Professor Eliza Frejtag-Mika

Contact details

 • Ph.: 48 17 872 16 77
 • E- mail: (office) zeiop@ur.edu.pl

Scope of research (according to JEL classification)

 • History of Economic Thought – B1, B2
 • Economic Methodology - B4
 • Monetary Policy – E52
 • International Capital Movements and International Business – F2, F 21, F210
 • Economic Impacts of Globalization  – F6, F63, F65
 • Business Economics – M2, M21
 • Innovation, R&D, Technological Change, Intellectual Property Rights – O3, O33
 • State and Local Government. Budget and Expenditure – H72

Research grants and projects 

 • International Capital Movements Into / Out of Poland and Balance of Payments, and Economic Competitiveness. Grant No. 0269/H02/2005/29 of 19.08.2005; project manager. 
 • Global and Regional Conditions of Economic Development. A research project as part of statutory activities, Radom University of Technology 2007-2009, project No. 2437/09/P, stages I-III; project manager.
 • Impact of Research Projects on Development of Human Capital and Competitiveness of Microenterprises, a research project under COST A23 (European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research), COST /54/2007, 2007-2008; project manager. 
 • Global Cooperation for Development. A research project as part of statutory activities, Radom University of Technology 2010- 2012, Project No. 2813/11/P; project manager. 

Research visits abroad (international scientific conferences)

 • Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Volos, Greece, August 30 – September 3, 2006.
 • 18th Congress of Political Economists (COPE) International: 4’E’s Economic Development, Environment, Energy and Ethics in a Global Economy, Berlin, July 14-21, 2007.
 • Regional Science Association International (RSAI) World Congress 2008, World Integration, Emerging Countries, Lagging Regions, Sustainability, Sao Paolo, Brazil, March 16-19.
 • 20th Congress of Political Economists (COPE) International: The Key Factors of Business and Socio-Economic Development, Dubai, July 10-17, 2009. 
 • 21st Congress of Political Economists (COPE) International, Economy and Economics after the Crisis, Honolulu, Hawaii, July 10-17, 2010. 

Scientific projects commissioned by scientific and economic institutions 

 • Reviews of applications for research grants awarded by the Ministry of Science and Education, Warsaw 2000-2011 (confidential)
 • Reviews for the Institute of Economics, University of Łódź Research Bulletins “Gospodarka w praktyce i teorii” (Economic Practice and Theory), Łódź 2013
 • Reviews for the scientific journal "Central European Review of Economics & Finance", Faculty of Economics, K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. 2011-2016.

Organisational activities 

 • 2014-2017 Editor-in-chief of 'Przedsiębiorstwo i Region' (Enterprise and Region) journal, Faculty of Economics, University of Rzeszów
 • 2016 Member of the Committee evaluating applications to open doctoral procedures
 • 2011-2016   Member of the Scientific Committee of "Central European Review of Economics & Finance" journal, Faculty of Economics K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
 • 2005-2016   Member of the International Congress of Political Economists (COPE)
 • 2005- 2016 Member of the European Regional Science Association (ERSA)
 • 1993 - 2013 Member of the Faculty of Economics Board, Radom University of Technology
 • 1993 - 2012 Chair of Doctoral Dissertation Committees, Faculty of Economics Board, Radom University of Technology 

Major awards, distinctions and medals 

State distinctions 

 • Bronze Cross of Merit, 1991
 • Gold Cross of Merit, 2001
 • Medal of National Education, 2002

Publications:

 • Frejtag-Mika E., Mika T., Polskie doświadczenia w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, [w:] Polskie doświadczenia w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, SGH w Warszawie, 2016.
 • Frejtag-Mika Eliza, Sieradzka K., Reformy strukturalne jako antidotum na nierówności społeczne, [w:] “Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 48(4/2016), 2016.
 • Frejtag-Mika E., Kryzys finansowy jako źródło zagrożeń depozytów bankowych, [w:] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015.
 • Frejtag-Mika Eliza, Sieradzka K., Significance of Corporate Social Responsibility in the competitive economy, [w:] “Przedsiębiorstwo i region”, 7/2015.
 • Frejtag-Mika E., Spór o drogi wyjścia z pułapki płynności i deflacji, [w;] Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, 2014.
 • Frejtag-Mika E, Sieradzka K., Niestabilność finansowa i rozwojowa regionów a dobrobyt społeczeństw lokalnych, [w:] “Ekonomia i Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, nr 4, Białystok 2014. 
 • Frejtag-Mika E., Globalizacja – pojęcie i konsekwencje społeczno -   gospodarcze, [w:] M. Gajowiak (red.), Makroświat. Podręcznik z zadaniami do makroekonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • Frejtag-Mika E., Myśl liberalna a dylematy rozwoju w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski (red.), Gospodarka w dobie globalnego kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Oeconomica Nr 281, Łódź 2013.
 • Frejtag-Mika E., Kreatywność kapitału intelektualnego – kooperacja czy konkurencja w B&R, [w:] W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, Folia Oeconomica Nr 268, Łódź, 2012. 
 • Mika T., Frejtag-Mika E., Fuzje i przejecia w warunkach liberalnej gospodarki, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Frejtag-Mika E., Miejsce Europy w świecie wysokiej entropii – stabilizacja czy rozwój?, [w:] S. Bukowski (red.), Konwergencja gospodarcza miedzy wybranymi regionami w Polsce i krajami Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2011. 
 • Mika T., Frejtag-Mika E., Czy kryzys finansowy dowodzi irracjonalności globalizacji?, [w:] D. Zarzecki, Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011. 
 • Frejtag-Mika E., Mika T., Is the Financial Crisis Proof that Globalization is Irrational?, [in:] I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski (ed.), The World Economy: Contemporary Challenges, Difin, Warszawa 2011.
 • Frejtag-Mika E., Intellectual Capital in Conditions of Cooperation and Competitiveness in R&D Sector – Dilemmas of Choice, [in:] E. Frejtag-Mika (ed.), Economy of Growth. Knowledge based Economy. Monograph, Politechnika Radomska, Radom 2011.
 • Frejtag-Mika E. (ed.), Economy of Growth. Knowledge based Economy. Monograph, Politechnika Radomska, Radom 2011.