Dr Katarzyna Szara

Contact details

 • phone: +48 17 872 16 82
 • e-mail: kszara@prac.ur.edu.pl
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room 118

Research interests (with JEL Codes)

 • D29 Production and Organizations: Other
 • J24 Human Capital; Skills; Occupational Choice; Labor Productivity
 • L20 Firm Objectives, Organization, and Behavior: General
 • L26 Entrepreneurship
 • O00 Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth
 • O31 Innovation and Invention: Processes and Incentives
 • R10 General Regional Economics (includes Regional Data)

Publications

 • Szara K., Kisiel M., Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego jako potrzeby społecznej, Przegląd Geopolityczny, tom 15, 2016, s.63 – 83 ISSN 2080-8836 (print), 2392-067X (online).
 • Ślusarczyk B., Szara K., Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji np. przedsiębiorców i klasy kreatywnej, Marketing i Rynek 3/2016, s. 926 – 937.
 • Szara K., Możliwości finasowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina. Possibilities of financing investment projects under the Cross – border Programme Poland – Belarus – Ukraine [w:] Scientific Chellenges Economic and Legal Challenges 2016, National Academy of Scientific Development, Lviv 2016, t. 1, s. 137 – 143
 • Szara K. Miejsce kreatywności w procesach innowacyjnych, [w:] Procesy innowacyjne w Polskiej gospodarce – potencjał zmian, red. Francik A., Szczepańska – Woszczyna K., Dado J., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 163 - 175 
 • Ślusarczyk B., Szara K., Zależności gospodarki opartej na wiedzy z gospodarką kreatywną [w:] Wiedza – Kapitał ludzki – Gospodarka, red. Brzeziński S., Gajda J., Rzepka A., Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2016, s. 86 – 103
 • Szara K., Rola zespołu projektowego w realizacji projektów transgranicznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, red, Stroińska E., Trippner – Hrabi J., Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XVII, z. II, cz. II, Łódź – Warszawa 2016, s. 171 – 185
 • Szara K. Collaboration as an element of building creative capital according to opinions expressed by employees of local government units in Podkarpacie, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2015, nr 4.
 • Szara K., Wójtowicz P., Możliwości rozwoju sektora kreatywnego na poziomie lokalnym  Zarzadzanie teoria i praktyka Z. 14 (4)/2015, s. 11-18.
 • Szara K., Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji „3 T”. OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (73) 2015, s.178 – 187.
 • Szara K., Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego, Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 3/2015, SGGW, Warszawa 2015, s.143 – 155
 • Szara K., Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia [w:] Przedsiębiorczość i zarzadzanie. Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku, red. Stopczyński B., Turniak M., Wyd.  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, t. XVI, Z. 4. Cz. I, 2015, s. 203 – 217.
 • Szara K. Miejsce kapitału kreatywnego w globalnej gospodarce [w:] Economy in conditions of Globalization: problems, trends, perspectives, Materials Digest of the 3d International Scientific and practical Internet-Conference from 23 till 27 of March, 2015, Dnietropietrowsk 2015, s . 340 – 347
 • Szara K., Dylematy współpracy w ramach projektów unijnych [w:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych red. K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, TOM 1, Biała Podlaska 2015, s. 333-367
 • Ślusarczyk B., Szara K., Creative capital as a determinant of competitiveness, Journal on Law, Economy & Management, EEDA, vol 5/2015, no2, p. 20 – 26, ISSN 2048-4186
 • Szara K., Ślusarczyk B., Barwińska – Małajowicz A., Creativity as an determinant of enterprises innovativeness, The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at www.webscieconf.com, from 15th- 16th October, 2015, Wyd. Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015,  p. 9 – 22
 • Szara K., Czynniki warunkujące rozwój kapitału kreatywnego w regionach Ukrainy [w:] Studia wschodnie Polityka – Gospodarka - Biznes, red. M. Hudzikowski, A. Zapałowski, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, ISBN 978 – 83-61294-80-1, s.77-117 
 • Szara K., Kreatywność a innowacyjność w działalności przedsiębiorców. ZN Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z Zakresu Zarządzania. Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne. Z. nr.1/2014, t.1, ISSN 1506 – 2635 Wyd. MWSE Tarnów 2014, s. 201 - 210
 • Puchalska K., Szara K., Spojrzenie na działania innowacyjne podkarpackich przedsiębiorstw w układzie regionalnym [w:] Badania przestrzeni kosmicznej a innowacje i wzrost gospodarczy, red. P. Hydzik, P. Walawender, wyd. BD Center, 2014, s. 186 – 202, rozdział w monografii ISBN: 978-83-937390 – 0 – 4.
 • Szara K., Znaczenie finansów jednostki samorządowej w realizacji działań inwestycyjnych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, red. nauk. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski – Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt Nr 40 (4/2014), ISBN 978-83-7996-050-7, s. 269 – 282.
 • Fedan R., Szara K.,( red.) Determinants and sources of development of enterprises in the region, Wyd. UR. Rzeszów 2013, s. 1 – 271.
 • Szara K., Kinds and character of joint – action in an organization within a region [w:] Determinants and sources of development of enterprisesin the region, red. R. Fedan, K. Szara, Wyd. UR. Rzeszów 2013, s. 247 – 259.
 • Szara K., Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystania w aspekcie cyklu życia produktu [w :] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G.Woźniak, Z 27/ 2012, UR 2012, s. 175 – 188.
 • Przedsiębiorstwo i region, Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez organizacje i przedsiębiorstwa, z.4/2012Wyd. UR, Rzeszów 2012, redaktor serii K. Szara
 • Szara K., Pierścieniak A., Przedsiębiorczość akademicka, Wyd. UR Rzeszów, 2011, s. 1- 123.
 • Szara K., Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym [w:] Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze red. H. Brandenburg, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2011, s. 169 – 183.