Professor Agata Pierścieniak

Contact details

 • phone : (17) 872-16-82, (17) 872-16-77
 • e-mail: apier@ur.edu.pl
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, D1 -118

Social networking site for scientists and researchers

Scientific research (JEL code)

 • Business Administration, Strategic Management, Organization, Organizational Behaviors – M10, M13, L15,  L2
 • Personnel Economics- M5, M12, J24 
 • Interorganisational cooperation, networks – L14
 • Nonprofit Organizations and Public Enterprise – L3

Grants and research projects

 • International project research: “Interactions of Higher Education Reform, Skill Mobility and Brain Gain: Empirical Investigation on EU Bologna Process”  Coordinator: Hitotsubashi University, Japonia  (prof. Yukari Matsuzuka). Duration: 2012-2013 Nature of participation: researcher.
 • International scientific project: "International Human Resources Management" 2013-2014 carried out by the West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration, Romania and the Faculty of Economics of the University of Rzeszów. Duration: 2013-2014. Nature of participation: Coordinator of the Polish side.
 • Leonardo da Vinci. The project "Improving Project Management capabilities in absorption of European founds" No. LLP-LdV / PLM / 2012 / RO / 30. Time commitment: 2013. Nature of participation: expert in the area of cooperation between science and practice.
 • Project “Development of the University of Rzeszow opportunity for the region” (UDA-POKL.04.01.01-00-426 / 08-01). Human Capital Programme funded by the National Center of Research and Development (NCBiR) and EU funds. Duration: 2009-2014. Nature of participation: administrative coordinator.
 • FP7 European Funds "(PSI-CONNECT no. 22691) Policy-Science Interactions: connecting science and policy through innovative knowledge Brokering.
 • Implementation period: 2011/2012. Nature of participation: Coordinator of the task Sandomierz / cooperation with the Centre for Systems Solutions in Wroclaw.
 • Project  “Development of didactic potential of UR at European level“(UDA-POKL.04.01.01-00-094 / 09-00). Human Capital Programme financed by the National Center of Research and Development (NCBiR)  and EU fund. Duration: 2009-2012. Nature of participation: Project manager.
 • Project “Strengthening the institutional system for implementation of the Regional Innovation Strategy in 2007-2013 in the province Podkarpackie" implemented by the TQL Company. Human Capital Programme, Activity 8.2.2. Duration: 2011. Nature of participation: expert (preparation workshop program topic: cooperation,  conduct  8 workshops), researcher topic: cooperation.
 • Institutional grant Rzeszow University (DN-062/1 / Dec / 2010) Topic: Determinants of structural solutions in local government units. Implementation period: 2010/2011. Nature of participation: Head of the grant.

Functions performed

 • Member of the Committee. Research Personnel Development and International Relations at the Faculty of Economics (from 2008 to present).
 • Research tutor in chapter "Innovation management" acting within the framework of the Scientific Society of Business Leaders at the Faculty of Economics UR (from 2010 to present).
 • Competition Manager "Visions organizations XXI Century" in 2012.

Reviewer of scientific articles in journals

 • The International Journal of Human Resources Management (ISSN 0958-5192 (Print), 1466- 4399 (Online) IF 0.792) (in 2015. - 3 Reviews, 2016- 2 reviews)
 • Praxeology 2014 (No. 155).
 • Africa Education Review (2015 - 2 reviews)
 • Associate Editor Journal "Enterprise and Region" from 2015- present (5 points MNISW / 2016).

Membership in associations and scientific organizations

 • Polish Economic Society, a member of the association since 2010.
 • Academy of Management, a member of the association from 2013.
 • Europan Academy of Management EURAM - a member of the association from 2014.
 • Cooperation with economic practice and institutions: 
 • Provincial Labour Office in Rzeszów.
 • Marshal's Office in Rzeszow.
 • TQL- training and consulting company.
 • Centre for Systems Solutions Wroclaw.
 • Mori Arinori Center for Higher Education and Global Mobility (Tokyo).

