech in the Sejm RP at the invitation of Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (2016)