Dr Bożena Sowa

Contact details

 • telefon: 17 8721612
 • e-mail: bozenas@univ.rzeszow.pl
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Scientific research

 • G 280

Publications

 • Bożena Sowa, Skutki podatkowe dla stron transakcji leasingowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing Nr 280 z 2011 r., Zeszyt Nr 18 (2/2011), s. 159-168, p-ISSN-1234-3706,
 • Bożena Sowa, Przychody podatkowe osiągane przez osoby fizyczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – analiza wybranych aspektów, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Zarządzanie i Marketing Nr 285 z 2012,  Z. 19 (3/2012); s. 95-118, p-ISSN-1234-3706,
 • Bożena Sowa, Sposoby ograniczania indywidualnego ryzyka bankowego – analiza wybranych aspektów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012, Nr 96, s. 209-219, ISSN 2081-6979,
 • Bożena Sowa, Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych - różnice między polskim prawem bilansowym a MSR/MSSF [w:] Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy pod red. Heleny Żukowskiej i Bogny Sawickiej, Wyd. KUL Wydział Nauk Społecznych, Lublin 2012, s. 349 - 372, ISBN 978-83-7702-427-0,
 • Bożena Sowa, Podatek akcyzowy na tle innych form opodatkowania konsumpcji [w:] MODERN MANAGEMENT REVIEW MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013), April-June 2013, s. 69-84, p-ISSN 2300-6366), e-ISSN 2353-0758, 
 • Bożena Sowa, Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt nr 37 (1/2014), Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, s. 454- 477, ISBN 978-83-7996-020-0, ISSN 1898-5084, 
 • Bożena Sowa, Налоговая Система Полши и налогообложение хозяйственной деятељности физиҹеских лис [w:] Потенциал предприниматељства в Пољше и Украине: механизмы и регулирования, под редакцией академика д.э.н. прфессора Буркинскоґо Б.В. д.и.н., прфессора Вежбеньса В., wyd. Ѓосударственная  Высшая Tехнико - Экономическая Школа в Ясослве (Йнститут Экономики и Управления), Йнститут проблем ринка и экономико экологических исследований НАН Украины, Одесса, Ярслав 2014, s. 37-52, ISBN 978-83-63909-43-7; ББК 65.290 УДК 334.722:330.341 M Э40,
 • Bożena Sowa, Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług [w:] Košická bezpečnostná Revue nr 1/2014 (afiliacja: UR), Polročnik VŠBM v Košicach, Evidenčne čislo MK SE:EV 4234/10; ISSN 1338-4880 (tlačenĕ wydanie); ISSN 1338-6956 (online); s. 178-191, 
 • Bożena Sowa, Ewidencja przychodów i pomiar wyniku finansowego [w:] Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Renata Nestorowicz, Bożena Sowa, Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja i sprawozdawczość (monografia), wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 191-212, ISBN 978-83-7996-049-1 (1045),
 • Bożena Sowa, Czynniki kształtujące cenę benzyny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat [w:] Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Bezpieczeństwo -  Edukacja - Gospodarka. Ochrona Środowiska. Polityka - Prawo - Technologie (monografia). Red. naukowa: P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i inni, Wyd. Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2014, s. 655-670; ISBN: 978-83-64541-02-5,
 • Bożena Sowa, Podatek dochodowy w działalności gospodarczej przedsiębiorstw [w:] Bezpečnostné Forum 2015, Volume of Scientific Papers, Volume of Scientific Papers. II. Volume: European Security space in  the Context of Ukraine Crisis, s. 628-640. Wyd.  Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici- Belianum (format A 5, Issue First, 364 pages), ISBN: 978-80-557-0849-2,
 • Bożena Sowa, Paweł Dziekański, Zasady podatkowe jako wyznaczniki racjonalnego systemu podatkowego [w:] Cobpemeнный Нayчый Becтниk, Hayчнo - тeopeтичecкий и практический җyрнал, Ceрия: Экономические наyки Ґосyдарственное yправление (Rosja), Nr 4 (251) 2015, Pycнayчкнига, 2015, Ҝолектив aвторов, 2015, s. 112-123, ISSN 1561-6886,
 • Bożena Sowa, Zarządzanie kryzysowe jako element finansów publicznych [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu. Tom II. Bezpieczeństwo publiczne, pod red. Zbigniewa Grzywny,  Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2015, s. 445- 472, ISBN: 978 - 83 - 64590 - 27 - 6; 978 - 83 - 64590 - 33 – 7,
 • Paweł Dziekański, Bożena Sowa, Environmental protection policy of the local government in direction of balanced development – essence, programme, finance. News of Science and Education (Economic Science Law), Nr 9 (33) z 2015 r., s.104 –119, Publisher: Science and education Ltd, Sheffield, UK Registered Number: 08878342, ISSN 2312-2777,
 • Bożena Sowa, Małgorzata Wilczyńska, FINANCING AND FINANCIAL MANAGEMENT IN A COMPANY. SOME ASPECTS (tłum. Finansowanie i zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie) [w:] Regionální Rozvoj Mezi Teorií a Praxí, nr 3/2016, s. 42- 54,  ISSN 1805-3246,
 • Bożena Sowa, Paweł Dziekański, Elementy kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa [w:] Naukovy Visnyk Chernivetskoho universitetu : Zbirnyk Naukovyh prats. Vyp. 773-774. Ekonomika. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2016,s. 78-84;  ISSN 2519-240X, УДК 336.011,
 • Małgorzata Wilczyńska, Bożena Sowa, Capital and operating leases [w:] Perspectives  -journal on economic issues, s. 95-104, Rok 2016, numer 1, Volume 3, rocznik 2 (półrocznik), ISSN: 1339-8245.