Fellowships and Study Visits

 • Fellowship in Warsaw School of Economics; College of Management and Finance, Institute of Management, Department of Management in Economy, Warsaw; Financing: EU founds (II-V 2015)
 • Erasmus + Programme, West University of Timisoara (Romania); Job shadowing: scientific research, implementation of international scientific projects and scientific development, observation of good practices of cooperation between the University and business. Mentor: Assoc. Prof Denisa Abrudan, West University of Timisoara (IV 2014)
 • Fellowship Hitotsubashi University, Japan. Observation of teaching methods, administrative solution and research programs at the Universitiy in Japan. Host professor: prof  Yukari Matsuzuka,  Hitotsubashi University.  I was  involved in the project “International Interactions of Higher Education Reform, Skills Mobility and Brain Gain: Empirical Investigation on EU Bologna Process” coordination by prof.  Yukari Matsuzuka (V 2012)
 • Internship in College of Charleston South Carolina, USA  and  Nebraska Wesleyan University, Nebraska, USA. task: learning methods of teaching, scientific research, understanding of the determinants of cooperation between science and business from the USA perspective(X 2011)
 • Study visit Huddersfield University, Great Britain. Task:  the diagnosis of conditions collaboration of science and business from  Great Britain perspective, learning the organization of events in collaboration university-business) (IV 2010)

Education and training

 • CEE Webinars Elsevier SCOPUS (5 webinars in 2016).
 • SciWrite in the Science, the course of preparation of scientific articles - on line, Stanford University (Oct-Nov 2013, English, 60h).
 • BRING Social Science economy - training in science and business cooperation and commercialization of research (XI2012-II2013, Polish, 60 h).
 • Using simulation in didactic business subject - Training in Arcadia University, Philadelphia, USA (IV-V 2012 English).
 • School of Management Trainers MATRIK, Krakow, Poland (November 2011-II 2012 Polish 120 h) Certificate: International Certificate Management Trainer -  PEARSON EDEXCEL.
 • Train-the-Trainer seminar Spring. 2012. International Symposium Trainers Marketplace- simulation game, running a business. University of Tennessee, USA. Trainer Marketplace - Certification (IV-V 2012).
 • Workshops coaching simulation games: Your hotel, My time, Fish business, Lord valley, Rzeszow, (October, 2012, Polish, 77h).
 • RUIT 2012: A Course in ICT for Lecturers, NILE Norwich, United Kingdom. The use of modern methods of education (XI 2012 English, 80 h).
 • Working with Multi-National Groups - workshop, Rzeszow. Preparing for teaching in groups between cultures - the culture of Europe and Asia. (June, 2011, and 2012 English, 120 h).
 • RUCILI - 2010, 2013, NILE Norwich, United Kingdom. Methodology CLIL in the universities. New challenges for graduate education. (X 2010 X 2013 English, 110 h).
 • Workshops - Creating syllabus-international perspective. Rzeszow. Workshop preparation of syllabuses - Finland, Romania, United Kingdom, Japan. (IX 2010 IX 2012 English, 76h).

Selected publication

 • アガタ・ピエルシチェニャク・松塚ゆかり (2016) 「ポーランド―エラスムス計画の拡大と検証」松塚ゆかり編『国際流動化時代の高等教育』第3章,ミネルヴァ書房 (Japanise)
 • Pierścieniak A., Matsuzuka Y.: Development and the Impact of Erasmus Programs in Higher Education in an Age of Global Mobility:Universities that Play a Key Role for the Mobility of People and Knowledge, Edit by Yukari Matsuzuka. Kyoto: Minerva Publishing, 2016, s p.77-102 (tekst w  j. japońskim)
 • Pierścieniak A., Grzebyk M.: Etyka i zapobieganie korupcji jako obszar zarządzania w administracji lokalnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 6, s. 22-31 
 • Pierścieniak A.: Metodologiczne wyzwania badania współpracy międzyorganizacyjnej. Organizacja i Kierowanie, 2016,  nr 1 (171) s. 25-36  
 • Pierścieniak A.: Współpraca zewnętrzna jako wyzwanie innowacyjnych przedsiębiorstw z perspektywy strategii Europa 2020, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie (2), 2016, s. 329-338 DOI: 10.5604/18998658.1210135 
 • Pierścieniak A.: Współpraca jako kompetencja inteligentnego przedsiębiorstwa [w:] Suszyński C., Leśniak-Łebkowska G., (red.) Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w  Warszawie, 2016, s. 119-134 
 • Pierścieniak A.: Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej – ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria: Monografie i Opracowania nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,2015,  ss. 182 
 • Pierścieniak A.: Współpraca w naukach o zarządzaniu  - perspektywa doboru paradygmatu pod kątem identyfikacji istotnych obszarów poznawczych. Zeszyty Naukowe PWSTE  w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2015, T. 6, s. 67-83 
 • Pierscieniak A. Frejtag-Mika E.: Współpraca jako narzędzie zarządzania w JST, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, tom XVII, Zeszyt 2, cz.II s.211-222 
 • Pierścieniak A.: Kierunki rozwoju potencjału administracyjnego JST w kontekście poprawy sprawności instytucji,  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, tom XVI, Zeszyt 12, cz. I s.129-143 
 • Grzebyk M., Pierścieniak A.: Analiza instytucjonalna w urzędach gmin z Podkarpacia : metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 9, s. 40-49
 • Pierścieniak A., Grzebyk A.: Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020.Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 301-314
 • Pierścieniak A., Grzebyk M.: Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, nr 5, s. 58-67
 • Pierścieniak A.: Współpraca z JST jako determinanta realizacji strategii terytorialnych w latach 2014-2020. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 173-187
 • Grzebyk M., Pierścieniak A.: Zarządzanie kadrami administracji a jakość usług publicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, nr 6, s. 52-63
 • Pierścieniak A.: Collaboration between University and Business in Europe - Drivers and Barriers vs. Collaboration Key Factors for Future Perspective. HCTL Open International Journal of Technology Innovations and Research (IJTIR) 2015, vol. 14, 13 s
 • Pierścieniak A.: Uwarunkowania współpracy nauki z praktyką w obszarze rozwoju kompetencji zawodowych absolwentów uniwersytetu. [w:] Górski P. (red.): Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015, s. 77-88
 • Grzebyk A., Pierścieniak A., Filip P.: Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... w kierunku poprawy efektywności pracy. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, 205 s.
 • Stec M., Filip P., Grzebyk M., Pierścieniak A.: Socio-economic development in the EU member states - concept and classification. InzinerineEkonomika-Engineering Economics 2014, vol. 25, no. 5, p. 504-512 (IF=0,87)
 • Pierścieniak A., Kos S.: Audyt technologiczny jako metoda oceny innowacyjności w MSP. Przegląd Organizacji 2014, nr 4, s. 16-21, 
 • Pierścieniak A.: Czynniki sukcesu struktur współpracy nauki z praktyką. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 119-128, 
 • Pierścieniak A., Kos S.: Spójność społeczno-ekonomiczna jako idea niwelowania dysproporcji w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw w strategii "Europa 2020" (perspektywa: Polska). Przedsiębiorstwo i Region 2014, nr 6, s. 34-45.
 • Pierścieniak A.: Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, nr 11, s. 90-99
 • Pierścieniak A., Grzebyk M.: Wymiary zarządzania współczesną instytucją publiczną. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, nr 10, s. 47-56
 • Grzebyk M., Pierścieniak A: Wymiary zarządzania rozwojem gminy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, nr 12, s. 43-52
 • Pierścieniak A., Abrudan D.: "Performance Education" Interactive Education Based on Collaboration between Science and Business-East Europe Experience2013  (ICCE 2013), Advances in Education Sciences Vol 1, 2013, s. 46-51 
 • Pierścieniak A., Gałka L., Leśniak A.: System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo i Region 2013, nr 5, s. 26-37
 • Pierścieniak A.: Adaptive Management - rola wiedzy i współpracy w kreowaniu procesu zarządzania.Marketing i Rynek 2014, nr 5, s. 516-521
 • Pierścieniak A., Krent D., Jakieła K.: Motywacja wewnętrzna jako kluczowy czynnik zaangażowania pracownika. Przedsiębiorstwo i Region 2013, nr 5, s. 38-47, 
 • Pierścieniak A., Komunikacja w organizacji jako wielowymiarowy proces o cechach komunikacji społecznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2013 (w druku).
 • Pierścieniak A. ,Rola relacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, Ekonomia i Zarządzanie” nr wrzesień/ 2012.
 • Pierścieniak A. (ed.):Didactics at higher education institutions - efficiency of new methods of education.= Dydaktyka szkoły wyższej - efektywność nowych metod kształcenia.  Rzeszów, Mitel, 2012, 140 s., 135 s.  
 • Pierścieniak A., Postawy młodych pracowników wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Prace naukowe UR we Wrocławiu nr  220,  Wrocław 2011, 334-346.
 • Pierścieniak A., Efektywność rozwiązań organizacyjnych w organizacjach publicznych. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Red. M. G. Woźniak, UR. Z.20, Rzeszów 2011, s. 239-345.
 • Szara K, Pierścieniak A., Przedsiębiorczość akademicka, Wyd. UR, 2011, ss.123.